Зупинення вчинення нотаріальних дій

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

В умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням особливостей (заборон), визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану".

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» наказом Міністерства юстиції України від 3 травня 2022 року № 1760/5 затверджено перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.


Реєстр нотаріусів, які працюють під час війни.

Вчинення нотаріальних дій

Нотаріальні дії можуть вчинюватися будь-яким нотаріусом на всій території України, за винятком обмежень у праві вчинення нотаріальних дій, установлених статтями 9, 53, 55, 60, 66, 72, 73, 94 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон) та іншими актами законодавства України.

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії у випадках передбачених статті 49 Закону. На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов'язані викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить (мотивовану) відповідну постанову.

Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду стаття 50 Закону. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти. Такі справи розглядаються судом у порядку окремого провадження.

Відповідно до статті 42 Закону за обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка звернулася до суду та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом. Законами України можуть бути встановлені також інші підстави для відкладення або зупинення вчинення нотаріальних дій. Таке положення також містить пункт 3 Глави 2 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5. Тобто, у разі оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, заінтересована особа може скористатися можливістю зупинити вчинення нотаріальної дій.

Досудовий порядок

Куди звернутися?

Для захисту порушеного права, заінтересованій особі необхідно звернутися до нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, з обгрунтованою заявою про зупинення вчинення нотаріальної дії (далі - заява). До подачі заяви нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, заінтересована особа має звернутися до суду з позовною заявою про оспорювання права або факту, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа.

Вартість

Заява про зупинення вчинення нотаріальної дії до нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, подається на безкоштовній основі. За її розгляд плата не стягується.

Перелік та зразки необхідних документів

Кожен випадок є індивідуальним, у зв’язку з цим відсутній вичерпний перелік документів для складання заяви.

Строки розгляду питання

Заява про зупинення вчинення нотаріальної дії розглядається у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». Так, відповідно до ст. 20 Закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Підстави для відмови

Заява про зупинення вчинення нотаріальної дії, оформлена належним чином і подана у встановленому порядку, підлягає обов'язковому прийняттю та розгляду. Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Також, при поданні заяви про зупинення вчинення нотаріальної дії, слід враховувати вимоги, передбачені ст. 42 Закону, а саме:

  1. звернення до суду до моменту подання заяви про зупинення вчинення нотаріальної дії;
  2. наявність повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа.

Порядок оскарження

Відповідь за результатами розгляду заяви в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав цю заяву і до компетенції якого входить вирішення порушених у заяві питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.