Правовий режим саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Загальна інформаці

Відповідно до статті 161 Закону України "Про архітектурну діяльність" (далі - Закон) в Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності.

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності - неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності, які в установленому порядку набули відповідного статусу (абзац п'ятнадцятий частини першої статті 1 Закону України "Про архітектурну діяльність").

Неприбуткові добровільні об’єднання фізичних та юридичних осіб, що провадять підприємницьку та професійну діяльність, набувають статусу саморегулівних організацій з дня їх реєстрації центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури (Міністерство розвитку громад та територій України) і внесення відомостей про них до Державного реєстру саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності.

Реєстрація саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності

Відповідно до пункту 3 Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 травня 2014 року № 137, (далі - Порядок) неприбуткові добровільні об’єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності набувають статусу саморегулівних організацій з дня їх реєстрації і внесення відомостей про них у реєстр.

Об’єднання можуть бути зареєстровані Міністерством розвитку громад та територій України як саморегулівні організації, якщо вони відповідають таким критеріям:

 1. утворені і діють на засадах самоврядування;
 2. установчі документи містять фіксоване членство;
 3. об’єднують у своєму складі не менше 25 відсотків від загальної кількості фахівців, які отримали кваліфікаційний сертифікат за відповідним напрямом професійної атестації, проведеної у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (для об’єднань фізичних осіб), або не менше 25 відсотків від загальної кількості експертних організацій, які здійснюють в усіх адміністративно-територіальних одиницях України експертизу проектів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, і в яких працює не менше 25 відсотків від загальної кількості сертифікованих експертів, які відповідно до отриманих сертифікатів мають право здійснювати експертизу проектної документації, чи не менше 700 юридичних осіб, з яких понад 55 відсотків - будівельні підприємства, що мають відповідну ліцензію, чи виробників будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, сукупна частка яких на ринку не менш як за п’ятьма основними видами продукції перевищує 20 відсотків (для об'єднань юридичних осіб);
 4. мають відокремлені підрозділи в усіх адміністративно-територіальних одиницях України;
 5. визначили правила і стандарти підприємницької чи професійної діяльності, а також механізми контролю за їх дотриманням;
 6. мають досвід роботи за напрямом підприємницької чи професійної діяльності, за яким передбачається здійснювати саморегулювання, не менше двох років.

Перелік необхідних документів

Для реєстрації саморегулівної організації об’єднання подає Міністерству розвитку громад та територій України заяву із зазначенням напряму підприємницької чи професійної діяльності, за яким передбачається здійснювати саморегулювання, до якої додаються:

 • засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • рішення органу управління об’єднання про намір набуття статусу саморегулівної організації (крім випадків, коли набуття такого статусу передбачено установчими документами);
 • інформація про:
 1. відокремлені підрозділи об’єднання в усіх адміністративно-територіальних одиницях України;
 2. наявність офіційного сайта об’єднання, на якому, зокрема, оприлюднені установчі документи, правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності, інформація про діяльність об’єднання: перелік членів об’єднання, органи управління та їх рішення, відокремлені підрозділи, їх контактні дані (місцезнаходження, телефон, факс, електронна пошта);
 • перелік членів об’єднання із зазначенням прізвища, імені, по батькові та номера кваліфікаційного сертифіката (за наявності) - для фізичних осіб або найменування, коду за ЄДРПОУ, дати та номера ліцензії (за наявності) - для юридичних осіб;
 • прийняті правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності, обов’язкові для виконання всіма членами саморегулівної організації, які, зокрема, визначають:
 1. вимоги до членів саморегулівної організації, якості їх товарів, робіт та послуг на рівні, не нижчому, ніж визначено вимогами нормативно-правових актів, будівельними нормами, державними стандартами та правилами;
 2. механізми контролю за дотриманням правил та стандартів підприємницької чи професійної діяльності;
 3. механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості.

Вартість

Реєстрація саморегулівних організацій здійснюється Міністерством розвитку громад та територій України на безоплатній основі (пункт 2 Порядку).

Строк прийняття рішення

За результатами розгляду та перевірки документів, поданих об’єднанням, Міністерством розвитку громад та територій України протягом 20 робочих днів з дня надходження приймається рішення про реєстрацію саморегулівної організації (шляхом прийняття відповідного наказу) або про відмову у реєстрації.

Про прийняте рішення об’єднання письмово повідомляється протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення:

→ у разі реєстрації саморегулівної організації - з надсиланням копії наказу Міністерству розвитку громад та територій України;

→ у разі відмови у реєстрації - листом із зазначенням підстав (пункт 5 Порядку).

Відомості про саморегулівну організацію протягом 5 робочих днів вносяться до реєстру, який розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Дата внесення відомостей до реєстру є датою реєстрації саморегулівної організації.

Підстави для відмови:

 • невідповідність об’єднання вимогам цього Порядку;
 • подання документів не в повному обсязі або невідповідність поданих документів вимогам законодавства чи виявлення в них недостовірних відомостей, що було встановлено під час їх розгляду та перевірки.

Після усунення недоліків, що стали причиною відмови у реєстрації саморегулівної організації, об’єднання може повторно подати документи.

Правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності визначають правила і стандарти підприємницької та професійної діяльності, обов’язкові для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачають механізм відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості (частина третя статті 161 Закону).

Правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності і зміни до них підлягають погодженню з Міністерством розвитку громад та територій України (абзац дванадцятий пункту 4 Порядку).

Делегування повноважень

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності можуть на підставі делегованих повноважень проводити професійну атестацію виконавців робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, та залучатися до ліцензування господарської діяльності членів саморегулівної організації.

Відповідно до Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13 жовтня 2014 року № 282, Міністерством розвитку громад та територій України делегуються саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності повноваження щодо професійної атестації архітекторів, інженерів-проектувальників, інженерів технічного нагляду та експертів.

Обсяг повноважень, що делегуються, визначається наказом Міністерства розвитку громад та територій України, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.