Порядок проведення військової підготовки громадян України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до статті 11 Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться у вищих військових навчальних закладах та у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.

Процедуру проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу визначається Порядком проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 (далі - Порядок).

Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення (далі - Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Військова підготовка проводиться у військових навчальних підрозділах, вищих навчальних закладів та у вищих військових навчальних закладах. Здобувачі вищої освіти вищих навчальних закладів, що не мають військових навчальних підрозділів, можуть проходити військову підготовку у вищих навчальних закладах, що мають такі підрозділи, та у вищих військових навчальних закладах.

Військова підготовка проводиться у межах ліцензованої послуги:

 • за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил та інших військових формувань;
 • для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою, для забезпечення реалізації права таких осіб на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Розподіл військово-облікових спеціальностей та визначення обсягів підготовки за ними для кожного військового навчального підрозділу та вищого військового навчального закладу здійснюється Міноборони за поданням Генерального штабу Збройних Сил за погодженням з МОН, а для підготовки офіцерів запасу медичної служби - також з МОЗ.

Для проведення військової підготовки у військовому навчальному підрозділі між Міноборони та вищим навчальним закладом укладається договір про проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування. Для проведення військової підготовки студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, що не має військового навчального підрозділу, укладається договір про проведення такої підготовки та умови її фінансування між зазначеним вищим навчальним закладом та вищим навчальним закладом, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка.

Порядок проведення військової підготовки

Військова підготовка включається до освітніх програм підготовки та навчальних планів вищого навчального закладу, студенти якого проходять військову підготовку, як окрема навчальна дисципліна.

Планування військової підготовки та її проведення у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі для студентів може також здійснюватись у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року) строком до двох років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.

Для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, планування та проведення військової підготовки може здійснюватись у строк, передбачений відповідним контрактом про військову підготовку громадянина, що укладається між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором закладу вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого військового навчального закладу строком до двох років навчання.

Порядок зарахування громадян для проходження військової підготовки

Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Порядок проведення медичного огляду визначається Міністерством оборони України разом з Міністерством охорони здоров'я України, а порядок конкурсного відбору визначається Міністерством оборони України разом з Міністерством освіти і науки України.

Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється наказом ректора закладу вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівника вищого військового навчального закладу.

Між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором вищого навчального закладу протягом одного місяця з дня зарахування укладається контракт про військову підготовку студента. Контрактом про військову підготовку громадянина визначаються права та обов’язки сторін, порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки громадянина.

Предметом такого контракту є освітня діяльність зазначених закладів щодо проведення військової підготовки громадянина за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Крім того, контрактом про військову підготовку громадянина визначаються права та обов’язки сторін, порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки громадянина. Громадяни, які зараховані для проходження військової підготовки, розподіляються керівником військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу за лекційними потоками і навчальними групами. (згідно п.п. 9-12 Порядку)

Яким чином відбувається відрахування з військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу?

Відповідно до п. 12 Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» від 01.02.2012, № 48 громадяни, які проходять військову підготовку, відраховуються з військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу наказом ректора вищого навчального закладу, до складу якого входить зазначений військовий навчальний підрозділ, або керівника вищого військового навчального закладу за таких умов:

 • невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20 відсотків загальної кількості годин навчальних занять, що заплановані в семестрі);
 • за власним бажанням;
 • ухилення без поважної причини від навчального збору;
 • порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі;
 • порушення умов контракту;
 • за станом здоров’я;
 • порушення правил військового обліку.

Етапи здійснення військової підготовки

Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, навчального збору, контрольних заходів.
Обов’язковою практичною складовою військової підготовки є:

 • первинна військово-професійна підготовка;
 • підготовка з тактичної медицини.

Практична підготовка.

Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини (далі - комплексні практичні заняття) проводяться після опанування у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини.

Місця проведення комплексних практичних занять та вимоги до здійснення заходів, пов’язаних з їх проведенням, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил або центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, у разі підпорядкування їм військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу, на базі якого проводиться військова підготовка.

Важливо! Тривалість комплексних практичних занять за всіма військово-обліковими спеціальностями становить 108 год. - під керівництвом науково-педагогічних працівників та 30 год. - самостійної роботи.

Комплексні практичні заняття за всіма військово-обліковими спеціальностями проводяться відповідно до плану-програми комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини, що затверджується Генеральним штабом Збройних Сил.

Навчальний збір.

Для громадян, які проходять військову підготовку за військово-обліковими спеціальностями для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил, розробляється окремий план-програма. Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки у відповідному військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини, залучаються до проходження навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.

Навчальний збір організовується після закінчення навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі у поточному році або за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти. Дозвіл на перенесення з поважних причин навчального збору на наступний рік надається Генеральним штабом Збройних Сил. Для громадян, які проходять військову підготовку у військових навчальних підрозділах чи вищих військових навчальних закладах, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, зазначений дозвіл надається такими органами.

Під час навчального збору на громадян поширюються права та обов’язки, встановлені актами законодавства для військовозобов’язаних, призваних на збори.

Навчальний збір проводиться у військових частинах (на кораблях) або у вищих військових навчальних закладах (військових інститутах), які мають відповідну матеріально-технічну базу для проведення практичного навчання. Навчальний збір проводиться з метою удосконалення професійних навичок громадян, набутих ними під час засвоєння програми військової підготовки у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі, виконання вправ із стрільби, керування військовою технікою та виконання інших навчально-бойових завдань. Проведення навчального збору є завершальним етапом військової підготовки.

Тривалість навчального збору за всіма військово-обліковими спеціальностями становить 30 діб.
Навчальний збір завершується складенням громадянами екзамену (далі - випускний екзамен). Випускний екзамен приймається екзаменаційною комісією, до складу якої включаються представники органів військового управління Збройних Сил України та інших військових формувань.) Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.

На громадян, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали. Порядок і строк подання керівниками військових навчальних підрозділів та вищих військових навчальних закладів атестаційних матеріалів до органів військового управління Збройних Сил та інших військових формувань визначаються Міністерством оборони України.
Відповідно до п. 22 Порядку громадянам, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу, що також підтверджується ст. 53 Указ Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» від 10 грудня 2008 року № 1153/2008