Порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Порядок призначення керівника підприємства або закладу, що перебуває у комунальній власності повинно бути розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 №597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» (зі змінами), від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами), від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).
Дія цього Порядку поширюється на всі підприємства або заклади, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, крім комунальних закладів охорони здоров’я, а також підприємства, у статутному капіталі яких частка комунальної власності міста перевищує п’ятдесят відсотків чи становить кількість, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.
Цей Порядок регламентує питання:

  • призначення керівника комунального підприємства або закладу;
  • укладання або переукладання контракту з керівником комунального підприємства або закладу;
  • звільнення, розірвання контракту або припинення повноважень керівника комунального підприємства або закладу;
  • умови оплати праці та преміювання керівника комунального підприємства або закладу.

Призначення на посаду керівника комунального підприємства або закладу (далі – Керівник), здійснюється шляхом укладання з ним контракту.
Голова територіальної громади призначає та звільняє Керівника, визначає строк дії контракту та умови оплати праці згідно з чинним законодавством.
Оформлення документів щодо призначення або звільнення Керівника, укладання, переукладання контракту, продовження строку його дії здійснюється виконавчим органом громади, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад.
Усі документи, пов’язані із призначенням та звільненням Керівника обліковуються, зберігаються та ведуться у відділі персоналу міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
На кожного прийнятого на роботу Керівника відділом персоналу територіальної громади формується особова справа.
Особові справи є документами з обмеженим доступом, що зберігаються у відповідно обладнаному приміщенні в опечатаному металевому сейфі. Не допускається винесення особових справ із приміщення, де вони зберігаються.
Усі записи про роботу та звільнення Керівника вносяться до трудової книжки кадровою службою або уповноваженою особою комунального підприємства або комунального закладу на підставі відповідного розпорядження голови територіальної громади.
Дисциплінарні стягнення до Керівника застосовуються на підставі розпорядження голови територіальної громади у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.
Керівник працює на постійній основі та не може працювати за сумісництвом.

Порядок призначення Керівника комунального підприємства або комунального закладу

Призначення на посаду Керівника здійснюється головою територіальної громади одноособово за контрактною формою трудового договору.
Контракт відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю України є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці Керівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.
Подання про укладення контракту з Керівником подається голові громади виконавчим органом.
У поданні на призначення Керівника зазначається прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство, посада, яку займає, рівень фахової та професійної підготовки, трудова діяльність, відомості про ділові та інші якості кандидата, пропозиції щодо строку дії контракту.
До подання додаються:

  • особовий листок з обліку кадрів;
  • автобіографія;
  • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія трудової книжки;
  • копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

До призначення на посаду Керівника особа зобов’язана подати в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік (крім посадових осіб закладів, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, культури, мистецтв, фізичної культури та спорту) та щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством. Виконавчий орган міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад, разом з кандидатом на заміщення посади Керівника на підставі відповідної резолюції голови громади готують проект контракту за типовими формами. Підписаний сторонами контракт є підставою для видання розпорядження голови громади про призначення Керівника з дати, встановленої у контракті.
Розгляд матеріалів, погодження та підписання документів, пов’язаних з призначенням Керівника, здійснюється у місячний строк з дня внесення подання. При призначенні Керівника може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки його відповідності займаній посаді, крім випадків, коли відповідно до чинного законодавства випробування не встановлюється. Строк випробування визначається розпорядженням голови громади та не може становити більше 3 місяців.
Якщо Керівник у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути подовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
Відповідність Керівника займаній посаді протягом строку випробування визначається виконавчим органом громади, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад, за результатами обов’язкового звітування Керівника про виконану роботу за вказаний період.

Порядок укладання або переукладання контракту з Керівником комунального підприємства або комунального закладу

Контракт із Керівником укладається строком до п’яти років. У разі необхідності контракт може бути переукладений.
Проект контракту готує виконавчий орган громади, якому підпорядковано комунальне підприємство або заклад, за типовою формою, затвердженою цим розпорядженням. Строк погодження проекту контракту кожною із посадових осіб не повинен перевищувати 3 (трьох) робочих днів. Погоджений та підписаний кандидатом на посаду контракт разом із заявою про призначення на посаду надається на підпис голові громади через відділ персоналу. Після підписання головою контракт реєструється у відділі персоналу громади, прошивається та завіряється печаткою відділу. Кожна сторінка контракту обов’язково нумерується, підпис головою скріплюється гербовою печаткою. Контракт відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Один примірник контракту разом з особовою справою Керівника зберігається у відділі персоналу громади. Другий примірник контракту зберігається у Керівника комунального підприємства або комунального закладу.

Прикінцеві положення

Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України. При вирішенні питань, не визначених цим Порядком та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України. При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів контракти з Керівниками приводяться у відповідність з даними змінами у порядку, встановленому цим Порядком.

Під час воєнного стану сільський, селищний, міський голова можуть призначати на посади та звільняти з посад в ОМС, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування, у порядку, визначеному частинами п’ятою, шостою статті 10 цього Закону (ч. 3 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, далі — Закон № 389).  Відділ кадрів в умовах воєнного стану: алгоритми дій+персональні консультації

Частини п’ята та шоста статті 10 Закону № 389 визначать спрощений порядок, за яким призначають на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій під час воєнного стану.  Крім цього, сільський, селищний, міський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI (п. 10 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР).  З огляду на викладене, на думку Мінекономіки, керівника комунального підприємства, закладу, установи та організації, якого призначили до введення в Україні воєнного стану, може звільнити з посади сільський, селищний, міський голова (Лист Мінекономіки від 06.06.2022 № 4712-06/33863-09).  Нагадаємо, що зміни до Закону № 389 та додаткові повноваження сільським, селищним, міським головам у період дії воєнного стану запровадив Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 № 2259-ІХ.