Доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі (для ОСББ)

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Визначення термін

Будинкова розподільна мережа згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» - це частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, призначеної для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету.

Інфраструктура будинкової розподільної мережі – це частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, призначена для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету, що надається або може надаватися власником інфраструктури об'єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах.

Власником (володільцем) інфраструктури об'єкта доступу (далі - власник інфраструктури об'єкта доступу) може бути фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об'єкта доступу або окремі її елементи. Власником такого об'єкта будівництва як багатоквартирний будинок в розумінні Цивільного Кодексу України та Закону “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” є співвласники багатоквартирного будинку.

Замовником доступу до інфраструктури об'єкта доступу (далі - замовник) є суб'єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ним особа), який звернувся чи має намір звернутися до власника інфраструктури об'єкта доступу із запитом про надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об'єкта доступу або який уклав договір з доступу.

Доступ до інфраструктури будинкової розподільної мережі

Стаття 4 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» вказує, що доступ до інфраструктури об'єкта доступу здійснюється виключно на договірній основі.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» договір з доступу - договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об'єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об'єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених цим Законом.

Оскільки для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг, а саме для розміщення технічних засобів телекомунікацій оператори/провайдери телекомунікацій використовують спільне майно багатоквартирного будинку, то можна дійти до висновку, що договір з доступу до такого об`єкта будівництва як багатоквартирний будинок — це договір укладений між співвласниками такого будинку та оператором/провайдером телекомунікацій з метою користування спільним майном багатоквартирного будинку для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг оператором/провайдером телекомунікацій і отримання таких послуг їх споживачами.

Хто має право на укладення договору

Відповідно до п.1 ч.2 ст.10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»прийняття рішень з питань розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним відноситься до повноважень зборів співвласників багатоквартирного будинку. А відповідно до ч. 6 цієї ж статті Закону, таке рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» до виключної компетенції загальних зборів співвласників відносяться: питання про використання спільного майна; попереднє погодження умов договорів, предметом яких є спільне майно співвласників чи їх частина; визначення обмежень на користування спільним майном. Рішення про порядок користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, більшістю голосів.

Відповідно доп.5 ч.3 ст.8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» управитель багатоквартирного будинку має право за рішенням співвласників багатоквартирного будинку надавати в оренду, встановлювати сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку.

Отже, відповідно до наведених вище норм чинного законодавства можна зробити висновок, що укладення договору з доступу, погодження умов такого договору відноситься до компетенції зборів співвласників багатоквартирного будинку, а якщо у будинку утворено ОСББ до виключної компетенції загальних зборів ОСББ, також за рішенням співвласників договір з доступу може бути укладений управителем багатоквартирного будинку.

Порядок укладення договору

Для отримання доступу до розподільної мережі замовник письмово звертається до власника розподільної мережі (далі - власник) із запитом про надання доступу до розподільної мережі (далі - запит) (п.4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі» від 18.07.2018 №611)

Власник розглядає поданий запит, проводить перевірку зазначеної у запиті інформації і у строк, що не перевищує 15 робочих днів починаючи з дня надходження запиту, приймає рішення про видачу технічних умов за умови наявності технічної можливості доступу до розподільної мережі та надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з одночасним наданням рахунку на оплату за видачу технічних умов за реквізитами, зазначеними у запиті. У разі прийняття рішення про відмову у видачі технічних умов власник у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження запиту, письмово повідомляє про це замовнику з обґрунтуванням причин такої відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до розподільної мережі.

Власник надає технічні умови у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження від замовника документів, що підтверджують здійснення ним відповідної оплати. Отримання та виконання технічних умов є обов'язковими умовами здійснення доступу до розподільної мережі.

Після надходження від замовника проектної документації з доступу власник протягом 15 робочих днів перевіряє її на відповідність технічним умовам.

Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов та погодження власником проектної документації з доступу. Після отримання погодженої власником проектної документації замовник подає письмове звернення власнику з пропозицією укладення договору з доступу. Доступ до розподільної мережі здійснюється на підставі договору, укладеного між власником та замовником з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

Умови договору

Договір з доступу повинен містити істотні умови, визначені частиною шостою статті 16 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»:

 1. повне найменування сторін договору з доступу;
 2. детально визначені елементи інфраструктури об'єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;
 3. конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об'єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;
 4. розмір плати за доступ, визначений згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта доступу;
 5. порядок доступу до технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;
 6. умови захисту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об'єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування);
 7. порядок здійснення власником інфраструктури об'єкта доступу контролю за користуванням замовником визначеними елементами інфраструктури об'єкта доступу відповідно до договору з доступу;
 8. строк дії договору з доступу (з можливістю його продовження у порядку, визначеному сторонами);
 9. відповідальність сторін;
 10. умови розірвання договору з доступу;
 11. особливості порядку внесення змін до договору з доступу;
 12. інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта доступу

Відповідно до ст.17 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати.

Розмір одноразової та періодичної плати визначається за цією Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі» від 22.01.2019 №3) з урахуванням податків, зборів та обов'язкових платежів, встановлених законодавством, який не може перевищувати граничних розмірів, встановлених статтею 17 Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», та зазначається у договорі з доступу.

Періодична плата за доступ до елементів інфраструктури

Періодична плата за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі може встановлюватися виключно за наявності додаткових витрат власника на утримання елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, пов'язаних з наданим доступом.

До складу додаткових витрат власника на утримання елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, пов'язаних з наданим доступом, включаються

 • прямі витрати за умов документального підтвердження, зокрема:
 • прямі матеріальні витрати, пов'язані з придбанням та використанням матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів та інших матеріалів під час виконання робіт, пов'язаних з наданим доступом до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;

прямі витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного у наданні доступу замовникам до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, зокрема заробітна плата та інші виплати відповідно до законодавства;

 • інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу замовникам до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, а саме відрахування на соціальні заходи.

До складу додаткових витрат із надання доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі не може бути включено:

 • сум безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань до резерву сумнівних боргів;
 • сум неустойки (штраф, пеня);
 • сум нестачі та втрат від псування цінностей, у тому числі за рішенням суду;
 • витрат, пов'язаних із купівлею-продажем іноземної валюти;
 • сум спонсорської та благодійної допомоги;
 • втрат від знецінення запасів;
 • витрат на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
 • витрат на добровільне страхування майна та працівників;
 • витрат від списання недоамортизованих основних засобів;
 • вартість реалізованих виробничих запасів;
 • витрат, пов'язаних із зменшенням власного капіталу.

Періодична плата (далі - ПП) визначається з урахуванням переліку робіт, що мають бути враховані під час розрахунку розміру періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, наведеного у додатку 2 до цієї Методики, за такою формулою:

ПП = (Взп + Вм + Ві) : Ni х Кзп,

де ПП - розмір періодичної плати;

Взп - прямі витрати на оплату праці, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;

Вм - прямі матеріальні витрати, пов’язані з придбанням та використанням матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;

Ві - інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;

Nі - кількість замовників, які використовують одну й ту саму інфраструктуру будинкової розподільної мережі;

Кзп - коефіцієнт зниження розміру періодичної плати, який застосовується у разі:

надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях - 0,95;

надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг - 0,9.

Одноразова плата за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

Одноразовою платою за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі є плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, що розраховується відповідно до цієї Методики та встановлюється власником, яку замовник сплачує одноразово.

Визначення одноразової плати здійснюється з урахуванням переліку робіт, що мають бути враховані під час розрахунку одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, наведеного у додатку 1 до цієї Методики, за собівартістю послуг з підготовки технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі.

Розмір одноразової плати (Под) розраховується за такою формулою:

Под = С х Кзп,

де Под - розмір одноразової плати;

С - собівартість послуги з розроблення та видачі технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;

Кзп - коефіцієнт зниження розміру одноразової плати, який застосовується у разі:

надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях - 0,95;

надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг - 0,9.

Порядок здійснення оплати

Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі має бути сталим і не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.

Підставою для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі є зміна розміру складових додаткових витрат, а також кількості замовників, які використовують одну й ту саму інфраструктуру об'єкта.

Замовник вносить одноразову плату протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником про видачу технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі та рахунка на оплату.

Періодична плата сплачується відповідно до умов договору з доступу, але не пізніше останнього числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем.