Порядок проведення атестації працівників

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Категорії працівників, які підлягають атестації

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України "Про професійний розвиток працівників" роботодавці можуть проводити атестацію працівників. Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Атестація проводиться за рішенням роботодавця, яким затверджуються положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення.
Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою.
Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Категорії працівників, які не підлягають атестації. Атестації не підлягають: працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року; вагітні жінки; особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства; одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років; неповнолітні; особи, які працюють за сумісництвом.
Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації.

Результати атестації

Атестаційна комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі.
У разі прийняття рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві зарахувати його до кадрового резерву, присвоїти чергову категорію, встановити надбавку до заробітної плати або збільшити її розмір, організувати стажування на більш високій посаді або направити на підвищення кваліфікації з метою просування по роботі.
У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві перевести працівника за його згодою на іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі.
У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду чи роботу, що відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за рахунок коштів роботодавця роботодавець за результатами атестації має право звільнити працівника відповідно до Кодексу законів про працю України.

Перелік необхідних документів для проведення атестації

Підготовка необхідних документів на працівників, які підлягають атестації, передбачає заповнення атестаційних листів у двох примірниках та складання відгуків-характеристик на кожного працівника, що підлягає черговій атестації.
На працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику, що подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника.

Для різних категорій працівників установлені різні терміни передачі характеристик до атестаційних комісій! Так, на кожну посадову особу місцевого самоврядування, яка підлягає атестації, складається службова характеристика, що підписується керівником відділу, управління та іншого виконавчого органу, в якому вона працює, і подається до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

Водночас відповідно до пункту 14 Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 року № 1475 характеристика на наукового працівника подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації, а на працівника керівного складу державних підприємств — не пізніше ніж за три дні до проведення атестації.

Строки проведення атестації

Атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три роки за рішенням роботодавця, яким затверджуються положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації

Зверніть увагу!

Для державних службовців, працівників керівного складу державних підприємств запроваджена періодична підсумкова (один раз на три роки) атестація. Для посадових осіб місцевого самоврядування цей термін становить 4 роки. Педагогічні та наукові працівники проходять атестацію, як правило, один раз на п'ять років.
Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення.
Атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців та представника виборного органу первинної профспілкової організації. Атестація працівника проводиться тільки в його присутності.

Оскарження рішень атестаційних комісій

Законодавством передбачено оскарження рішень атестаційних комісій, але необхідно зауважити особливості кожної з категорій. Так, рішення щодо результатів атестації наукових працівників може бути оскаржене працівником керівнику наукової установи чи установи або організації вищого рівня протягом одного місяця з дня його прийняття, що не зупиняє його виконання.

Згідно з пунктом 23 Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440 рішення комісії може бути оскаржене посадовою особою в установленому законодавством порядку протягом 10 днів з дня його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.
Відповідно до пункту 6.4 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 педагогічний працівник, який атестується у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа має право оскаржити рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня. При цьому апеляція на рішення атестаційної комісії I рівня подається до атестаційної комісії II рівня. Апеляція на рішення атестаційних комісій I та II рівнів може бути подана до атестаційної комісії III рівня.
Відповідно до пункту 24 Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1571, рішення комісії може бути оскаржене працівником, який пройшов атестацію, відповідно керівнику органу управління майном, об'єднання, державного підприємства, філіалу протягом 10 днів з дня його прийняття.

Перелік необхідних документів

Апеляція подається у письмовій формі або направляється рекомендованим листом. В апеляції на рішення атестаційної комісії має бути зазначено: найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція; прізвище, ім'я, по батькові та посада (місце роботи) особи, яка подає апеляцію, її місце проживання; у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується; перелік документів та інших матеріалів, що додаються; дата подання апеляції. Апеляція підписується особою, яка її подає. До апеляції додається копія атестаційного листа (додаток).

Судовий порядок

Трудові спори, пов'язані з атестацією персоналу, в тому числі з питань звільнення працівників, визнаних такими, що не відповідають займаній посаді, вирішуються згідно із законодавством про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Куди звернутися

Працівник, відносно якого проводилась атестація та який визнаний таким, що не відповідає займаній посаді чи звільнений із посади на підставі проведеної атестації, має право звернутися до місцевого суду із позовною заявою про визнання протиправним та скасування рішення атестаційної комісії, наказу про звільнення (у разі звільнення працівника).

Вартість

Ставка судового збору у справах позовного провадження немайнового характеру, згідно статті 4 Закону України “Про судовий збір” становить 0,4 розміру від прожиткового мінімуму встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява подається до суду.

Якщо працівник звільнений із посади на підставі проведеної атестації та звертається до суду з приводу оскарження рішення атестаційної комісії та поновлення на роботі, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України “Про судовий збір” - звільняються від сплати судового збору.

Порядок оскарження

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи також до або через відповідні суди першої інстанції.