Порядок проходження виробничої практики студентами та учнями

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Виробнича практика

Виробнича практика готує майбутніх спеціалістів до самостійного виконання обов’язків на першій посаді, де вони працюватимуть. Внесок молодих спеціалістів у практичну діяльність підприємств, установ, організацій відповідної галузі прямо залежить від їхньої підготовленості до роботи, теоретичного кругозору й практичних навичок.

Базою практики є установа (підприємство, організація) будь-якої форми власності, яка забезпечує виконання програми практики для відповідного кваліфікаційного рівня. Практика проводиться на підставі договорів на її проведення, а їх тривалість може визначатися як на період конкретного виду практики, так і на більш тривалий термін.

На студентів (учнів), які проходять практику на підприємстві (організації, установі), поширюється законодавство України про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи). Норми тривалості робочого часу учнів також регламентується законодавством про працю і згідно ч.1 ст.51 Кодексу законів про працю України, у віці 16 — 18 років становлять 36 годин на тиждень; у віці 15,16 років - 24 години на тиждень.На них також поширюється дія ст. 190 Кодексу законів про працю України щодо робіт, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років, а саме: забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Виробнича практика дає студенту (учневі) можливість остаточно переконатися в правильності зробленого ним вибору. Під час її проходження він може перевірити свій професіоналізм. Звичайно, особливо важливих і відповідальних завдань молодий фахівець може й не отримати, але він цілком здатний працювати рядовим виконавцем і брати участь у вирішенні загальних виробничих завдань.

Практикант під час роботи на виробництві має можливість вивчити реальні ситуації та перевірити отримані під час навчання знання. Він може самостійно приймати рішення, обґрунтовуючи правильність своїх висновків перед керівником практики. Майбутній спеціаліст навчається субординації, роботі в колективі, отримує навички професійного спілкування.

Види практики

Залежно від спеціалізації, спрямування та інших умов можна виділити такі основні види практики:

 1. навчальна;
 2. переддипломна;
 3. економічна;
 4. педагогічна;
 5. юридична;
 6. технологічна.

Так, студенти можуть проходити й інші види практики. Для прикладу, журналісти, які навчаються на видавничій справі та з редагування, після завершення третього курсу проходять редакторську практику.

Навчальна практика як обов’язкова форма здобуття освіти

Частина 9 ст. 9 Закону України «Про освіту» визначає, що однією з форм здобуття освіти є здобуття освіти на робочому місці (на виробництві).

Відповідно до ст. 51 Закону України «Про вищу освіту», практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними закладами вищої освіти договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», учні професійно-технічних навчальних закладів проходять виробничу практику на робочих місцях та переддипломну (передвипускну) практику на виробництві чи в сфері послуг.

Порядок проходження практики для студентів встановлюється Положенням № 93, для учнів ПТУ – Порядком № 992.

Загальні положення про практику студентів вищих навчальних закладів

Відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993 р., зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється кафедрою або предметною (цикловою) комісією згідно з навчальним планом. Загалом наскрізна і робочі програми практики затверджуються керівником вищого навчального закладу.

Практика студентів проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) вищі навчальні заклади завчасно укладають договори на її проведення за формою, визначеною в Додатку № 1 до Положення. До договору також додається кошторис-калькуляція витрат на проведення практики студентів. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років. При наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики, окремі договори можуть не укладатися.

За наявності державних (регіональних замовлень на підготовку спеціалістів перелік баз практики надають органи, які формували замовлення на спеціалістів. При підготовці спеціалістів вищими навчальними закладами за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах. У випадку, коли підготовка спеціалістів вищими навчальними закладами здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи або вищі навчальні заклади, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку спеціалістів.

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівників вищих навчальних закладів. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у навчальному закладі здійснює керівник практики (завідуючий відділом практики). Керівники баз практики разом з вищими навчальними закладами несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від учбового закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно скласти залік з практики.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку по практиці, відраховується з вищого навчального закладу.

Загальні положення про практику учнів професійно-технічних навчальних закладів

Професійно-практична підготовка учнів професійно-технічних закладів здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством.

Згідно зі ст. 29 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням професійно-технічних закладів освіти робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із закладами професійної (професійно-технічної) освіти договорів про навчально-виробничу практику.

Типовий договір про навчально-виробничу практику та порядок надання робочих місць визначаються Кабінетом Міністрів України. Учні також можуть самостійно з дозволу керівництва закладів професійної (професійно-технічної) освіти добирати для себе місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики, в тому числі з наступним працевлаштуванням.

Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці здобувачів освіти на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

Тривалість роботи учнів повинна відповідати часу, визначеному робочими навчальними планами, програмами, і не перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Перед початком виробничої практики керівник підприємства видає наказ про персональний розподіл учнів, на робочі місця та визначає відповідно до змісту робочих освітніх програм види робіт, а також призначає з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства відповідальних за проведення виробничої практики, забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог, установлює системи оплати праці учнів за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці та укладених договорів про навчально-виробничу практику.

З моменту розподілу учнів на робочі місця на них відповідно до законодавства про охорону праці поширюються права та обов'язки щодо виконання правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та безпеки життєдіяльності, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на підприємстві, з відповідних професій, спеціальностей і рівнів кваліфікації робітників та службовців. Учні, слухачі підлягають соціальному та іншому страхуванню нарівні з відповідними працівниками підприємства.

Оформлення проходження практики

Договір між підприємством, яке визначене як місце проходження практики та ВНЗ укладається не пізніше двох тижнів до початку виробничого навчання. Типова форма договору наведена у Додатку 1 до Положення № 93.

