Порядок оскарження реєстраційних дій державного реєстратора

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Редакція була затверджена Valentyna.nykonchuk.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Способи оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені:

 • у позасудовому порядку
 • до суду

Позасудовий порядок оскарження

Куди звернутись

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів (стаття 37 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень")

Оскарження рішень дій державного реєстратора

Які скарги розглядає Міністерство юстиції України?
Міністерство юстиції України розглядає скарги:

 1. на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі судового рішення, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
 2. на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Які скарги розглядає територіальний орган Міністерства юстиції України?
Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги:

 1. на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;
 2. на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги щодо державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

Хто може звернутися зі скаргою

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено (наприклад, особа дізналась про факт незаконної перереєстрації нерухомого майна, яке знаходиться у її власності, на іншу особу, тощо).

Строк подання скарги

Рішення, дії або бездіяльність, що оскаржується Суб’єкт розгляду скарги Строк звернення
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав Міністерство юстиції України та його територіальні органи протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю
Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України Міністерство юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Міністерством юстиції України або його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

Колегіальний розгляд скарг

Розгляд скарг у сфері державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту здійснюється колегіально, крім випадку, передбаченого Порядком.

Для забезпечення колегіального розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін’юстом чи його територіальними органами утворюються постійно діючі колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - колегії), положення про які затверджуються Мін’юстом. Склад колегій затверджується Мін’юстом чи відповідним територіальним органом.

Форма скарги

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

 • повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником, а також адреса для листування, засоби зв’язку (номер телефона та/або електронна адреса);
 • реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;
 • зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності (яким реєстратором прийнято рішення та з яких підстав) та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
 • викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 • відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
 • відомості про про бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді скарги, а також спосіб, в який скаржник та/або представник бажає отримати повідомлення про розгляд скарги по суті (в один з таких способів: телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у скарзі); шляхом перегляду оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту; засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі та/або інших документах, що додаються до скарги);
 • підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності).
Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав у результаті прийняття такого рішення.
Якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.
При засвідченні копій документів, що додаються до скарги, на таких копіях проставляється особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, відмітка «Згідно з оригіналом», дата засвідчення копії. В разі подачі скарги від юридичної особи на копіях проставляється печатка (за наявності).

У разі повідомлення особами, що беруть участь у розгляді скарги у сфері державної реєстрації колегіально, про наявність судового спору між тими самими сторонами, з того самого предмета, з тих самих підстав, про які зазначено у відповідній скарзі, такі особи подають колегії засвідчену копію відповідного судового рішення.

Строк розгляду скарги

Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України "Про звернення громадян".
У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.

Перевірка підстав для відмови у задоволені скарги

Мін’юст чи відповідний територіальний орган розглядає скаргу у сфері державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації на предмет встановлення підстав для відмови в її задоволенні, а саме:

 • оформлення скарги без дотримання вимог, визначених законом;
 • наявність інформації про судове рішення про відмову позивача від позову з такого самого предмета спору, про визнання відповідачем позову або затвердження мирової угоди сторін;
 • наявність інформації про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави;
 • наявність рішення Мін’юсту чи його територіального органу з такого самого питання;
 • здійснення Мін’юстом чи його територіальним органом розгляду скарги з такого самого питання від того самого скаржника;
 • подання скарги особою, яка не має на це повноважень;
 • закінчення встановленого законом строку подачі скарги;
 • розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції Мін’юсту чи його територіального органу.

Якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації встановлено наявність підстав для відмови в її задоволенні, Мін’юст чи відповідний територіальний орган приймає не пізніше десяти робочих днів з дня її реєстрації рішення про відмову в задоволенні такої скарги із зазначенням мотивів такої відмови.
Рішення про відмову у задоволенні скарги у сфері державної реєстрації з підстави оформлення її без дотримання вимог, визначених законом, не позбавляє скаржника права на повторне звернення з такою скаргою в межах визначеного законом строку.

Розгляд скарги на предмет наявності (відсутності) порушень закону

У разі коли під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, Мін’юст чи відповідний територіальний орган здійснює колегіальний розгляд такої скарги на предмет наявності (відсутності) порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, що оскаржуються.

Якщо під час розгляду Мін’юстом скарги у сфері державної реєстрації не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, проте встановлено наявність очевидних порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, розгляд такої скарги здійснюється Мін’юстом невідкладно без розгляду її колегіально.

Рішення за результатами розгляду скарги

За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення у формі наказу про:

 • відмову в задоволенні скарги;
 • задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:
 1. скасування рішення про державну реєстрацію прав, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатами розгляду скарги (рішення приймається виключно Міністерством юстиції України);
 2. скасування рішення про зупинення державної реєстрації прав, про зупинення розгляду заяви або про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав;
 3. виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;
 4. усунення порушень, допущених державним реєстратором, з визначенням строків для виконання наказу;
 5. тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
 6. анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав (рішення приймається виключно Міністерством юстиції України);
 7. притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України (рішення приймається виключно Міністерством юстиції України);
 8. направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

У рішенні Міністерства юстиції України чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися декілька шляхів задоволення скарги.
Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Повідомлення правоохоронним органам про виявлені порушення

У разі якщо за результатами розгляду скарги Міністерством юстиції України чи його територіальними органами виявлено прийняття державними реєстраторами чи суб’єктами державної реєстрації прав рішень з порушенням законодавства, що має наслідком порушення прав та законних інтересів фізичних та/або юридичних осіб, Міністерство юстиції України, його територіальні органи вживають заходів щодо негайного повідомлення про це відповідних правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів.

Підстави для відмови у задоволенні скарги

Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:

 1. скарга оформлена без дотримання встановлених вимог;
 2. на момент прийняття рішення за результатом розгляду скарги відбулася державна реєстрація цього права за іншою особою, ніж зазначена у рішенні, що оскаржується;
 3. наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
 4. наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з тих самих предмета і підстав;
 5. є рішення цього органу з того самого питання;
 6. в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;
 7. скарга подана особою, яка не має на це повноважень;
 8. закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
 9. розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу;
 10. державним реєстратором, територіальним органом Міністерства юстиції України прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

Оскарження

Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.

Судовий порядок

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені в суді в порядку адміністративного судочинства.

Наслідки скасування судом рішення Мінюсту

У разі скасування судом рішення Мін’юсту про задоволення скарги у сфері державної реєстрації або про відмову в її задоволенні Мін’юст не пізніше наступного робочого дня з дня надходження судового рішення забезпечує:

 • повторний розгляд скарги у сфері державної реєстрації відповідно до цього Порядку (у разі скасування рішення про відмову в задоволенні скарги у сфері державної реєстрації);
 • внесення відповідних відомостей до реєстрів відповідно до закону (у разі скасування рішення про задоволення скарги у сфері державної реєстрації).

Див. також

Звернення до суду: провадження в адміністративній справі