Контракт як особлива форма трудового договору

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття контракту

Контракт - це особлива форма трудового договору. Сфера його застосування визначається законами України. Тобто його можна укладати лише у передбачених законом випадках.

Відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Порядок укладання контрактів з працівниками незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності підприємства, установи визначається Положенням про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170.

Сторонами контракту є:

 • працiвник;
 • роботодавець (власник або уповноважений ним орган).

Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору?

Перше, це обов'язкова письмова форма. Трудовий договір може укладатися як в письмовій, так і в усній формі.

Друге, контракт укладається лише у випадках, прямо передбачених законами України. Трудовий договір не має таких обмежень.

Третє, контракт може бути тільки тимчасовим, тобто це строковий договір. Трудовий же договір укладається на певний строк, безстроково, на час виконання певної роботи.

Четверте, можливість передбачати в контракті додаткові (не передбачені чинним законодавством) обов'язки та права, як працівника, так і власника (уповноваженого органу). Трудові правовідносини виникають одразу з прийняттям працівника на роботу. В разі дострокового розірвання контракт має передбачати, зобов’язання власника або уповноваженого ним органу щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові;

Зміст контракту

Контракт укладається у письмовій формі, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту, набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, укладеною у письмовій формі.
Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.
У контракті зазначається:

 • обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;
 • строк дії контракту;
 • права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
 • умови оплати й організації праці;
 • підстави припинення та розірвання контракту;
 • соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.

З ким можна укласти контракт

Трудовий договір у формі контракту можна укладати з такими категоріями працівників

№ з/п Категорія працівників Підстава
1 Наукові та науково-педагогічні працівники Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 "Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи" (якою затверджено типову форму контракту)

2 Наймані працівники колективного сільськогосподарського підприємства Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"
3 Фахівці, які залучаються до роботи в робочих групах комітетів Верховної Ради України Закон України "Про комітети Верховної Ради України"
4 Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5 Працівники, яких приймає інвестор Закон України "Про угоди про розподіл продукції"
6
 • Керівники державних та комунальних закладів культури
 • Професійні творчі працівники (художній та артистичний персонал) державних та комунальних закладів культури
Закон України "Про культуру"
7 Керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я
8
 • Керівник підприємства
 • Виконавчий директор виробничого кооперативу
 • Працівники підприємства (трудовий колектив)
Господарський кодекс України
9 Працівники біржі, які працюють за наймом Закон України "Про товарну біржу"
10 Особи, які працюють на територіях радіоактивного забруднення Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
11 Особи, залучені до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"
12 Працівники споживчих товариств, у передбачених законом випадках Закон України "Про споживчу кооперацію"
13 Державні службовці Закон України "Про державну службу"
14
 • Керівники закладів освіти
 • Керівники закладів вищої освіти, завідувачі кафедр
Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726 "Деякі питання реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту”

ВАЖЛИВО ! Забороняється укладати трудовий договір у формі контракту у випадках, не передбачених законом.

Особливості укладання контракту

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається у письмовій формі його підписують роботодавець та працівник, якого наймають на роботу за контрактом.

За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органові, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту.

Контракт може містити положення щодо основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат у формі:

 1. Винагороди за підсумками роботи за рік;
 2. Премій за спеціальними системами і положеннями;
 3. Компенсації та інші грошові матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які встановлюються понад передбачені зазначеними актами норми.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, з якими укладається контракт, визначаються угодою сторін. Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і залежать від виконання умов контракту.

Усі умови контракту обов'язково погоджують сторони. Його оформлюють у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність і зберігаються у кожної із сторін контракту.

Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами у контракті.

Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

Відповідно до ст. 29 КЗпП до початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про:

 • місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;
 • визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;
 • права та обов’язки, умови праці;
 • наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору - під підпис;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);
 • проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
 • організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);
 • тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;
 • процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.

Працівник допускається до роботи, визначеної трудовим договором, після виконання зазначених вимог.

Розірвання контракту

Підстави, умови та порядок розірвання контракту передбачені ст. ст. 21-25 Положення про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170.

 1. У разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця з підстав, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством і контрактом.
 2. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням відповідної сторони за два тижні.
 3. Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення працівника у цьому разі проводиться відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України.
 4. За два місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк.
 5. Спори між сторонами контракту розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

За правилами цивільного судочинства розглядаються спори, в яких позивач оскаржує законність розірвання з ним трудового договору (контракту) з підстав, передбачених КЗпП України, крім такого розірвання за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України. Таким чином, спори про звільнення з посади директора за п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП України (з підстав, передбачених контрактом) розглядаються за правилами цивільного судочинства.

Оскарження контракту

Окаржити умови контракту можливо на підставі частини першої статті 233 КЗпП.

Судова практика