Порядок атестації педагогічних працівників

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників (частина перша статті 50 Закону України "Про освіту").

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством, наприклад, у разі тимчасової непрацездатності педагогічного працівника, який атестується, або настання інших обставин, що не залежать від його волі та перешкоджають проходженню ним атестації, проведення атестації або окремих засідань атестаційної комісії має бути перенесено за рішенням відповідної атестаційної комісії до припинення таких обставин, але не більше ніж на один рік. У такому випадку за педагогічним працівником зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія (педагогічне звання) до проходження ним атестації у порядку, визначеному цим Положенням.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників".

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Порядок атестації педагогічних працівників

Порядок атестації педагогічних працівників регулює Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 (далі - Положення).

Послідовність дій проведення атестації

І. Щороку не пізніше 20 вересня для атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів.

Рівень атестаційної комісії Де створюється Рішення про результати атестації Оскарження прийнятого ріщення
Атестаційна комісія I рівня У закладах освіти, відокремлених структурних підрозділах, у яких працює більше 15 педагогічних працівників Не пізніше 01 квітня До атестаційних комісій ІІ та ІІІ рівнів, або до суду
Атестаційна комісіїя II рівня В органах управління у сфері освіти сільських, селищних, міських рад, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти, які мають відокремлені структурні підрозділи Не пізніше 25 квітня До атестаційної комісії ІІІ рівня або до суду
Атестаційна комісія III рівня У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органах управління у сфері освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Не пізніше 25 квітня До суду

Важливо! Центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади освіти, можуть створювати власні атестаційні комісії II-III рівнів.

У разі відсутності таких атестаційних комісій їхні функції, визначені цим Положенням, виконують атестаційні комісії II-III рівнів органів управління у сфері освіти за місцезнаходженням суб’єктів освітньої діяльності.


До повноважень атестаційних комісій, зокрема належить:

 • відповідність (невідповідність) педагогічних працівників закладу освіти, структурного підрозділу займаним посадам;
 • присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);
 • розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій нижчих рівнів;
 • розглядати документи, подані педагогічними працівниками ті ін., в залежності від обсягу повноважень кожної з комісій, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби).

ІІ. До 10 жовтня атестаційні комісії повинні:

 • скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії;
 • визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі).

У випадку відсутності педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації у списку, за його заявою, поданою не пізніше 20 грудня поточного календарного року, атестаційна комісія включає його до списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

ІІІ. До 20 грудня для проведення позачергової атестації до атестаційної комісії подається заява за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

Атестаційна комісія затверджує окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, визначає строки проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби може внести зміни до графіка своїх засідань.

ІV. Інформація, вказана вище, а саме в ІІ та ІІІ пункті, оприлюднюється на вебсайті закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією.

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

Документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії, яка створена в суб’єкті освітньої діяльності, відокремленому структурному підрозділі, органі управління у сфері освіти, у якому зберігається особова справа..

V. Педагогічний працівник, який атестується, може подати до відповідної атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі. Електронний варіант документів (формат PDF, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання.

Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються секретарем атестаційної комісії. Забороняється безпідставно відмовляти педагогічному працівнику в прийнятті документів, які відповідають вимогам, зазначеним у цьому пункті.

Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об'єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

VІ. Атестаційна комісія розглядає документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряє їхню достовірність, встановлює дотримання вимог пунктів 8, 9 розділу I Положення, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності).

Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має визначити зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів з його проведення.

Атестаційна комісія може запросити педагогічного працівника на своє засідання у разі виникнення до нього питань, зокрема пов’язаних з поданими ним документами.

Педагогічний працівник може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду питань, що стосуються його атестації, в тому числі в режимі відеоконференцзв’язку.

Засідання атестаційної комісії оформлюються протоколом.

На підставі рішення атестаційної комісії секретар оформляє атестаційний лист, у якому фіксується результат атестації педагогічного працівника. У випадку проведення одночасної (в межах однієї процедури) атестації педагогічного працівника з двох і більше навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін), які ним викладаються, видається один атестаційний лист, що має містити інформацію про результати атестації за кожним із таких навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін).

Педагогічний працівник з власної ініціативи може особисто отримати свій примірник атестаційного листа у секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис. За заявою педагогічного працівника оригінал атестаційного листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення.

Атестаційні листи та копії документів про підвищення кваліфікації педагогічного працівника зберігаються в особовій справі педагогічного працівника.

Рішення атестаційної комісії є підставою для видання (не пізніше трьох робочих днів з дня отриманім документів, зазначених у пункті 12 розділу ІІІ Положення) відповідного наказу керівником закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу. Педагогічні працівники повинні бути ознайомлені з наказом упродовж трьох робочих днів із дати його видання під підпис.

