Порядок атестації педагогічних працівників

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників (частина перша статті 50 Закону України "Про освіту").

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством, наприклад, коли педагогічні працівники працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників".

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Порядок атестації педагогічних працівників

Порядок атестації педагогічних працівників регулює Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (далі - Положення).

Послідовність дій проведення атестації

І. Щороку до 20 вересня для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою створюються атестаційні комісії I, II і III рівнів.

Рівень атестаційної комісії Де створюється Строк проведення атестації Оскарження прийнятого ріщення
Атестаційна комісія I рівня У дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установах, закладах післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також закладах охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники До 1 квітня До атестаційних комісій ІІ та ІІІ рівнів, або до суду
Атестаційна комісіїя II рівня У відділах освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади До 10 квітня До атестаційної комісії ІІІ рівня або до суду
Атестаційна комісія III рівня У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади До 25 квітня До суду

До повноважень атестаційних комісій, зокрема належить:

 • атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;
 • присвоювати кваліфікаційні категорії, наприклад, "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" тощо (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);
 • розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій нижчих рівнів (пункти 2.12.-2.14. розділу II Положення).

ІІ. До 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

ІІІ. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації. Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

ІV. До 15 березня атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, студентів, курсантів, слухачів, вихованців (далі - учні) з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний працівник, знайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

V. До 1 березня керівник навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.

Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об'єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

VІ. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується (якщо він не з'явився на засідання атестаційної комісії з об'єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді).

Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис. На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис (пункт 3.15. розділу IIІ Положення).

Порядок атестації педагогічних працівників у сфері культури

Порядок атестації педагогічних працівників у сфері культури регулюється Положенням про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури.

Це Положення поширюється на викладачів, концертмейстерів, майстрів виробничого навчання мистецьких шкіл, студій з підготовки акторських кадрів при національних творчих колективах, мистецьких ліцеїв, фахових мистецьких коледжів та прирівняних до них закладів освіти сфери культури, а також на керівників та заступників керівників таких закладів (установ) у частині виконання ними педагогічної, викладацької та/або концертмейстерської роботи у передбаченому законодавством обсязі, методистів закладів, методичних, навчально-методичних та науково-методичних підрозділів, установ, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії: у закладах (установах), у штаті яких працює десять і більше педагогічних працівників; в органах управління: Міністерстві культури Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) (далі - органи управління), яким підпорядковані заклади (установи); в структурних підрозділах з питань культури міських рад у містах, яким підпорядковані 20 і більше мистецьких шкіл; в Держмистецтв.

Атестація педагогічних працівників закладів (установ) зі статусом юридичної особи, у штаті яких працює менше десяти педагогічних працівників, може проводитися безпосередньо атестаційною комісією органу управління або у визначеному нею іншому закладі відповідного рівня.

Атестація педагогічних працівників методичних (науково-методичних) установ проводиться атестаційними комісіями органів управління.

Атестація педагогічних працівників Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти здійснюється атестаційною комісією Держмистецтв.

Атестаційна комісія:

 • на першому засіданні обирає заступника голови і секретаря атестаційної комісії та схвалює графік проведення засідань;
 • визначає адресу електронної пошти для подання атестаційних документів у електронному вигляді (за необхідності);
 • оприлюднює інформацію, визначену в абзацах другому - третьому цього пункту, шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті суб’єкта утворення атестаційної комісії, а також у закладах (установах);
 • приймає рішення про перенесення строку атестації педагогічного працівника на один рік у випадках, передбачених пунктом 7 розділу І Положення.

Зверніть увагу! Рішення, прийняті на першому засіданні атестаційної комісії, оформлюються протоколом за формою згідно з додатком 1 до Положення.

Атестаційна комісія закладу (установи):

 • вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;
 • приймає вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);
 • порушує клопотання перед атестаційною комісією органу управління, Держмистецтв про позбавлення звання «Старший викладач» у разі встановлення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;
 • надає за необхідності рекомендації щодо підвищення якості роботи педагогічним працівникам, які атестуються.

