Патент на винахід та корисну модель

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна характеристика

Патент (патент на винахід, патент на секретний винахід, патент на корисну модель, патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель).
Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці, права на який засвідчуються патентом на секретний винахід (секретну корисну модель).
Службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником: у зв’язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Як отримати патент

За дорученням заявника заявка може бути подана через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Реферат складається лише для інформаційних цілей.Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.

За подання заявки сплачується збір.Документ про сплату збору повинен надійти разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Експертиза

Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців з дати отримання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці.Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Реєстрація та оформлення патентів

Видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після його державної реєстрації.

Патент видається особі, яка має право на його отримання.Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність його власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності.

Власник деклараційного патенту на винахід або його правонаступник з метою перетворення деклараційного патенту на винахід в патент на винахід може подати стосовно заявки, за якою видано деклараційний патент, заяву про проведення кваліфікаційної експертизи заявки.Заява повинна надійти до закладу експертизи не пізніше трьох років з дати подачі заявки, за якою видано деклараційний патент.За подання заяви сплачується збір.

Термін дії патенту на винахід, виданого замість деклараційного патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки на деклараційний патент на винахід.

Якщо в результаті проведення кваліфікаційної експертизи заявки прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, деклараційний патент на винахід вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про його видачу.

Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.
Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу (корисної моделі) повинні враховуватися лише окремо.
Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі) (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.
На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.
Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться. Такими, що явно випливають із рівня техніки, можуть бути визнані нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю.
Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Хто має право на одержання патенту на винахід, корисну модель

Право на одержання патенту на винахід (корисну модель) має винахідник, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.
Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.
Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.

Куди звернутися

Особа, яка бажає зареєструвати винахід (корисну модель) і має на це право, подає до Національного органу інтелектуальної власності заявку (може подаватися у паперовій та електронній формах, за бажанням).
Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису (Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент).
За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Які документи повинна містити заявка

Заявка на винахід (корисну модель) складається українською мовою і повинна містити:

  • заяву про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі);
  • опис винаходу (корисної моделі);
  • формулу винаходу (корисної моделі);
  • креслення (якщо на них є посилання в описі);
  • реферат.

У заяві про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) необхідно вказати заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також винахідника (винахідників). Винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як винахідника даного винаходу (корисної моделі) в будь-якій публікації Національного органу інтелектуальної власності, зокрема у відомостях про заявку чи про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).

Експертиза заявки

Експертиза заявки на винахід (корисну модель) має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), кваліфікаційної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок.
Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На підставі такого висновку приймається рішення про видачу патенту або про відмову у його видачі. Рішення Національного органу інтелектуальної власності разом з висновком експертизи надсилається заявнику.
Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення разом з висновком експертизи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

Реєстрація патенту на винахід, корисну модель

На підставі рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель) здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи або Державного реєстру деклараційних патентів України на корисні моделі.
Державна реєстрація патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на корисну модель здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікації про видачу патенту. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту.
Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту до закладу експертизи не надійшли, державна реєстрація патенту не здійснюється, а заявка вважається відкликаною.

Публікація про видачу патенту

Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).
Не пізніше 3 місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, публікує опис до патенту (деклараційного патенту), що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).
Після публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі) будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.
Відомості про державну реєстрацію секретного винаходу (секретної корисної моделі) не публікуються.

Видача патенту на винахід, корисну модель

Видача патенту здійснюється Національним органом інтелектуальної власності (державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”) у місячний строк після державної реєстрації винаходу (корисної моделі).
Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.
Патент на корисну модель видається під відповідальність його володільця за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності.
Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
До виданого патенту на вимогу його володільця Національний орган інтелектуальної власності вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в Бюлетені.
У випадку втрати чи зіпсування патенту його володільцю видається дублікат патенту у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. За видачу дубліката патенту сплачується збір.

