Національна інвентаризація лісів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття національної інвентаризації лісів

25 червня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» від 2 червня 2020 року № 643-IX, яким було внесено зміни до Лісового кодексу України, а саме доповнено статтею 55¹, яка визначає поняття – національна інвентаризація лісів.

Національна інвентаризація лісів - система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів.

Отже, дана система регулярних вибіркових обстежень слугує для отримання статистично обгрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для аотреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

Порядок та організація проведення інвентаризації лісів затверджені Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення національної інвентаризації лісів та внесення зміни у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21 квітня 2021 р. № 392

Організація проведення інвентаризації лісів здійснюється Держлісагентством та забезпечується організацією визначеною ним з числа підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства.

Особами, уповноваженими на проведення інвентаризації лісів, які під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України, крім випадків, передбачених законом, є особи, визначені організацією, що проводить інвентаризацію лісів, і включені до складу польових та контрольних інвентаризаційних груп, що проводять інвентаризацію лісів.

Цикл інвентаризації лісів становить шість років та включає п’ятирічний період збору інформації про показники інвентаризації лісів (далі - показники) шляхом проведення щорічних вибірково-статистичних обстежень на лісових інвентаризаційних ділянках на території лісового фонду України та один рік підготовки звіту. Останній рік циклу робіт з інвентаризації лісів є першим роком наступного циклу.

На період дії правового режиму воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення або скасування, не поширюється на вимоги щодо встановлення шестирічного циклу на проведення національної інвентаризації лісів.

Національна інвентаризація лісів проводиться для лісовпорядкування, а саме:

1) відновлення у встановленому порядку меж території лісового фонду України і визначення внутрігосподарської організації;

2) виконання відповідних топографо-геодезичних робіт і спеціального картографування лісів;

3) визначення породного та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів;

4) виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного складу лісів;

5) обґрунтування поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій;

6) обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання інших видів лісових ресурсів;

7) визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення;

8) ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження і дослідження лісових природних комплексів;

9) виявлення пралісів, квазіпралісів, природних лісів, типових та унікальних природних комплексів, місць зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі;

10) упорядкування мисливських угідь;

11) забезпечення первинного обліку лісів і державного лісового кадастру;

12) проведення науково-дослідних робіт з метою забезпечення науково обґрунтованого використання лісових ресурсів, охорони, захисту та відтворення лісів;

13) складання проектів організації і розвитку лісового господарства та здійснення авторського нагляду за їх виконанням;

14) участь у розробленні програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

16) інші лісовпорядні дії.

Процедура проведення інвентаризації лісів

Інвентаризація лісів проводиться за такими етапами:

 • підготовчі роботи, під час яких здійснюється стратифікація земельного покриву засобами класифікації даних дистанційного зондування землі з наступним віднесенням інвентаризаційних ділянок до лісових, нелісових та індикативних;
 • польові роботи, які включають закладання лісових інвентаризаційних ділянок на території країни відповідно до визначеної схеми обстеження, перевірку індикативних ділянок та визначення національного набору ключових показників на лісових ділянках;
 • камеральні роботи протягом яких виконують зведення та статистичну обробку польових даних і формування звітних таблиць,.

Підготовчі роботи включають:

 • проектування системи вибірково-статистичних обстежень та формування мережі інвентаризаційних ділянок відповідно;
 • перевірку наявності та якості даних дистанційного зондування Землі, їх попередню обробку;
 • проведення стратифікації інвентаризаційних ділянок;
 • планування маршрутів та складення графіка проведення польових робіт;
 • вирішення питання щодо підбору нормативів для проведення інвентаризації лісів;
 • уточнення розподілу інвентаризаційних ділянок між видами земельних угідь, категоріями земель, користувачами та власниками земель;
 • проведення навчання та колективного тренування потенційних виконавців польових робіт.

За результатами підготовчих робіт складається звіт, в якому зазначаються особливості природних та економічних умов проведення польових робіт.

Польові роботи з обстеження інвентаризаційних ділянок на місцевості проводяться польовими інвентаризаційними групами, що складаються щонайменше з двох інженерно-технічних працівників. Склад польових інвентаризаційних груп затверджується організацією, що проводить інвентаризацію лісів. Період проведення польових робіт визначається організацією, що проводить інвентаризацію лісів, з урахуванням тривалості вегетаційного періоду та погодних умов відповідного календарного року. Технологія робіт на лісових інвентаризаційних ділянках передбачає виконання послідовно ряду пов’язаних технологічних операцій залежно від початкового або повторного їх обстеження.

До завдань камеральних робіт належить ведення бази даних інвентаризації лісів, статистична обробка зібраної інформації про показники, ведення документації, формування звітних таблиць та аналітичного звіту інвентаризації лісів. Документація щодо інвентаризації лісів містить:

 • мережу та перелік інвентаризаційних ділянок;
 • звітні матеріали циклу інвентаризації лісів;
 • технічну документацію щодо інвентаризації лісів.
 • аналітичного звіту інвентаризації лісів.

Контроль за проведенням робіт з інвентаризації лісів здійснюється контрольними групами, утвореними у складі організації, що проводить інвентаризацію лісів.

Під час проведення інвентаризації лісів здійснюється контроль за результатами стратифікації інвентаризаційних ділянок; обсягами, змістом та якістю проведення польових робіт; процедурою підготовки та вмістом документації.

Усунення помилок за результатами контролю за проведенням робіт з інвентаризації лісів здійснюється виконавцями таких робіт у місячний строк після їх виявлення.

Результати інвентаризації лісів

Результатами інвентаризації лісів є аналітичний звіт інвентаризації лісів, до якого додаються звітні таблиці інвентаризації лісів.

Звітні таблиці інвентаризації лісів отримують шляхом статистичної обробки інформації про показники, зібраної під час обстеження лісових інвентаризаційних ділянок.

У звітних таблицях інвентаризації лісів інформація, що характеризує площу, наводиться у тисячах гектарів (з одним знаком після коми), а загальні запаси насаджень - у мільйонах кубічних метрів (з двома знаками після коми).

Значення показників у звітних таблицях наводяться як в цілому в межах території України, так і в розрізі окремих областей.

Організація, що проводить інвентаризацію лісів, складає звіт про результати інвентаризації лісів та подає його для затвердження Держлісагентству не пізніше 1 вересня року, що настає після закінчення п’ятирічного періоду збору інформації про показники.

Для цілей планування обстежень та підготовки звітів про результати інвентаризації лісів відомості про земельні ділянки (цільове призначення, вид земельних угідь, форма власності, вид речового права власників і користувачів земельних ділянок) для мережі інвентаризаційних ділянок інвентаризації лісів Держлісагентство отримує в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами.