Порядок ліквідації акціонерного товариства та черги задоволення вимог кредиторів та акціонерів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття акціонерного товариства

Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. (ч.1 ст. 152 ЦКУ).

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. (ч.1 ст.5 ЗУ «Про акціонерні товариства»)

Стаття 153 Цивільного кодексу України зазначає, що  акціонерне товариство може бути створене юридичними та (або) фізичними особами, а також державою в особі уповноваженого органу, територіальною громадою в особі уповноваженого органу. Якщо акціонерне товариство створюється кількома особами, вони укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства. Цей договір не є установчим документом товариства. Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовій формі, а якщо товариство створюється фізичними особами, договір підлягає нотаріальному посвідченню.

Ліквідація акціонерного товариства

Ліквідація – один з видів припинення акціонерного товариства. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного товариства, якщо інше не передбачено законом. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації. Введення ліквідаційної процедури є наслідком визнання суб'єкта підприємницької діяльності - боржника банкрутом. У зв’язку з чим, у постанові про визнання боржника банкрутом суд зазначає про відкриття ліквідаційної процедури. За загальними засадами цивільного права юридична особа ліквідується у двох випадках: за рішенням її учасників чи органу управління юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами або за рішенням суду.

У першому випадку юридична особа ліквідується добровільно, у другому – в примусовому порядку.

Добровільна ліквідація (самоліквідація) може мати місце у випадках, передбачених установчими документами юридичної особи, зокрема у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу; досягненням мети, для якої її створено.

В той же час примусова ліквідація, що здійснюється за рішенням суду, може мати місце у випадках встановлених законом. До таких випадків, насамперед, слід відносити визнання боржника банкрутом та введення стосовно нього ліквідаційної процедури.

Етапи ліквідаціі АТ

Щодо основних етапів ліквідації АТ слід визначити:

 1. прийняття загальними зборами акціонерного товариства, що ліквідується, зокрема, рішень про: ліквідація акціонерного товариства; визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом ліквідації;
 2. оприлюднення рішення про ліквідацію акціонерного товариства;
 3. подання уповноваженими особами товариства, що ліквідується, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;
 4. зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що ліквідується;
 5. розподіл майна товариства, що ліквідується, відповідно до Законом України «Про акціонерні товариства;
 6. подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що ліквідується;
 7. скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що ліквідується;
 8. державна реєстрація припинення акціонерного товариства шляхом ліквідації в органах державної реєстрації.

2. Порядок здійснення скасування випуску акцій в процесі ліквідації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Черги задоволення вимог кредиторів та акціонерів АТ

У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості (ст.89 ЗУ "Про акціонерні товариства"):

 • у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
 • у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 • у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 • у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
 • у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
 • у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу;
 • у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 • у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу;
 • у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі розміщення товариством кількох класів привілейованих акцій черговість розподілу майна між акціонерами - власниками кожного класу привілейованих акцій визначається статутом товариства.

У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.