Наказ за результатами атестації упродовж трьох робочих днів із дня його прийняття має бути поданий до бухгалтерії закладу освіти, де працює педагогічний працівник, чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік відповідного закладу освіти, для нарахування заробітної плати та проведення відповідного Перерахунку. Оплата праці з урахуванням результатів атестації проводиться з дати видання наказу за результатами атестації.

За наявності обставин, що унеможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічних працівників, які атестуються, та перешкоджають проведенню атестації, перебіг строків проведення атестації, встановлених цим Положенням, припиняється і відновлюється після усунення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації.

Порядок атестації педагогічних працівників у сфері культури

Порядок атестації педагогічних працівників у сфері культури регулюється Положенням про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури.

Це Положення поширюється на викладачів, концертмейстерів, майстрів виробничого навчання мистецьких шкіл, студій з підготовки акторських кадрів при національних творчих колективах, мистецьких ліцеїв, фахових мистецьких коледжів та прирівняних до них закладів освіти сфери культури, а також на керівників та заступників керівників таких закладів (установ) у частині виконання ними педагогічної, викладацької та/або концертмейстерської роботи у передбаченому законодавством обсязі, методистів закладів, методичних, навчально-методичних та науково-методичних підрозділів, установ, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії: у закладах (установах), у штаті яких працює десять і більше педагогічних працівників; в органах управління: Міністерстві культури Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) (далі - органи управління), яким підпорядковані заклади (установи); в структурних підрозділах з питань культури міських рад у містах, яким підпорядковані 20 і більше мистецьких шкіл; в Держмистецтв.

Атестація педагогічних працівників закладів (установ) зі статусом юридичної особи, у штаті яких працює менше десяти педагогічних працівників, може проводитися безпосередньо атестаційною комісією органу управління або у визначеному нею іншому закладі відповідного рівня.

Атестація педагогічних працівників методичних (науково-методичних) установ проводиться атестаційними комісіями органів управління.

Атестація педагогічних працівників Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти здійснюється атестаційною комісією Держмистецтв.

Атестаційна комісія:

 • на першому засіданні обирає заступника голови і секретаря атестаційної комісії та схвалює графік проведення засідань;
 • визначає адресу електронної пошти для подання атестаційних документів у електронному вигляді (за необхідності);
 • оприлюднює інформацію, визначену в абзацах другому - третьому цього пункту, шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті суб’єкта утворення атестаційної комісії, а також у закладах (установах);
 • приймає рішення про перенесення строку атестації педагогічного працівника на один рік у випадках, передбачених пунктом 7 розділу І Положення.

Зверніть увагу! Рішення, прийняті на першому засіданні атестаційної комісії, оформлюються протоколом за формою згідно з додатком 1 до Положення.

Атестаційна комісія закладу (установи):

 • вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;
 • приймає вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);
 • порушує клопотання перед атестаційною комісією органу управління, Держмистецтв про позбавлення звання «Старший викладач» у разі встановлення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;
 • надає за необхідності рекомендації щодо підвищення якості роботи педагогічним працівникам, які атестуються.

Атестаційна комісія органу управління:

 • вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні та/або методичні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;
 • приймає вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «Старший викладач», «Викладач-методист», тарифних розрядів та кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);
 • розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій підпорядкованих закладів (установ). Атестаційні комісії, зазначені у абзаці четвертому пункту 1 цього розділу, розглядають апеляції на рішення атестаційних комісій, зазначених у абзаці п’ятому пункту 1 цього розділу. За результатами розгляду атестаційні комісії приймають вмотивовані рішення щодо задоволення чи відмови у задоволенні апеляцій, у тритижневий строк від дати їх надходження.
 • розглядає клопотання атестаційної комісії закладу (установи) та приймає відповідне вмотивоване рішення щодо позбавлення звання «Старший викладач» у разі присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;
 • здійснює контроль за обґрунтованістю та вмотивованістю рішень відповідних атестаційних комісій закладів (установ), надає рекомендації щодо поліпшення їхньої роботи.

Атестаційна комісія Держмистецтв:

 • вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні та/або методичні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;
 • приймає вмотивовані рішення про відповідність педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «Старший викладач», «Викладач-методист» або про відмову у такому присвоєнні (підтвердженні);
 • розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій нижчого рівня та приймає вмотивовані рішення щодо задоволення чи відмови у задоволенні апеляцій у двотижневий строк від дати їх надходження;
 • розглядає клопотання атестаційної комісії закладу (установи) та приймає відповідне вмотивоване рішення щодо позбавлення звання «Старший викладач» у разі присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;
 • здійснює контроль за обґрунтованістю та вмотивованістю рішень відповідних атестаційних комісій нижчого рівня та надає рекомендації щодо поліпшення їхньої роботи.

Зверніть увагу!' Не пізніше 10 червня керівник закладу (установи) своїм наказом затверджує список педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному календарному році. Із зазначеним наказом педагогічні працівники, які підлягають атестації, повинні бути ознайомлені під підпис не пізніше останнього робочого дня перед виходом у щорічну відпустку.

Педагогічні працівники, які підлягають атестації відповідно до цього Положення або які виявили бажання пройти позачергову атестацію на відповідність займаній посаді та для присвоєння (підтвердження) вищого тарифного розряду, кваліфікаційної категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», не пізніше 10 жовтня подають заяву про проходження атестації за формою згідно з додатком 2 до Положення, до якої додаються атестаційні документи:

 • лист самоаналізу педагогічного працівника з показниками професійної діяльності, педагогічних та/або методичних досягнень, отриманих педагогічним працівником у результаті педагогічної або методичної діяльності в мiжатестацiйний період відповідно до розділу V Положення, за формою згідно з додатком 3 до Положення;
 • документи, що підтверджують зазначені в листі самоаналізу результати роботи на посаді, педагогічні та/або методичні досягнення у тому числі для атестації педагогічного працівника на відповідність посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) - характеристику за підписом керівника, яка має обов’язково містити інформацію щодо досягнення педагогічним працівником результативних показників, передбачених підпунктами 1, 2, 5 та 6 пункту 2 підрозділу 2 та підпунктом 2 підрозділу 3 (для відповідної категорії педагогічних працівників) розділу V Положення;
 • документи, що підтверджують проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації включно з витягами з протоколів про визнання результатів підвищення кваліфікації у випадках та порядку, визначеному пунктами 24-30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800;
 • письмова згода на обробку персональних даних;
 • інші документи, визначені законодавством, та/або документи, які педагогічний працівник вважає необхідним надати, зокрема для підтвердження його педагогічних та/або методичних досягнень.

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «Старший викладач», «Викладач-методист» заяви про проходження атестації та атестаційні документи, зазначені у пункті 4 цього розділу, подаються педагогічними працівниками до атестаційної комісії органу управління, Держмистецтв не пізніше 15 жовтня.

Зверніть увагу! Якщо кінцевий строк розгляду атестаційних документів та прийняття рішення атестаційними комісіями припадає на вихідний або святковий день, він продовжується до наступного робочого дня.

Педагогічний працівник, який підлягає атестації та який не надав атестаційні документи у визначений цим Положенням строк (крім випадків, передбачених пунктом 7 розділу І Положення), вважається таким, який не пройшов атестацію на відповідність займаній посаді.

Заяви педагогічних працівників про проходження атестації з доданими до них атестаційними документами реєструються секретарем атестаційної комісії та зберігаються в нього до розгляду на засіданнях атестаційної комісії.

Атестаційна комісія вивчає подані документи на предмет повноти пакета документів і відповідності вимогам законодавства та Положення, у разі необхідності перевіряє їх достовірність та виносить вмотивоване рішення про результати атестації педагогічних працівників:

 • атестаційна комісія закладу (установи) - не пізніше 05 листопада;
 • атестаційна комісія органу управління, Держмистецтв - не пізніше 20 листопада.

У разі виникнення в атестаційної комісії сумнівів щодо достовірності атестаційних документів або інших питань до педагогічного працівника, пов’язаних з його атестаційними документами, атестаційна комісія письмово запрошує такого педагогічного працівника на засідання для надання пояснень.

Письмове запрошення на засідання атестаційної комісії підписується її головою та не пізніше ніж за три робочі дні до проведення засідання вручається секретарем атестаційної комісії педагогічному працівнику під підпис.

У разі запрошення педагогічного працівника на засідання атестаційної комісії органу управління письмове запрошення надсилається на електронну адресу відповідного закладу (установи) у сканованому вигляді та поштовим відправленням з повідомленням про вручення не пізніше ніж за п’ять робочих днів до проведення засідання відповідної атестаційної комісії.

Педагогічний працівник за бажанням може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду його атестаційних документів. Атестаційна комісія не має права відмовити педагогічному працівнику у задоволенні його бажання бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час його атестації.

Керівник або інший представник закладу, педагогічні працівники якого атестуються атестаційною комісією іншого закладу, атестаційною комісією органу управління або атестаційною комісією Держмистецтв, може представляти у зазначених комісіях інтереси педагогічних працівників, які атестуються, та оригінали поданих ними документів виключно за їх дорученням.

Зверніть увагу! Проведення чергової атестації педагогічних працівників, проходження якої припадає на період дії воєнного стану та наступні три місяці після його припинення або скасування, переноситься на наступний рік після завершення зазначеного періоду. Період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування не входить до міжатестаційного періоду. При цьому за педагогічними працівниками зберігаються раніше присвоєні (підтверджені) кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання до проходження чергової або позачергової атестації, а також враховуються педагогічні та/або методичні досягнення педагогічного працівника закладу (установи) освіти сфери культури, здобуті у період дії воєнного стану.

