Патент як охоронний документ та порядок його отримання

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.Версію затверджено Oleksandr.starchak.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Які права патент надає його власнику

Патент на винахід (корисну модель) надає його власнику наступні права:

 • використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
 • використовувати попереджувальне маркування із зазначенням номера патенту на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу;
 • забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» порушенням прав, що надаються патентом;
 • передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) – тільки за погодженням із Державним експертом;
 • давати будь-якій особі дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом;
 • подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі).

Патент на промисловий зразок надає його власнику наступні права:

 • використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;
 • забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» порушенням прав власника патенту;
 • передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту;
 • давати будь-якій особі дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору;
 • подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для офіційної публікації заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка.

Хто має право на одержання патенту

Право на одержання патенту на винахід (корисну модель) має винахідник, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.

Право на одержання патенту на промисловий зразок має автор або його спадкоємець, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше.

Право на одержання патенту має відповідно правонаступник автора або роботодавця.

Куди звернутися

Особа, яка бажає зареєструвати винахід і має на це право, подає до Національного органу інтелектуальної власності заявку (може подаватися у паперовій та електронній формах, за бажанням).

Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису (Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент).

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Які документи повинна містити заявка

Заявка на винахід (корисну модель) складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі);
 • опис винаходу (корисної моделі);
 • формулу винаходу (корисної моделі);
 • креслення (якщо на них є посилання в описі);
 • реферат.
  У заяві про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) необхідно вказати заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також винахідника (винахідників). Винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як винахідника даного винаходу (корисної моделі) в будь-якій публікації Національного органу інтелектуальної власності, зокрема у відомостях про заявку чи про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).

Заявка на промисловий зразок складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про видачу патенту;
 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
 • опис промислового зразка;
 • креслення, схему, карту (якщо необхідно).

Як проводиться експертиза заявки

Експертиза заявки на винахід (корисну модель) має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На підставі такого висновку приймається рішення про видачу патенту або про відмову у його видачі.

Експертиза заявки на промисловий зразок має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На підставі такого висновку приймається рішення про видачу патенту або про відмову у його видачі.

За яких умов здійснюється реєстрація патенту

На підставі рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель) здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи або Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі.

Державна реєстрація патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на корисну модель здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікації про видачу патенту. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту до закладу експертизи не надійшли, державна реєстрація патенту не здійснюється, а заявка вважається відкликаною.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності здійснює державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідні відомості.

Коли здійснюється публікація про видачу патенту

Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).

Не пізніше 3 місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, публікує опис до патенту (деклараційного патенту), що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).

На підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною.

В який термін здійснюється видача патенту

Видача патенту здійснюється Національним органом інтелектуальної власності, у місячний строк після його державної реєстрації.

Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Які підстави припинення дії патенту

Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені.

Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

У яких випадках патент визнається недійсним

Патент на винахід, корисну модель може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

 • невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності;
 • наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;
 • порушення вимог частини другої статті 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
 • видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Патент на промисловий зразок може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

 • невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності;
 • наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;
 • видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.