Договір про надання робочих місць або навчально-виробничих дільниць для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики. Типова форма такого договору наведена як додаток до Порядку № 992. Якщо практика передбачає виконання студентом, учнем трудових обов’язків, то договором має бути визначено розмір оплати його праці.

Одначе учні, навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються. Учні, виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм, тривалість їхньої роботи має відповідати часу, визначеному робочими навчальними планами, програмами, і не перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Підприємство видає наказ відділу кадрів, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові практиканта, умови та термін проходження практики, а також керівник практики від підприємства.

Строковий трудовий договір. Якщо під час практики студент або учень буде виконувати трудові обов’язки, то це потребує укладення між ним та підприємством строкової трудової угоди. ч. 2 п. 3.7 Положення № 93 наголошує, що за наявності у штатному розписі вільної посади, робота за якою відповідає вимогам програми практики, студент може бути прийнятий до штату підприємства на час виробничої практики.

При цьому на загально-професійну підготовку студента за програмою практики має відводитися не менше 50% часу його роботи.

Довідка з місця праці із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи. Згідно з п. 2.16 Наказу № 58, якщо із практикантом було укладено трудову угоду і він має на час вступу до навчального закладу трудову книжку, то запис про початок і припинення трудових відносин обов’язково повинен бути внесений до неї. Робиться такий запис навчальним закладом на підставі довідки з місця роботи. Типової форми цієї довідки немає, але у ній має бути зазначено спеціальність, кваліфікацію, посаду, за якою практикант працював, і час роботи.

Після проходження практики практикантом складається письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше) та подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Оплата практики

Для практикантів-студентів вузів законодавчими нормами не передбачено обов'язкової оплати їх праці. Тобто оплата праці практикантів-студентів вузів може здійснюватися лише за власною ініціативою підприємств. Якщо під час практики студент виконуватиме трудові обов’язки, то за це він отримуватиме заробітну плату. Водночас за ним зберігається право на отримання стипендії (п. 5.6 Положення № 93).

Пунктом 17 Порядку № 992 встановлено, що за роботу, виконану учнями-практикантами відповідно до виробничих завдань за період виробничого навчання та виробничої практики, підприємство виплачує їм заробітну плату. Її нараховують згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат та надбавок. Виплачують зарплату учням-практикантам або через навчальний заклад, на розрахунковий рахунок якого підприємство перераховує ці кошти після сплати податків і зборів, або за місцем проходження практики – але не пізніше як за 5 днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Зверніть увагу: 50% заробітної плати, нарахованої учням-практикантам, має бути направлено на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів (слухачів), проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи (ч. 4 ст. 53 Закону про освіту, ст. 50 Закону про профтехосвіту, п. 18 Порядку № 992). Умову про таке відрахування та реквізити рахунка, на який буде здійснено перерахування, зазначають у договорі між навчальним закладом та підприємством – місцем практики.

Якщо надання місця практики не є обов’язком підприємства, а встановлюється лише договором, то за надання підприємством бази для проходження студентом практики може бути визначено оплату, яку здійснює навчальний заклад, як друга сторона договору. У цьому випадку до договору додається кошторис витрат підприємства на проведення практики студента.

А от відшкодовувати витрати підприємствам на організацію і проведення практики учнів ПТУ законодавством не передбачено. Таким чином, місця для проходження практики учням ПТУ підприємства повинні надавати безкоштовно.

Гарантії для студентів-практикантів

Для працюючих студентів. Якщо студент навчається без відриву від виробництва, тривалість практики для нього може бути призначена навчальним закладом у розмірі одного місяця (п. 3.5 Положення № 93).

Для випускників. Підприємство, де працює студент, що навчається без відриву від виробництва, на останньому курсі навчання зобов’язане надати йому додаткову місячну відпустку без збереження заробітної плати для проходження практики і стипендію за рахунок власних коштів у розмірі не менше від мінімальної заробітної плати (п. 5.7 Положення № 93).

Добові та проїзд. Якщо проходження практики відбувається за межами місця розташування навчального закладу, тобто в іншому місті, селищі тощо, всім студентам-практикантам за весь період практики з урахуванням часу перебування у дорозі до бази практики та назад повинні виплачуватися добові у розмірах, установлених чинним законодавством. Але сплачує ці добові навчальний заклад (п. 5.8 Положення № 93). Крім того, за рахунок навчального закладу має бути оплачений проїзд до місця практики і назад у залізничному, водному і автомобільному транспорті, але йдеться саме про проїзд у міжміському сполученні; проїзд міським і приміським (до 50 км) транспортом студенту не відшкодовується (п. 5.9 Положення № 93).

Проживання. Якщо під час практики студент-практикант мешкає у гуртожитку бази практики або в орендованому для цього житловому приміщенні, таке проживання у межах розмірів, передбачених законодавством, оплачуватиме навчальний заклад. У решті випадків студент платить за житло самостійно (п. 5.10 Положення № 93).

Гарантії для учнів-практикантів

Проїзд та проживання. Якщо учнів скеровано на виробниче навчання та виробничу практику поза місцем розташування навчального закладу, підприємство, яке надало місце проходження практики, може оплатити вартість їхнього проїзду до місць виконання робіт і назад та створює для них потрібні житлово-побутові умови (п. 12 Порядку № 992).

Добові та стипендія. Чинне законодавство не передбачає виплату добових та стипендії учням під час практики.