Оренда водного об'єкту (прибережних захисних смуг, ставка, водосховища тощо)

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Natalia.zaitseva.

Нормативна база

Поняття водного об'єкту

Водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал, а також водоносний горизонт) (стаття 1 Водного кодексу України).

Об'єкт договору оренди

У користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися:

 • водосховища (крім водосховищ комплексного призначення);
 • ставки;
 • озера;
 • замкнені природні водойми (частина перша статті 51 Водного кодексу України).

Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що:

 1. використовуються для питних потреб;
 2. розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

Куди звернутися

Повноваження щодо надання земельних ділянок під водними об’єктами у користування на умовах оренди у межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам щодо земель комунальної власності, а за межами населених пунктів – обласним державним адміністраціям щодо земель державної власності (стаття 122 Земельного кодексу України).

Порядок оформлення оренди

Законом України від 04 листопада 2020 року № 963-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками", який набрав чинності 02 березня 2021 року, внесено зміни до процедури оренди водних об'єктів.

Відтепер оренда водних об'єктів здійснюється на підставі договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Невід’ємною складовою договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом є паспорт водного об’єкта.

Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом затверджений постановою Кабінету Міністрів від 02 червня 2021 року № 572.

https://hydroproject.ua.market/product/1071742-vodnogo-ekta.html

Укладення договору оренди

Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Орендарі водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).

Також тепер надано право іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому Водним кодексом України, крім випадків, якщо таке спеціальне водокористування унеможливлює використання орендарем водного об’єкта для потреб, визначених у договорі оренди. Водокористувачі, яким видано дозвіл на спеціальне водокористування, мають право скидати зворотні води в орендовані водні об’єкти за умови, що при цьому не перевищуються нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Увага! Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди (частина десята статті 51 Водного кодексу України).

Договір оренди укладається у письмовій формі.

Необхідні документи для укладення договору:

 • паспорт водного об’єкта, а в разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми;
 • витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
 • акт приймання-передачі земельної ділянки в комплексі  з розташованим на ній водним об’єктом.

У договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом також зазначаються:

 • розмір орендної плати за водний об’єкт;
 • об’єм та площа водного об’єкта (водного простору), у тому числі рибогосподарської технологічної водойми;
 • перелік гідротехнічних споруд, лінійних споруд, мостових переходів, а також інших об’єктів інфраструктури, розташованих на земельній ділянці (за наявності), їх характеристики та стан;
 • зобов’язання орендаря щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених в установленому порядку режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування.

Орендар набуває права користування водним об'єктом після державної реєстрації договору оренди водного об’єкта, що здійснюється органом державної реєстрації за місцем розташування об’єкта оренди.

У п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності орендар зобов'язаний надати копію договору оренди до відповідного податкового органу, а в разі оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом - також відповідному територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (Державне агентство водних ресурсів України) (стаття 25 Закону України "Про оренду землі").

Ціна договору

Плата за користування водним об’єктом на умовах оренди складається з орендної плати за використання земельної ділянки та орендної плати за наданий в оренду водний об’єкт.

Орендна плата за використання земельної ділянки встановлюється Податковим кодексом України (глава 288).

Орендна плата за водний об'єкт вираховується відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236.

Строк оренди водного об’єкту

Строк дії договору оренди водних об'єктів визначаються у договорі оренди.

Особливості надання в оренду рибогосподарського водного об'єкта (його частини), рибогосподарської технологічної водойми

Об’єктом користування на умовах оренди рибогосподарської технологічної водойми є земельна ділянка під водою, в межах якої здійснюється аквакультура, та вода (водний простір), які в комплексі одночасно надаються в користування одній і тій самій юридичній чи фізичній особі (частина третя статті 14 Закону України "Про аквакультуру").

При передачі юридичній чи фізичній особі в оренду рибогосподарської технологічної водойми такій особі одночасно можуть передаватися в користування гідротехнічні споруди.

Надання рибогосподарської технологічної водойми у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта рибогосподарської технологічної водойми та/або технічного проекту рибогосподарської технологічної водойми.

Плата за користування на умовах оренди рибогосподарською технологічною водоймою складається з орендної плати за використання земельних ділянок та орендної плати за рибогосподарську технологічну водойму.

Користування на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта надається юридичній чи фізичній особі за типовою формою договору, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від  30 вересня 2015 року № 981 "Про затвердження типових договорів користування на умовах оренди частиною рибогосподарського водного об’єкта, акваторією (водним простором) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей аквакультури".

Врегулювання спору

Спори, пов’язані з користуванням водних обєктів вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.

У разі вирішення питання в досудовому порядку шляхом надсилання письмової претензії на адресу орендодавця/орендаря. У разі вирішення питання в судовому порядку шляхом подачі позовної заяви з відповідними документами до суду згідно вимог Цивільного процесуального кодексу України.

Відповідальність за порушення водного законодавства

Див. також