Грошове забезпечення сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками та безвісно відсутніх

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 9 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 2 Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 884 (далі – Порядок) під терміном “безвісно відсутній військовослужбовець” слід розуміти зниклого безвісти під час захисту Вітчизни військовослужбовця, щодо якого понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування, крім відомостей про самовільне залишення військової частини або місця служби.

Важливо! Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували, не здійснюється.

Порядок звернення за призначенням та призначення виплати грошового забезпечення

Члени сімей військовослужбовців, яким виплачується грошове забезпечення

Відповідно до абзацу третього частини шостої статті 9 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та пункту 7 Порядку грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

 1. дружині або чоловіку;
 2. в разі відсутності у військовослужбовця дружини/чоловіка:
 • повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним);
 • законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку);
 • особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

Другим абзацем пункту 7 Порядку передбачено, що у разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Важливо! особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, зокрема цивільним дружинам, для підтвердження факту перебування на утриманні необхідно звертатися до суду із заявою про встановлення факту знаходження на утриманні. Факт спільного проживання не підходить і не береться до уваги.

Порядок подання та розгляду заяви

Відповідно до пункту 4 Порядку виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється за їх заявою на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).

До заяви додаються:

 1. копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);
 2. довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
 3. копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
 4. копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
 5. копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Строки подання та розгляду заяви

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється у разі, коли заява про його виплату надійшла до військової частини (установи, організації):

 • до дня звільнення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах;
 • протягом трьох років з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовців безвісно відсутніми або оголошення померлими, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Строком розгляду заяви є 15 днів. Про результати розгляду заяви повідомляється заявнику в письмовій формі.

Підстави для відмови у призначенні виплати

Відповідно до пункту 5 Порядку командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) приймає  рішення про відмову у виплаті у разі:

 1. подання заяви неналежними особами;
 2. подання не в повному обсязі необхідних документів;
 3. подання заяви з порушенням встановлених строків на її подання;
 4. з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення військової частини (установи, організації), місця служби або дезертирування.

Прийняття рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення у зв’язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації) повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.

Оскарження рішення про відмову

Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено у судовому порядку.

Вирішення спорів щодо порушень з боку суб’єктів владних повноважень є завданням адміністративного судочинства (відповідно до частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України), отже, у випадку неправомірної відмови у виплаті грошового забезпечення необхідно звертатись із позовною заявою до Окружних адміністративних судів.

Період виплати грошового забезпечення

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (установи, організації).

Індексація грошового забезпечення

Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.

У разі індексації грошового забезпечення, в тому числі додаткового та інших видів грошового забезпечення, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, виплачується з урахуванням такої індексації - з дня прийняття рішення про проведення такої індексації.