Порядок електронного декларування місця проживання

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

Порядком встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1450 передбачено, що запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, крім зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено.

Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб, яке негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

У рішенні зазначаються обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам.

У рішенні також зазначаються:*обґрунтування необхідності запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;

 • строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
 • перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування чи місця проживання;
 • населені пункти, в яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб;
 • інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Загальні положення

Декларування місця проживання особи - повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання шляхом надання декларації про місце проживання в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія) з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади (пункт 4 частини першої статті 2 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" (далі - Закон).

Мета декларування місця проживання:

 1. створення умов для реалізації прав особи, зокрема виборчих прав, права на участь у місцевому самоврядуванні, на отримання соціальних, публічних послуг, у випадках, передбачених законом;
 2. ведення офіційного листування та здійснення інших комунікацій з особою;
 3. використання знеособлених даних реєстрів територіальних громад для обґрунтованого розроблення органами державної влади та органами місцевого самоврядування програм економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць, визначення правомочності зборів жителів територіальної громади, для статистичних, наукових та інших потреб у визначених законом та актами Кабінету Міністрів України випадках (стаття 3 Закону).

Особа одночасно може мати лише одне задеклароване місце проживання. У разі коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює декларування місця проживання за однією з таких адрес за власним вибором. За адресою задекларованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції (пункт 4 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 "Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад" (далі - Порядок).

На період тимчасової окупації територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя положення частини першої статті 4 Закону не поширюється на осіб, місце проживання яких зареєстроване у житлі, що розташоване на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Така особа може задекларувати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Хто може звернутися

▶ Повнолітня особа декларує місце свого проживання самостійно.

▶ Декларування місця проживання дитини віком до 14 років здійснюється одним із її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників дитини.

Згода іншого з батьків або законних представників дитини підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг", або засвідчується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису нотаріуса. У разі якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано/задекларовано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається.

Увага! За бажанням батьків чи одного з них відомості для декларування місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані до органу державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини.

▶ Дитина віком від 14 до 18 років самостійно декларує місце свого проживання:

 • за місцем проживання її батьків або інших законних представників чи одного з них без надання згоди такими особами;
 • за адресою іншого житла, ніж задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників, за згодою батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку, коли дитина є здобувачем освіти і проживає в гуртожитку (стаття 7 Закону).

Під час подання декларації про місце проживання в гуртожитку закладу освіти згода уповноваженої особи житла засвідчується її електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до Закону України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг".

Порядок декларування місця проживання

Декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання (далі - декларація), поданою такою особою в електронній формі засобами Порталу Дія, здійснюється щодо особи, яка:

пройшла автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника;

декларує місце проживання:

 • у житлі приватної форми власності, за умови внесення відомостей про таке житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • у гуртожитку, що не належить особі на праві власності, спільної власності (спільної часткової або спільної сумісної власності), за умови надання згоди уповноваженої особи з управління (утримання) гуртожитку, що належить до сфери управління підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (пункт 7 Порядку).

Декларування місця проживання особи за декларацією такої особи, поданою в електронній формі, може здійснюватися в автоматичному режимі (частина восьма статті 5 Закону).

У декларації зазначаються такі відомості про особу:

 1. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 2. стать;
 3. дата народження;
 4. місце народження (країна, область, район, населений пункт (за наявності);
 5. відомості про громадянство;
 6. адреса житла, в якому декларується місце проживання;
 7. попереднє місце проживання (перебування) із зазначенням адреси житла (якщо попереднє місце проживання (перебування) особи задекларовано/зареєстровано);
 8. контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності);
 9. реквізити паспортного документа особи (серія та/або номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав, строк дії (за наявності); для дитини віком до 14 років, крім іноземців та осіб без громадянства, - серія та номер свідоцтва про народження або реквізити документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, за умови підтвердження таких відомостей засобами електронної інформаційної взаємодії;
 10. реквізити паспортного документа іноземця чи особи без громадянства (за наявності) - для осіб, які декларують місце свого проживання на підставі посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання, оформленої засобами Єдиного державного демографічного реєстру;
 11. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 12. реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 13. окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності) або відомості військово-облікового документа (тип військово-облікового документа, найменування районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), в якому особа перебуває та/або перебувала на військовому обліку; для військовозобов’язаних та резервістів - також серія та/або номер військово-облікового документа (за наявності);
 14. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності) батьків або інших законних представників чи одного з них, за адресою якого (яких) здійснюється декларування місця проживання дитини;
 15. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності) та найменування посади уповноваженої особи житла, яка надала згоду на декларування місця проживання особи у випадках, встановлених законодавством;
 16. відомості про сплату адміністративного збору;
 17. дата формування декларації (пункт 9 Порядку).

Відповідальність за повноту та достовірність відомостей, зазначених у декларації, несе особа, що її подає.

У разі коли особа не є власником (співвласником) житла, за адресою якого декларується місце її проживання та відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у декларації про місце проживання додатково до вищезазначеної інформації зазначаються відомості про власника (співвласників) житла окремо стосовно кожного власника (співвласника) житла, а саме:

 1. прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 2. дата народження;
 3. реквізити паспортного документа особи (серія та/або номер, дата видачі, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав, строк дії (за наявності) паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця чи особи без громадянства);
 4. реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків;
 5. відомості про документи, що підтверджують право власності на об’єкт нерухомого майна (назва, номер та дата документа, що підтверджує право власності);
 6. контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності).

Згода власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та відображається в декларації під час її формування. Згода власника (співвласників) житла не вимагається у разі декларування місця проживання дітей віком до 18 років за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання їх батьків або інших законних представників чи одного з них.

Строк надання послуги

Орган реєстрації у день надходження декларації або на наступний робочий день у разі коли декларація надійшла у неробочий час, здійснює декларування місця проживання особи або приймає рішення про відмову у декларуванні місця проживання в установленому законодавством порядку (пункт 25 Порядку).

Орган реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, який на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради, забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади, облік задекларованого місця проживання/зміну місця проживання особи (пункт 7 частини першої статті 2 Закону.

Вартість послуги

Сплата адміністративного збору здійснюється за допомогою засобів Порталу Дія під час формування декларації перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до декларації не додається.

За декларування місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

 • 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2022 році адміністративний збір складає 37,22 грн.), - за декларування місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку;
 • 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2022 році адміністративний збір складає 62,03 грн.), - за декларування місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку, тобто після спливу 30 календарних днів після зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання або 3 місяців з дня реєстрації народження дитини (пункт 82 Порядку).

За декларування/реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування/реєстрація місця проживання).

Підстави для відмови у наданні послуги:

 • у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує як місце проживання, що стосуються заборони декларування місця проживання у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування місця проживання);
 • відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;
 • особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;
 • у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;
 • звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;
 • житлу, в якому особа декларує своє місце проживання, не присвоєна адреса у встановленому порядку;
 • за адресою житла, в якому особа декларує своє місце проживання, наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;
 • відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини;
 • дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною (пункт 87 Порядку).

Увага! Не може бути підставою для відмови у декларуванні місця проживання за декларацією (заявою), поданою в електронній формі, відсутність в особи окремого номера запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Рішення про відмову в декларуванні місця проживання приймається в день звернення особи, законного представника (представника), уповноваженої особи житла, про що орган реєстрації інформує таких осіб із зазначенням підстав для відмови засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, в тому числі засобами Порталу Дія.

Скасування відомостей про зареєстроване місце проживання (перебування) особи

Відомості про задеклароване місце проживання особи скасовуються органом реєстрації у разі проведення реєстраційних дій з порушенням вимог, встановлених законом (стаття 17 Закону).

Див. також