Отримання документа про освіту на території України особами, які мешкають на тимчасово окупованій території

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Maryna.shapoval. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Закон України "Про освіту"
 2. Закон України "Про вищу освіту"
 3. Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"
 4. Наказ МОН України від 24.05.2016 № 560 "Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України"
 5. Наказ МОН України від 19.05.2016 № 537 "Про затвердження Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року"
 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року № 667 "Про затвердження Переліку уповноважених вищих навчальних закладів"

Перелік уповноважених вищих навчальних закладів, на базі яких створені Центри «Крим-Україна»

 • Бердянський державний педагогічний університет
 • Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
 • Запорізька державна інженерна академія
 • Запорізький національний технічний університет
 • Запорізький національний університет
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 • Миколаївський державний аграрний університет
 • Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
 • Національний університет "Львівська політехніка"
 • Національний університет "Одеська морська академія"
 • Національний університет "Одеська юридична академія"
 • Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
 • Одеська державна академія будівництва та архітектури
 • Одеська державна академія технічного регулювання та якості
 • Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова
 • Одеська національна академія харчових технологій
 • Одеський державний аграрний університет
 • Одеський державний екологічний університет
 • Одеський національний економічний університет
 • Одеський національний морський університет
 • Одеський національний політехнічний університет
 • Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 • Таврійський державний агротехнологічний університет
 • Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ)
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 • Херсонський державний аграрний університет
 • Херсонська державна морська академія
 • Херсонський державний університет
 • Херсонський національний технічний університет
 • Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Центри «Крим-Україна», діяльність та завдання

З 1 липня 2016 року на материковій частині України відкрилися Освітні центри «Крим – Україна» (https://dostupnaosvita.com.ua/centers/osvitniy-centr-krym-ukraina), звернувшись куди мешканці тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь можуть за спрощеною процедурою отримати атестат державного зразка та в подальшому вступити до уповноважених вищих навчальних закладів, включаючи коледжі і технікуми в їх структурах.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та уповноважених вищих навчальних закладів не пізніше 01 березня поточного року. Центри працюють з 09 червня до 23 жовтня.

Центри:

 • забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний - уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);
 • організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до вищого навчального закладу та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до уповноваженого вищого навчального закладу та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у його структурі (відповідальний - уповноважений вищий навчальний заклад), до професійно-технічних навчальних закладів;
 • сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку вищого навчального закладу (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до уповноваженого вищого навчального закладу або відмови в її наданні);
 • сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

Особливості отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти

Заявники для отримання документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти (пункт 1 розділу 3 Наказу Міністерства освіти і науки України №560).


Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх Заявників);
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку.

Оригінали документів повертаються Заявнику.(пункт 2 розділу 3 Наказу Міністерства освіти і науки України №560).

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток.

Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до закладів освіти та закладів фахової передвищої освіти, які знаходяться в структурі.

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до закладу освіти/ фахової передвищої освіти в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Перелік необхідних документів

 • документи подаються особисто в письмовій формі;

за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 - 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд..

 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);
 • документ, що посвідчує особу.

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

 • чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом до професійно-технічних навчальних закладів

Заявник має право вступати до професійно-технічного навчального закладу на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

Заявник - громадянин України має право вступати до професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.

Прийом Заявників до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до правил прийому професійно-технічного навчального закладу, які розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

Перелік необхідних документів:

 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Усі передбачені правилами прийому професійно-технічного навчального закладу документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з професійно-технічного навчального закладу.

Порядок проведення атестації, необхідної для отримання документів про загальну середню освіту

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як "атестований". Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації (пункт 3 розділу 3 Наказом Міністерства освіти і науки України №560).

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Тобто, для отримання атестату за спрощеною процедурою необхідно звернутися до зручного заявнику Центру і обов’язково письмово скласти державну підсумкову атестацію (ДПА) з української мови та історії України.

Документ протягом трьох місяців замінюється на документ про загальну середню освіту в Центрі, а в додатку до нього з усіх предметів ставиться відмітка «атестовано». За бажанням, протягом 2016 – 2017 років, можна пройти річне оцінювання та отримати додаток до документу з реальними оцінками. Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу в довільній формі про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Ця довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про загальну середню освіту та додаток до нього.

Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій в системі вищої освіти

Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій в системі вищої освіти закріплений у розділі 2 Наказу Міністерства освіти і науки України № 537.

Апеляційні заяви щодо процедури атестації та її результати подаються до вищого навчального закладу. Апеляційна комісія вищого навчального закладу за результатами розгляду апеляційної заяви приймає відповідне рішення, яке затверджується керівником вищого навчального закладу.Заявник має право оскаржити зазначене рішення в судовому порядку.

Крім того, Заявник має право звернутись для проходження атестації до іншого вищого навчального закладу( пункт 12,13 Наказу Міністерства освіти і науки України №537)