У період дії воєнного стану та наступні три місяці після його припинення або скасування:

педагогічний працівник може подати заяву про проходження атестації за власним бажанням. Така атестація відбувається за процедурою позачергової атестації. У разі подання заяви про проходження атестації педагогічний працівник виконує всі умови, передбачені Положенням про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, для відповідної посади, категорії, звання;

педагогічний працівник, який за основним місцем роботи перебуває на простої у зв’язку з припиненням роботи закладу (установи) освіти сфери культури, може пройти атестацію в закладі (установі), де він працює на аналогічній посаді на умовах сумісництва. Результати такої атестації визнаються за основним місцем роботи після відновлення його функціонування.

Рішення атестаційної комісії

Види рішень атестаційної комісії:

♦ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань: керівник закладу або органу управління освітою протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ, який у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (перерахунок заробітньої плати здійснюється з дня прийняття відповідного рішення);

♦ про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків: атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді;

♦ про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді: керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю.

Оскарження рішення атестаційної комісії

У разі незгоди педагогічного працівника з рішеннями атестаційних комісій I чи II рівнів він має право оскаржити таке рішення шляхом подання апеляції до відповідної атестаційної комісії вищого рівня упродовж семи робочих днів з дати отримання педагогічним працівником атестаційного листа (особисто або на електронну адресу).

Апеляція подається шляхом направлення апеляційної заяви, оформленої згідно з додатком 4 до Положення.

До апеляційної заяви додаються копія атестаційного листа, виданого атестаційною комісією, рішення якої оскаржується, копії документів, що подавалися педагогічним працівником до атестаційної комісії, рішення якої оскаржується (у разі їхнього подання).

Апеляційна заява з додатками подається у паперовій та/або електронній формі на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти (з підтвердженням отримання) у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ - окремим файлом). Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються та зберігаються секретарем атестаційної комісії.

Атестаційна комісія має розглянути апеляційну заяву та прийняти рішення протягом 15 робочих днів з дати її надходження. Під час розгляду апеляційної заяви педагогічного працівника у роботі атестаційної комісії не може брати участь особа, яка брала участь у прийнятті рішення, що оскаржується.

Атестаційна комісія за результатами розгляду апеляції приймає рішення про:

 1. відповідність педагогічного працівника займаній посаді, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;
 2. присвоєння педагогічному працівнику наступної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;
 3. залишення рішення атестаційної комісії нижчого рівня без змін, а апеляцію без задоволення.

У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісії вищого рівня щодо розгляду апеляційної заяви, він має право оскаржити таке рішення до суду в установленому законодавством порядку.

Присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційній категорії

Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів присвоюють лише за результатами атестації. При цьому враховують вимоги, які встановлені до рівня професійної підготовки та кваліфікації цих працівників.

Кваліфікаційні категорії:

 • "спеціаліст" присвоюється присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст);
 • "спеціаліст другої категорії" педагогічному працівникові, який має освітній рівень молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж три роки;
 • "спеціаліст першої категорії" присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) (для працівників закладів дошкільної освіти також освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр або ступінь вищої освіти молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж п’ять років;
 • "спеціаліст вищої категорії" присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж сім років. Педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий / освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», за умови наявності в нього стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж один рік.

Особи, які не мають педагогічної освіти, але мають стаж роботи в одній із галузей економіки (крім освітньої) та працюють на посадах педагогічних працівників, атестуються як педагогічні працівники без дотримання послідовності на присвоєння кваліфікаційної категорії: «спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи; «спеціаліст першої категорії» - не менше п’яти років; «спеціаліст вищої категорії» - не менше семи років.

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, як правило, присвоюють послідовно.

Присвоєння педагогічного звання працівникові загальноосвітнього навчального закладу

За результатами атестації педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів присвоюють педагогічні звання, зокрема: "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист", "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь".

Перелік педагогічних звань визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників», Положенням.

Педагогічні звання "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії "спеціаліст вищої категорії" або "спеціаліст першої категорії" та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам (пункт 5.3 розділу V Положення).

Педагогічні звання присвоюють атестаційні комісії відповідних органів управління освітою. На відміну від кваліфікаційних категорій, педагогічні звання присвоюють фактично за особисті досягнення та заслуги працівника. Водночас, неприпустимі будь-яка дискримінація та упереджене ставлення до осіб, яких атестують. Критеріями для присвоєння педагогічних звань є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 5.2–5.6 розділу V Положення.

Див. також