Договір фінансового лізингу

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення договору

Фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

Форма договору фінансового лізингу - договір фінансового лізингу має бути укладений в письмовій формі.
У певних випадках договір фінансового лізингу підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню предметом яких є:

 • будівля або інша капітальна споруда (нерухоме майно) і договір укладено строком на три і більше років;
 • транспортний засіб і одна зі сторін договору – фізична особа.

Суб'єкти (сторони) фінансового лізингу

 • лізингодавець – тільки юридична особа, яка за договором передає лізингоотримувачу право володіння та користування предметом лізингу (ст. 4 Закону № 723);
 • лізингоодержувач – фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;
 • продавець (постачальник) – фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу;
 • інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.

Слід урахувати, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 2664 фінлізинг є фінансовою послугою.

Сублізинг

Сублізинг- це вид піднайму предмета лізингу, у відповідності з яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержувачам за договором сублізингу) у користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору сублізингу предмет лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу.

У разі передачі предмета лізингу в сублізинг право вимоги до продавця (постачальника) переходить до лізингоодержувача за договором сублізингу

Обов'язковою умовою договору сублізингу є згода лізингодавця за договором лізингу, яка повинна надаватись в письмовій формі.

До договору сублізингу застосовуються всі ті ж положення, що й для договору про договір фінансовоий лізинг.

Істотні умови договору фінансового лізингу

 1. Предмет лізингу;
 2. неспоживаність (призначене для багаторазового використання, зберігає первісний вигляд протягом тривалого часу). Так, продукти харчування не підпадають під цю характеристику, а от побутова техніка підходить;
 3. визначення індивідуальними ознаками (майно наділене властивими тільки йому ознаками, які відрізняють його від інших однорідних речей, незамінні речі). Наприклад, транспортний засіб має індивідуальні ознаки – серійний номер і т. д.;
 4. Строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу);
 5. Розмір лізингових платежів (можливість включення до них: суми, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу; б) платежу як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно; в) компенсації відсотків за кредитом; г) інших витрат лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу);
 6. Інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (наприклад, умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу, про прискорену амортизацію предмета лізингу та ін.).

Предмет договору фінансового лізингу

Предметом договору лізингу може бути майно з такими ознаками: неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, що відповідно до законодавства належить до основних фондів, не заборонена законом до вільного обігу на ринку і щодо якої немає обмежень про передачу в лізинг.

Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).

Строк фінансового лізингу

Строк користування річчю за договором фінансового лізингу визначається сторонами договору лізингу, як правило, порівнянний зі строком повної її амортизації та за будь яких умов не може бути меншим одного року

Права сторін за договором

Лізингодавець має право:

 1. Інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;
 2. Здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання;
 3. Відмовитися від договору лізингу у випадках, передбачених договором лізингу або законом;
 4. Вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором випадках;
 5. Стягувати з лізингоодержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;
 6. Вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону та договору;
 7. Вимагати повернення предмета лізингу та виконання грошових зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо йому в разі невиконання чи прострочення виконання грошових зобов'язань лізингоодержувачем за договором лізингу.

Лізингоодержувач має право:

 1. Обирати предмет лізингу та продавця або встановити специфікацію предмета лізингу і доручити вибір лізингодавцю;
 2. Відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору, специфікаціям;
 3. Вимагати розірвання договору лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом та договором лізингу випадках;
 4. Вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу;

Обов’язки сторін за договором

Лізингодавець зобов’язаний:

 1. У передбачені договором строки надати лізингоодержувачеві предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;
 2. Попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача чи інших осіб або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;
 3. Відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;
 4. Відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;
 5. Прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання договору лізингу або в разі закінчення строку користування предметом лізингу;
 6. Інші обов'язки відповідно до умов договору лізингу та нормативно-правових актів.

Лізингоодержувач зобов’язаний:

 1. Прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов договору;
 2. Відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;
 3. Своєчасно сплачувати лізингові платежі;
 4. Надавати лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;
 5. Письмово повідомляти лізингодавця, а в гарантійний строк і продавця предмета, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу, його поломок або збоїв у роботі;
 6. Письмово повідомляти про порушення строків проведення або непроведения поточного чи сезонного технічного обслуговування та про будь-які інші обставини, що можуть негативно позначитися на стані предмета лізингу, - негайно, але у будь-якому разі не пізніше другого робочого дня після дня настання вищезазначених подій чи фактів, якщо інше не встановлено договором;
 7. У разі закінчення строку лізингу, а також у разі дострокового розірвання договору лізингу та в інших випадках дострокового повернення предмета лізингу - повернути предмет лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором;
 8. Інші обов'язки відповідно до умов договору лізингу та нормативно-правових актів.

Можливість відмови від договору лізингу

Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше 30 днів, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку.

Лізингодавець має право відмовитися від договору лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 днів.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу та його страхування

З моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувачу ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу переходить до лізингоодержувача, якщо інше не встановлено договором.

Предмет лізингу та/або пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики підлягають страхуванню, у разі якщо їх обов'язковість встановлена законом або договором.

Витрати на страхування за договором лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором.

Гарантії майнових прав сторін договору щодо предмета лізингу

 • У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та обов'язки лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета лізингу;
 • Якщо сторони договору лізингу уклали договір купівлі-продажу предмета лізингу, то право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача в разі та з моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо договором не передбачене інше;
 • Предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешту у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача.

Правові наслідки поліпшення лізингоодержувачем предмета лізингу

Лізингоодержувач має право поліпшити річ, яка є предметом договору лізингу, лише за згодою лізингодавця.

 • Якщо поліпшення предмета лізингу здійснене без дозволу лізингодавця, лізингоодержувач має право вилучити здійснені ним поліпшення за умови, що такі поліпшення можуть бути відділені від предмета лізингу без шкоди для нього.
 • Якщо поліпшення речі зроблено за згодою лізингодавця, лізингоодержувач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості у рахунок лізингових платежів.

Договір лізингу за своєю правовою природою є змішаним і містить елементи договору оренди та договору купівлі-продажу. Це випливає зі змісту договору згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України (див. постанови Верховного Суду від 28.02.2018 № 451/525/16-ц, від 14.03.2018 № 173/124/16-ц, від 08.05.2018 № 592/3746/16-ц, від 07.06.2018 № 598/754/16-ц, від 14.11.2018 № 630/59/16-ц, від 17.07.2019 № 529/918/16-ц).