Атестаційна комісія органу управління:

 • вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні та/або методичні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;
 • приймає вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «Старший викладач», «Викладач-методист», тарифних розрядів та кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);
 • розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій підпорядкованих закладів (установ). Атестаційні комісії, зазначені у абзаці четвертому пункту 1 цього розділу, розглядають апеляції на рішення атестаційних комісій, зазначених у абзаці п’ятому пункту 1 цього розділу. За результатами розгляду атестаційні комісії приймають вмотивовані рішення щодо задоволення чи відмови у задоволенні апеляцій, у тритижневий строк від дати їх надходження.
 • розглядає клопотання атестаційної комісії закладу (установи) та приймає відповідне вмотивоване рішення щодо позбавлення звання «Старший викладач» у разі присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;
 • здійснює контроль за обґрунтованістю та вмотивованістю рішень відповідних атестаційних комісій закладів (установ), надає рекомендації щодо поліпшення їхньої роботи.

Атестаційна комісія Держмистецтв:

 • вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні та/або методичні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;
 • приймає вмотивовані рішення про відповідність педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «Старший викладач», «Викладач-методист» або про відмову у такому присвоєнні (підтвердженні);
 • розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій нижчого рівня та приймає вмотивовані рішення щодо задоволення чи відмови у задоволенні апеляцій у двотижневий строк від дати їх надходження;
 • розглядає клопотання атестаційної комісії закладу (установи) та приймає відповідне вмотивоване рішення щодо позбавлення звання «Старший викладач» у разі присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;
 • здійснює контроль за обґрунтованістю та вмотивованістю рішень відповідних атестаційних комісій нижчого рівня та надає рекомендації щодо поліпшення їхньої роботи.

Зверніть увагу!' Не пізніше 10 червня керівник закладу (установи) своїм наказом затверджує список педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному календарному році. Із зазначеним наказом педагогічні працівники, які підлягають атестації, повинні бути ознайомлені під підпис не пізніше останнього робочого дня перед виходом у щорічну відпустку.

Педагогічні працівники, які підлягають атестації відповідно до цього Положення або які виявили бажання пройти позачергову атестацію на відповідність займаній посаді та для присвоєння (підтвердження) вищого тарифного розряду, кваліфікаційної категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», не пізніше 10 жовтня подають заяву про проходження атестації за формою згідно з додатком 2 до Положення, до якої додаються атестаційні документи:

 • лист самоаналізу педагогічного працівника з показниками професійної діяльності, педагогічних та/або методичних досягнень, отриманих педагогічним працівником у результаті педагогічної або методичної діяльності в мiжатестацiйний період відповідно до розділу V Положення, за формою згідно з додатком 3 до Положення;
 • документи, що підтверджують зазначені в листі самоаналізу результати роботи на посаді, педагогічні та/або методичні досягнення у тому числі для атестації педагогічного працівника на відповідність посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) - характеристику за підписом керівника, яка має обов’язково містити інформацію щодо досягнення педагогічним працівником результативних показників, передбачених підпунктами 1, 2, 5 та 6 пункту 2 підрозділу 2 та підпунктом 2 підрозділу 3 (для відповідної категорії педагогічних працівників) розділу V Положення;
 • документи, що підтверджують проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації включно з витягами з протоколів про визнання результатів підвищення кваліфікації у випадках та порядку, визначеному пунктами 24-30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800;
 • письмова згода на обробку персональних даних;
 • інші документи, визначені законодавством, та/або документи, які педагогічний працівник вважає необхідним надати, зокрема для підтвердження його педагогічних та/або методичних досягнень.

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «Старший викладач», «Викладач-методист» заяви про проходження атестації та атестаційні документи, зазначені у пункті 4 цього розділу, подаються педагогічними працівниками до атестаційної комісії органу управління, Держмистецтв не пізніше 15 жовтня.

Зверніть увагу! Якщо кінцевий строк розгляду атестаційних документів та прийняття рішення атестаційними комісіями припадає на вихідний або святковий день, він продовжується до наступного робочого дня.

Педагогічний працівник, який підлягає атестації та який не надав атестаційні документи у визначений цим Положенням строк (крім випадків, передбачених пунктом 7 розділу І Положення), вважається таким, який не пройшов атестацію на відповідність займаній посаді.

Заяви педагогічних працівників про проходження атестації з доданими до них атестаційними документами реєструються секретарем атестаційної комісії та зберігаються в нього до розгляду на засіданнях атестаційної комісії.