Припинення дії патенту

Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Часткова відмова від прав здійснюється шляхом виключення незалежних пунктів формули або виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули та підпорядкованих таким незалежним пунктам залежних пунктів, або шляхом внесення змін до незалежного (незалежних) пункту (пунктів), за умови що таке виключення та (або) зміна призводять до зменшення обсягу правової охорони, що надається державною реєстрацією.
Повна або часткова відмова від прав набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені.
Не допускається повна або часткова відмова від прав, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі), без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Національному органі інтелектуальної власності, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що випливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).
Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.
Річний збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) сплачується за кожний рік його дії, починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Національного органу інтелектуальної власності, не пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі). Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти або бути відправленим до кінця поточного року чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) за умови сплати збору протягом його останніх 4 місяців.
Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

У яких випадках патент визнається недійсним

Патент на винахід, корисну модель може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

  • невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності;
  • наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;
  • порушення вимог частини другої статті 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
  • державної реєстрації винаходу (корисної моделі) внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб

Права, що випливають з патенту на винахід (корисну модель), можуть передаватись у повному обсязі або частково

  • Винахід (корисна модель) може бути відчуженим у будь-який спосіб: продажем, даруванням, обміном тощо. Правовою формою передачі права власності на винахід (корисну модель) є договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) (далі - договір), який означає передачу власником прав, що випливають з патенту, будь-якій фізичній або юридичній особі, яка стає правонаступником власника патенту. При передачі права власності на винахід (корисну модель) власник патенту не може залишити за собою будь-якого права на використання винаходу (корисної моделі), встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника. Шляхом передачі права власності на винахід (корисну модель) у співвласність іншій особі власник патенту може на законній підставі залучити інвестиції для організації виробництва з застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі). Якщо ви – співвласник патенту, законом забороняється передача права власності на винахід (корисну модель) без згоди решти співвласників. 1.     Обов’язкові умови та реквізити договору. Законодавством визначені обов’язкові умови та реквізити договору. У ньому повинні бути зазначені: - сторони договору: повне офіційне найменування та юридична адреса – для юридичної особи; прізвище, ім’я по батькові та адреса – для фізичної особи; - номер патенту; - назва винаходу (корисної моделі); - предмет договору, який повинен містити бажання власника передати своє право власності на винахід (корисну модель) та згоду правонаступника прийняти це право; - підпис сторін; - дата укладання договору. 2.     Умови за яких договір вважається недійсним. Договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі та підписаний сторонами договору. Договір від імені юридичної особи може підписувати особа, яка має відповідні повноваження. 3.     Підписання договору сторонами. Підписання договору означає зміну власника патенту на винахід (корисну модель) та перехід прав, що випливають з патенту, до особи, яка стає правонаступником власника патенту. 5. Регулювання правовідносин сторін договору. У зв’язку з відсутністю спеціального законодавства, яке б регулювало правовідносини сторін при передачі права власності на винахід (корисну модель), до договору у більшості випадків застосовуються правила про договір «купівлі-продажу», як договору обмінної угоди, в якій в результаті передачі права власності на винахід (корисну модель) («продажу» патенту на винахід (корисну модель)) власник патенту, як сторона, що передає, втрачає всі права на патент. Якщо передача права власності на винахід (корисну модель) здійснюється за наявністю діючих ліцензійних договорів про передачу права на використання цього винаходу (корисної моделі), власник патенту повинен: - поінформувати майбутнього правонаступника власника патенту про укладені ліцензійні договори і узгодити з ним питання щодо прийняття на себе, разом з правом власності, зобов’язань щодо виконання умов цих договорів; - одержати згоду ліцензіата (ліцензіатів) на продовження роботи за укладеними договорами з новим власником патенту (правонаступником) та врегулювати з ліцензіатом (ліцензіатами) питання щодо виконання зобов’язань за цим (цими) договором (договорами). 6. Набуття договором чинності. Якщо договором не передбачено інше, він набуває чинності стосовно сторін з моменту його підписання сторонами. Чинність договору стосовно інших осіб (будь-якої юридичної чи фізичної особи, що не є стороною договору) виникає тільки після його реєстрації у Відомстві. Інструкція регламентує порядок розгляду та реєстрації документів, які подаються до управління патентування та ліцензування Відомства, та містить загальні вимоги до їх оформлення. Реєстрація договору здійснюється за умови наявності прав на винахід (корисну модель). Запис про зміну власника патенту вноситься до Державного реєстру патентів України на винаходи на підставі прийнятого Відомством рішення про реєстрацію договору. Відомості про реєстрацію договорів публікуються в офіційному бюлетені. Укласти договір на передачу права власності на винахід (корисну модель) можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід (корисну модель) і тільки в межах строку його дії. Строк дії патенту на винахід становить 20 років (на корисну модель – 10 років) від дати подання заявки до Відомства. Дія патенту залежить від своєчасної сплати щорічного збору за його підтримання.