Договір умовного зберігання (ескроу)

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття договору умовного зберігання (ескроу)

Відповідно до статті 10761 Цивільного кодексу України, за договором рахунка умовного зберігання (ескроу) (далі – договір ескроу), банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу) (далі – рахунок ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку - особі (особам), вказаній бенефіціаром, якщо це передбачено відповідним договором, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором ескроу.

При цьому, якщо інше не передбачено договором ескроу, банк має право використовувати грошові кошти на цьому рахунку, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару або їх повернення володільцю рахунка згідно з умовами даного договору.

До відносин сторін у зв’язку з відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка ескроу застосовуються положення параграфа 1 глави 72 ЦКУ , якщо інше не встановлено цим параграфом та не випливає із змісту правовідносин між банком, володільцем рахунка та бенефіціаром.

Операції, які виконуються за рахунком ескроу

За рахунком ескроу виконуються:

  • виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця рахунка та/або від третіх осіб грошових коштів, які за настання визначених договором підстав, призначені для перерахування бенефіціару;
  • операції з перерахування таких коштів бенефіціару або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору ескроу;
  • операції, пов’язані із зверненням стягнення на майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ескроу, або на права вимоги володільця рахунка чи бенефіціара до банку на підставі договору ескроу (у випадках, встановлених статтею 1076-6 Цивільного кодексу України).

В договорі зазначається, наскільки часто здійснюється зарахування грошових коштів: одноразово або періодично.

Крім того, в договорі прописуються підстави, при настанні яких банк зобов’язаний у встановлений договором строк (а в разі його відсутності - протягом 5 робочих днів з дня настання відповідних підстав), перерахувати суму, яка знаходиться на рахунку ескроу, бенефіціару. При цьому, договір ескроу може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на даному рахунку, частинами залежно від настання зазначених у договорі підстав.

Договір ескроу може передбачати підстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або її частина підлягає поверненню володільцю даного рахунка (стаття 1076-2 Цивільного кодексу України).

Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка ескроу

Умовами договору ескроу можна передбачити надання банку документів, які підтверджують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі грошових коштів, що знаходяться на даному рахунку, або повернення таких коштів володільцю рахунка.

В даному випадку банк повинен перевірити документи на відповідність умовам договору ескроу виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено законом або договором даного рахунка.

При цьому, якщо банк вважає, що надані документи не відповідають умовам договору ескроу за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором ескроу, він зобов’язаний відмовити цій особі у перерахуванні грошових коштів та надати їй письмове повідомлення із зазначенням причин відмови протягом 5 робочих днів з дня отримання документів для перерахування коштів, що знаходяться на рахунку ескроу, якщо інше не передбачено зазначеним договором .

Крім того, договором ескроу на банк може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або для повернення коштів володільцю рахунка, або такий обов’язок може бути покладений на будь-яку третю особу, зазначену в договорі. Договором встановлюються порядок, обставини та умови надання банку такою третьою особою інформації про настання умов для перерахування коштів (стаття 1076-3 Цивільного кодексу України).

Обмеження щодо розпоряджання коштами на рахунку ескроу

В договорі ескроу може бути передбачено можливість розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ескроу.

В разі, якщо цього не передбачено договором, ні володілець рахунка, ні бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на даному рахунку (стаття 1076-4 Цивільного кодексу України).

Винагорода банку за договором ескроу

За послуги, пов’язані з обслуговуванням даного виду рахунка та здійсненням операцій за ним, банк може отримувати винагороду, про що зазначається в договорі ескроу.

При цьому, винагорода банку не може утримуватися з грошових коштів, що знаходяться на рахунку ескроу, за винятком тих випадків, якщо це передбачено договором (стаття 1076-5 Цивільного кодексу України).

Звернення стягнення та (або) накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ескроу

Звернення стягнення та (або) накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ескроу, за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), володільця рахунка або бенефіціара (у тому числі у разі їх ліквідації) не допускається (стаття 1076-6 Цивільного кодексу України).

Винятки становлять наступні випадки:

  • за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації) – в разі якщо мова йде про суму грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати як винагороду станом на дату звернення стягнення або накладення арешту згідно з договором ескроу;
  • за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (у тому числі у разі їх ліквідації) - в разі якщо мова йде про право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору ескроу, у тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку ескроу, за настання підстав, встановлених договором ескроу.

Внесення змін до договору ескроу

Будь-які зміни можуть бути внесені до договору ескроу, виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни бенефіціаром незалежно від того, чи є бенефіціар стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу).

В тому випадку, якщо бенефіціар не є стороною договору ескроу, без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не обмежують його права, які виникають на підставі договору ескроу. У разі ж виникнення спору - обов’язок доведення того, що відповідні зміни до договору ескроу не обмежують права бенефіціара, покладається на банк.

Правочини щодо внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу), вчинені з порушенням вимог статті 1076-7 Цивільного кодексу України, є нікчемними (ч.3 статті 1076-7 Цивільного кодексу України).

Підстави припинення договору ескроу та закриття рахунка ескроу

Договір ескроу припиняється:

  • після закінчення строку (настання терміну припинення) такого договору або за настання інших обставин, встановлених договором;
  • у разі ліквідації банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) (стаття 1076-8 Цивільного кодексу України).

Слід мати на увазі, що законодавством передбачено можливість розірвання договору ескроу у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на його розірвання. Договір вважається розірваним з моменту отримання банком останнього з таких документів: заяви володільця рахунка та письмової згоди бенефіціара на розірвання договору, а якщо заява володільця рахунка та письмова згода бенефіціара містяться в одному документі, - з моменту отримання банком такого документа.

У разі припинення або розірвання договору ескроу банк закриває рахунок ескроу, а грошові кошти, що знаходяться на ньому, повертає володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, зазначених у договорі ескроу, такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі у разі якщо такий бенефіціар надав відповідну письмову вказівку банку.

У разі розірвання договору ескроу за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно зазначити у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та/або бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, встановлених договором ескроу.

Відповідно до частини 5 статті 10768 Цивільного кодексу України , положення статті 1075 Цивільного кодексу України «Розірвання договору банківського рахунка», не застосовуються до договору ескроу.

Тобто законодавцем не передбачено можливість володільця рахунку в односторонньому порядку розірвати договір та право банку вимагати розірвання договору ескроу.