Здійснення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Суб'єкти отримання

Громадяни пенсійного віку, що є внутрішньо переміщеними особами (далі - ВПО), мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання, вказаної у довідці ВПО (якщо вони перемістилися до 24.02.2022 року) або у загальному порядку (якщо вони перемістилися після 24.02.2022 року).

Порядок отримання виплат

Особи, які перемістилися після 24.02.2022

Оскільки на таких осіб не розповсюджуються обмеження, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", (далі - постанова КМУ від 05 листопада 2014 року № 637) а також Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках” (у частині вибору уповноваженого банку), такі особи продовжують отримувати свої пенсійні виплати в загальному порядку на свій банківський рахунок.

У випадку, якщо уповноважений банк не здійснює діяльність, пенсійні виплати перераховуються до АТ “Ощадбанк” без відкриття рахунку, про що отримувача має повідомити орган Пенсійного фонду України. У такому випадку особа може отримати належні їй виплати у будь-якому відділенні АТ “Ощадбанк”, пред’явивши паспорт і довідку РНОКПП. У випадку, якщо такі отримувачі хочуть змінити спосіб одержання пенсійних виплат, вони можуть звернутися із заявою (особисто, телефоном або через електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг).

Інфографіка: Як отримати пенсії та грошову допомогу у період дії воєнного стану

Особи, які перемістилися до 24.02.2022

З 01 липня 2016 року виплата пенсій (а також усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, довічних державних стипендій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування), що призначені ВПО, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (абзац перший пункту 1 постанови КМУ від 05 листопада 2014 року № 637). Умовою отримання виплат також було визначено проходження фізичної ідентифікації.

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, проводиться кожні шість місяців із дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.

Для осіб, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану в Україні та які не проходили фізичну ідентифікацію протягом дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для продовження нарахування пенсій необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Після 31 березня 2024 року виплата пенсії буде здійснюватися лише у разі проходження фізичної ідентифікації особою.

Фізична ідентифікація

Способами фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, є:

 • особисте звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України;
 • авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
 • ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами Пенсійного фонду України із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 • ідентифікація одержувачів пенсій в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”;
 • посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що фізична особа є живою, шляхом видачі відповідного документа. Документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою, разом із письмовою заявою особи про продовження виплати пенсії, складеною в довільній формі, надсилається рекомендованими поштовими відправленнями або поштовими відправленнями з оголошеною цінністю територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем її перебування на обліку. Заява про продовження виплати пенсії разом із сканованою копією документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, яка відповідає оригіналу документа та придатна для сприйняття її змісту (повинна містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), може бути подана через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України із використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису;
 • одержання Пенсійним фондом України інформації про зміну місця проживання внутрішньо переміщеної особи протягом останніх шести місяців шляхом інформаційного обміну між Пенсійним фондом України та державним підприємством “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” (абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637)

Фізична ідентифікація осіб з інвалідністю I групи та осіб, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, які отримують пенсії шляхом доставки через акціонерне товариство “Укрпошта”, в установах акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” не проводиться.

У разі наявності в територіальних органах Пенсійного фонду України надісланої акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” інформації про відсутність видаткових операцій за рахунками протягом шести місяців підряд нарахування пенсії продовжується, але з 1 січня 2024 р. нарахована сума пенсії не перераховується на рахунки їх одержувачів до проходження фізичної ідентифікації.

Підстави для припинення пенсійних виплат

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій.

Виключні підстави для припинення виплати пенсії зазначені в статті 49 цього Закону:

 • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
 • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною радою України - цей пункт визнано неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду № 25-рп/2009 від 07.10.2009 р.;
 • у разі смерті пенсіонера;
 • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно до частини 2 вказаної статті поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Системний аналіз наведених нормативно-правових актів дає підстави зробити висновок про те, що припинення виплати пенсії можливе лише за умови прийняття пенсійним органом відповідного рішення і лише з підстав, визначених статтею 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Відсутність або скасування довідки внутрішньо переміщеної особи не є підставою припинення виплати пенсій, про що також неодноразово вказував Верховний Суд (див., зокрема, рішення у справах №227/2158/17 і №805/402/18).

У випадку припинення виплати пенсії внутрішньо переміщеній особі з підстав, не зазначених у статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», необхідно звернутися із позовом до адміністративного суду. Такі справи є типовими у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України. Зразковим рішенням для таких типових справ є рішення у зразковій справі №805/402/18.

Порядок отримання електронного пенсійного посвідчення

Внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію, видаються платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням- електронне пенсійне посвідчення.

Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки визначається банком і не може перевищувати 3-х років.

Пенсійне посвідчення використовується як платіжна картка до закінчення строку її дії, в тому числі у разі закінчення строку призначення пенсії.

Особам, яким видано електронне пенсійне посвідчення, пенсійне посвідчення в паперовій формі не видається.

Дії громадянина

Для отримання електронного пенсійного посвідчення необхідно звернутись до територіального органу ПФУ подати заяву (за формою).

Виготовлення посвідчень здійснюється у місячний строк на підставі таких відомостей:

 • реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • прізвища, ім'я та по батькові;
 • дати народження;
 • статі;
 • номера особового рахунку;
 • виду пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років;
 • у разі призначення пенсії по інвалідності — групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);
 • терміну дії посвідчення.

Електронне пенсійне посвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку.

Дії банку

Під час звернення банк:

 • забезпечує ідентифікацію ВПО,
 • укладає з ВПО відповідний договор на відкриття та обслуговування поточного рахунку (за необхідності),
 • відкриває поточний рахунок та активує банківський платіжний додаток на електронному пенсійному посвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та вводить ПІН-код до електронного цифрового підпису,
 • разом з електронним пенсійним посвідченням видає інструкцію про його використання.

Виготовлення нового електронного пенсійного посвідчення.

У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється виготовлення нового електронного пенсійного посвідчення.

У разі якщо пенсійне посвідчення стало:

 1. непридатним для користування,
 2. втрачено,
 3. особі призначено інший вид пенсії
 4. змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо) - за заявою одержувача пенсії видається нове посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

Заміна пенсійного посвідчення здійснюється за процедурою, визначеною для виготовлення пенсійного посвідчення. При заміні пенсійного посвідчення одержувач пенсії повертає органу Пенсійного фонду України попередньо видане пенсійне посвідчення за наявності, електронне пенсійне посвідчення - банку, які знищуються відповідним органом Пенсійного фонду України або банком.

Пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку виявлення помилки в записах, скасування рішення про призначення пенсії, якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості, а також у випадках втрати придатності пенсійного посвідчення для користування або смерті власника.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"