Порядок дострокового виходу на пенсію військовослужбовця

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Пенсійне забезпечення

Особи, які перебувають на військовій службі, службі органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту , податкової міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, та деякі інші особи, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, що стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Зарахування періодів військової служби до страхового стажу осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб інших військових формувань, що утворюються відповідно до законів України, провадиться шляхом надання державних дотацій з відповідних бюджетів Пенсійному фонду.

Статтею 2 Закону Украни "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачено, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Частиною 4 вказаної статті Закону передбачено види військової служби, до яких, зокрема, віднесено й військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

Обчислення пенсій

Пенсії обчислюються у відсотках від розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для обчислення пенсії враховуються всі види грошового забезпечення, що отримували військовослужбовці перед звільненням зі служби та складається з нарахувань залежно від посади, звання, вислуги років. Страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків, а заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Куди звертатися

Куди звертатися за призначенням пенсії:

До територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та Службою зовнішньої розвідки, який не пізніше ніж у 10-денний строк з дня надходження документів ухвалює рішення про призначення пенсії.

Перелік документів необхідних для отримання пенсії:

 • заява про призначення пенсії;
 • паспорт або інший документ, що засвідчує особу, якій призначається пенсія, місце її проживання та вік;
 • документи про стаж;
 • довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу;
 • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 • клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію;
 • документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсії.
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державноїподаткової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк».

Види пенсій

Встановлюються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та бувають:

за вислугу років (призначається відповідної категорії осіб довічно)

призначається довічно особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службам в органах внутрішніх справ, Національній поліції та на службі на посадах начальницького складу в Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, Державної кримінально-виконавчої служби України:

а) кадровим військовослужбовцям та військовослужбовцям за контрактом, які мають вислугу 20 років і більше встановлюється пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення; військовослужбовцям, звільненим у відставку за віком або станом здоров'я - 55% відповідних сум грошового забезпечення за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;

б) військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України встановлюється пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення за страховий стаж 25 років та додатково 1 процент за кожен рік страхового стажу понад 25 років.

в) військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України відповідно до законодавства, встановлюється пенсія у розмірі 50 процентів сум грошового забезпечення за 20 років вислуги та додатково 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

г) час проходження служби, протягом якого військовослужбовці брали участь в АТО/ООС, зараховується до вислуги років на пільгових умовах — один місяць служби за три.

Важливо! Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 43, не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів.

Мінімальний розмір пенсії за вислугу років, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

по інвалідності:

 • призначається якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
 • інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва, тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються в таких розмірах:

а) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи - 100 процентів, II групи - 80 процентів, III групи - 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

б) іншим особам з інвалідністю I групи - 70 процентів, II групи - 60 процентів, III групи - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються: особам з інвалідністю внаслідок війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків, III групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим особам з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 110 відсотків, II групи - 105 відсотків, III групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

у разі втрати годувальника:

Пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію, призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати. При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Розмір пенсії становить на одного непрацездатного члена сім'ї - 70% грошового забезпечення годувальника; на двох і більше - 90% грошового зебезпечення годувальника, але не менше 40% на кожного. Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника - 2 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Надбавки до пенсій

До пенсій нараховуються надбавки та підвищення, а саме:


Важливо! До пенсій за вислугу років та по інвалідності нараховується надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, – на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зверніть увагу! Для всіх видів пенсій максимальний розмір (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Перерахунок пенсії

Пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України (ч. 4 ст. 63 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб").

Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за вислугу років та членам їх сімей провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку (Постанова Правління Пенсійного Фонду України № 3-1 від 30.01.2007 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Чи продовжується виплата пенсії за вислугу років для осіб, які мають право на таку пенсію у разі їх повторного прийняття/призову на військову службу до Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань?

 • Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за вислугу років, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державної спеціальної служби транспорту, службу до органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється.

Важливо! При наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

 • Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію для військовослужбовців, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

Важливо! Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період. Такий порядок збереження, нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію для військовослужбовців, прийнятих на службу на посади начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення.

Дії у разі відмови в призначенні дострокової пенсії

Рішення про відмову в призначенні пенсії або її перерахунку, зарахуванні до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби в календарному обчисленні або на пільгових умовах, порушення строків і заниження розмірів пенсії може бути оскаржено до вищих органів або до суду (ст.66 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб).

Також, органи Пенсійного фонду можуть відмовити учасникам антитерористичної операції у призначенні дострокової пенсії, посилаючись на постанову правління Пенсійного фонду України " Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення ( перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Зверніть увагу! У такому разі учасники бойових дій мають право звернутись до суду, де вони будуть звільненими від сплати судового збору.

Важливо! Учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, мають право на дострокове призначення пенсії за віком як учасники бойових дій з часу звернення - такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши справу № 591/3086/16-а від 06 листопада 2018 року за позовом до Пенсійного фонду України.