Атестаційна комісія вивчає подані документи на предмет повноти пакета документів і відповідності вимогам законодавства та Положення, у разі необхідності перевіряє їх достовірність та виносить вмотивоване рішення про результати атестації педагогічних працівників:

 • атестаційна комісія закладу (установи) - не пізніше 05 листопада;
 • атестаційна комісія органу управління, Держмистецтв - не пізніше 20 листопада.

У разі виникнення в атестаційної комісії сумнівів щодо достовірності атестаційних документів або інших питань до педагогічного працівника, пов’язаних з його атестаційними документами, атестаційна комісія письмово запрошує такого педагогічного працівника на засідання для надання пояснень.

Письмове запрошення на засідання атестаційної комісії підписується її головою та не пізніше ніж за три робочі дні до проведення засідання вручається секретарем атестаційної комісії педагогічному працівнику під підпис.

У разі запрошення педагогічного працівника на засідання атестаційної комісії органу управління письмове запрошення надсилається на електронну адресу відповідного закладу (установи) у сканованому вигляді та поштовим відправленням з повідомленням про вручення не пізніше ніж за п’ять робочих днів до проведення засідання відповідної атестаційної комісії.

Педагогічний працівник за бажанням може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду його атестаційних документів. Атестаційна комісія не має права відмовити педагогічному працівнику у задоволенні його бажання бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час його атестації.

Керівник або інший представник закладу, педагогічні працівники якого атестуються атестаційною комісією іншого закладу, атестаційною комісією органу управління або атестаційною комісією Держмистецтв, може представляти у зазначених комісіях інтереси педагогічних працівників, які атестуються, та оригінали поданих ними документів виключно за їх дорученням.

Рішення атестаційної комісії

Види рішень атестаційної комісії:

♦ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань: керівник закладу або органу управління освітою протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ, який у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (перерахунок заробітньої плати здійснюється з дня прийняття відповідного рішення);

♦ про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків: атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді;

♦ про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді: керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю (пункти 6.1.-6.2. розділу VI Положення).

Оскарження рішення атестаційної комісії

Педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня.

Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого рівня або направляється рекомендованим листом, в якій має бути зазначено: найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція; прізвище, ім'я, по батькові та посада (місце роботи) особи, яка подає апеляцію, її місце проживання; у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується; перелік документів та інших матеріалів, що додаються; дата подання апеляції. Апеляція підписується особою, яка її подає.

Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції, розглядають їх у двотижневий строк та приймають такі рішення:

 1. про відповідність працівника займаній посаді та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;
 2. присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня;
 3. присвоїти відповідне педагогічне звання та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня;
 4. залишити рішення атестаційної комісії без змін, а апеляцію без задоволення.

Присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційній категорії

Кваліфікаційні категорії педагогічним працівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів присвоюють лише за результатами атестації. При цьому враховують вимоги, які встановлені до рівня професійної підготовки та кваліфікації цих працівників.

Кваліфікаційні категорії:

 • "спеціаліст" присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі. Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст";
 • "спеціаліст другої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст", та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків. Стаж роботи на педагогічній посаді не менше 2 років;
 • "спеціаліст першої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст другої категорії", та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом. Стаж роботи на педагогічній посаді не менше 5 років;
 • "спеціаліст вищої категорії" присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст першої категорії", та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Стаж роботи на педагогічній посаді - не менше 8 років.

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Присвоєння педагогічного звання працівникові загальноосвітнього навчального закладу

За результатами атестації педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів присвоюють педагогічні звання, зокрема: "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист", "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь".

Перелік педагогічних звань визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння», Положенням.

Педагогічні звання "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії "спеціаліст вищої категорії" або "спеціаліст першої категорії" та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам (пункт 5.3 розділу V Положення).

Педагогічні звання присвоюють атестаційні комісії відповідних органів управління освітою. На відміну від кваліфікаційних категорій, педагогічні звання присвоюють фактично за особисті досягнення та заслуги працівника. Водночас, неприпустимі будь-яка дискримінація та упереджене ставлення до осіб, яких атестують. Критеріями для присвоєння педагогічних звань є відповідність працівника вимогам, встановленим пунктами 5.2–5.6 розділу V Положення.

Див. також