Звільнення з роботи у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

15 березня 2022 року прийнято Закон України № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", відповідно до якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України.

У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

У період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю України не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Підстави для звільнення

При поновленні на роботі незаконно звільненого працівни­ка, працівника, який виконував його обов'язки, може бути пе­реведено за його згодою на іншу роботу або, в разі неможливо­сті такого переведення, звільнено за пункт 6 статті 40 КЗпП України.

Підстави для звільнення в цьому випадку такі:

  • працівника було притягнуто до кримінальної відпові­дальності і виправдано, або його притягнення було визнано незаконним, та якщо він довів до відома про це не пізніше од­ного місяця з дня виправдувального вироку або постанови;
  • працівника відновлено на роботі рішенням комісії з тру­дових спорів або суду;
  • при поверненні на роботу реабілітованих осіб.

В інших випадках, передбачених законодавством, грома­дяни мають право на попереднє місце роботи тільки в тому разі, якщо воно є вакантним.

В іншому разі вони мають право на працевлаштування на тому самому або, за згодою праців­ника, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Такі пільги мають особи:

  1. Звільнені після закінчення строкової військової служби;
  2. Які повернулися з-за кордону після закінчення терміну договору;
  3. У яких закінчився термін роботи на виборній посаді.

При звільненні внаслідок поновлення на роботі працівни­ка, який раніше виконував цю роботу, одержання поперед­ньої згоди профспілкового органу законодавством не передба­чено.

Працівникові, звільненому за пункт 6 статті 40 КЗпП України, має бути виплачено вихідну допомогу в розмірі середнього мі­сячного заробітку.

Підставою, за якою власник або уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір з працівником, є поновлення на роботі попереднього працівника. Звільнення за цією підставою допускається, коли на роботодавця відповідно до законодавства покладається обов'язок поновити на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. Зокрема, коли органи, що розглядають трудові спори, виносять рішення про поновлення на роботі працівника, якого незаконно звільнили або перевели на іншу роботу.

Слід зазначити, що поновити на попередній роботі незаконно звільненого чи переведеного працівника можна не лише за рішенням відповідного органу (комісії з трудових спорів, суду), яка вирішує спір. Визнавши факт звільнення чи переведення працівника неправомірним, роботодавець може або за власною ініціативою, або за вимогою контрольного органу (профспілкової організації, інспекції з праці тощо) поновити працівника на роботі.

У багатьох випадках законодавство надає право певним особам вимагати надання попередньої роботи.

Складання депутатських повноважень

Зокрема відповідно до частини 4 статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" народному депутатові після закінчення строку його повноважень, а також у разі дострокового їх припинення за особистою заявою про складення депутатських повноважень надається попередня робота (посада), а якщо це неможливо, — його зараховують до резерву кадрів Головного управління державної служби України.

Відповідно до частини 2 статті 33 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад» депутатові місцевої ради", який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а якщо її немає, — інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, іншому підприємстві, в установі, організації.

Якщо неможливо надати відповідну роботу (посаду), на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, що її він одержував на виборній посаді у раді і яку виплачують з відповідного місцевого бюджету.

Звільненим з роботи у зв'язку з обранням до складу виборних профспілкових органів

Відповідно до статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я.

Звільнення у зв'язку з проходженням альтернативної служби

Відповідно до статті 3 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" за громадянином, який проходить альтернативну службу, зберігаються попередня робота (посада), яку він виконував (займав) до направлення на службу, а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Він користується переважним правом на залишення на роботі у разі скорочення чисельності або штату працівників протягом двох років з дня звільнення з альтернативної служби.

Звільнення в зв'язку з незаконним засудженням або відсторонено від посади через незаконне притягнення до кримінальної відповідальності

Громадянин, звільнений з роботи (посади) у зв'язку з незаконним засудженням або відсторонений від посади у зв'язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, має бути поновлений на колишній роботі (посаді), а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади, наявність інших передбачених законом підстав, що перешкоджають поновленню на роботі (посаді) - йому має бути надано державною службою зайнятості іншу підходящу роботу. Робота (посада) надається громадянинові не пізніше ніж через один місяць з дня звернення, якщо воно надійшло протягом трьох місяців з дня набрання законної сили виправдувальним вироком або винесення постанови (ухвали) про закриття кримінального провадження за відсутністю події кримінального правопорушення, відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення або невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати на підставі статті 6 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

Розірвання трудового договору

Розірвати трудовий договір з новоприйнятим працівником можна за умови, якщо працівник, який раніше виконував цю роботу, наполягає на поновленні його на роботі.

Звільнення здійснюють у випадках, коли неможливо перевести працівника з його згоди на іншу роботу або коли працівник відмовився від такого переведення.

Розірвання трудового договору в зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, допускається без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). Якщо припиняють трудовий договір із зазначених підстав, відповідно до статті 44 КЗпП України працівникові виплачують вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

У трудовій книжці роблять запис про звільнення: Звільнено в зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, пункту 6 статті 40 КЗпП України.