Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Maryna.shapoval.

Нормативна база

Основні поняття

Безпека продукції - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

Належна якість товару, роботи або послуги - властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем.

Недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).

Істотний недолік товару - якщо через недолік неможливе чи недопустиме використання товару відповідно до його цільового призначення, виник він із вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення був виявлений знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з таких ознак:

 • взагалі не може бути усунутий;
 • його усунення потребує понад 14 календарних днів;
 • робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Фальсифікована продукція - це продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг)

Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача підлягає відшкодуванню у повному обсязі, якщо:

 1. заподіяна товарами (роботами, послугами), які містять конструктивні, виробничі, рецептурні чи інші недоліки;
 2. у зв'язку з використанням виконавцем речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань, інших засобів, необхідних для виконання даних робіт чи надання послуг, незалежно від знання ним їх властивостей;
 3. внаслідок реалізації товарів (робіт, послуг) без додержання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів та їх майна;
 4. у зв'язку з придбанням споживачем товарів (робіт, послуг) через ненадання йому необхідної, доступної та достовірної інформації, яка б забезпечила можливість компетентного вибору.

Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару, результатів робіт (послуг) (стаття 1209 Цивільного крдексу України).

Якщо нормою законодавства передбачено більш висока міра відповідальності, шкода відшкодовується відповідно до установленої норми.

Хто має право на відшкодування шкоди

Право вимагати відшкодування зазначеної шкоди належить кожному потерпілому споживачеві, незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з виготівником (виконавцем, продавцем), і зберігається протягом встановленого строку служби (терміну придатності), а якщо його не встановлено, - протягом десяти років з часу виготовлення товару (прийняття роботи, послуги) (частина п'ята статті 6 Закону України "Про захист прав споживачів").

Доведення завдання шкоди

Потерпілий повинен довести:

 1. наявність шкоди;
 2. наявність дефекту в продукції;
 3. наявність причинно-наслідкового зв'язку між дефектом в продукції та шкодою.

Потерпілий має право вимагати від виробника надання документації на продукцію, внаслідок дефекту в якій завдано шкоду, в обсязі, необхідному для доведення обставин, зазначених вище.

Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, а також шкода, завдана внаслідок ненадання повної чи достовірної інформації щодо властивостей і правил користування товаром, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару.

Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару або іншою особою, визначеною відповідно до закону.

Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає відшкодуванню їх виконавцем.

У разі коли виробник продукції не може бути встановлений, кожний її постачальник (продавець) відповідно до Закону несе відповідальність як виробник, якщо він протягом 30 днів не повідомить потерпілому найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила йому цю продукцію.

Відшкодування шкоди, за яку несуть відповідальність кілька осіб

Відповідно до статті 8 Закону України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції" у разі коли відповідальність перед потерпілим за одну і ту саму шкоду може нести кілька осіб, потерпілий має право вимагати відшкодування шкоди як від усіх таких осіб, так і від будь-якої з них окремо. При цьому можуть бути застосовані положення цивільного законодавства про часткову відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.

Звільнення від відповідальності та зменшення відповідальності виробника за шкоду

Виробник не несе відповідальності та звільняється від відшкодування шкоди, якщо доведе наявність будь-якої з таких обставин:

 1. він не вводив продукцію в обіг;
 2. дефект, внаслідок якого завдано шкоду, виник після введення виробником продукції в обіг, крім випадків, коли виникнення такого дефекту було зумовлено конструкцією чи складом продукції;
 3. продукція була виготовлена чи розповсюджена виробником не в ході провадження ним господарської діяльності;
 4. дефект в продукції виник внаслідок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов'язкових для нього приписів органів державної влади.

Виробник комплектувального виробу чи складової частини продукції не несе відповідальності та звільняється від відшкодування шкоди, якщо доведе, що дефект в продукції може бути віднесений до конструкції готової продукції, до якої входить цей виріб чи складова частина, або до технічної документації, наданої йому виробником готової продукції.

Відповідальність виробника не може бути зменшена, якщо шкоду завдано як внаслідок дефекту в продукції, так і внаслідок дій або недогляду третьої особи. При цьому можуть бути застосовані положення цивільного законодавства про часткову відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи.

Відповідальність виробника може бути зменшена або виробник може бути звільнений від відповідальності у разі, коли виходячи з усіх обставин, зокрема пов'язаних з розробленням, виробництвом, обігом, транспортуванням, зберіганням, встановленням, технічним обслуговуванням, споживанням, використанням, знищенням (утилізацією, переробкою) цієї продукції, а також наданням застережень та іншої інформації про таку продукцію, шкоду завдано як внаслідок дефекту в продукції, так і з вини потерпілого чи будь-якої особи, за яку потерпілий несе відповідальність згідно з цивільним законодавством (стаття 9 Закону України "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції").

Позовна давність, що застосовується до вимог про відшкодування шкоди

До вимог про відшкодування шкоди застосовується позовна давність тривалістю у три роки.

Перебіг позовної давності, починається з дня, коли позивачу стало відомо або мало б стати відомо про наявність шкоди, дефекту в продукції та особу виробника.

Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг)

Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом встановленого строку служби (строку придатності) товару, результатів робіт (послуг), а якщо він не встановлений, - протягом десяти років з дня виготовлення товару, виконання роботи (надання послуги).

Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню також, якщо:

 1. на порушення вимог закону не встановлено строк служби (строк придатності) товару, результатів робіт (послуг);
 2. особу не було попереджено про необхідні дії після закінчення строку служби (строку придатності) і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій.

Строк відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, встановлюється законом.

Куди звернутися

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) відшкодовується в судовому порядку, в порядку цивільного судочинства.

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Цивільного процесуального кодексу України позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

Вартість

Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав (частина третя статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів").

Перелік необхідних документів

До позовної заяви оформленої відповідно до вимог статті 175 Цивільного процесуального кодексу України додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (недоліки товарів, робіт (послуг):

 • документ, що підтверджує покупку товару у відповідному торговельному місці;
 • висновок експерта (проведення експертизи не покладається на споживача, але за бажанням він може її зробити);
 • висновок майстерні гарантійного обслуговування про встановлені несправності;
 • претензія споживача відповідачеві із зазначеними вимогами;
 • відповідь на претензію;
 • докази, що підтверджують збитки споживача від використання товару неналежної якості.

Для підтвердження фактів у справах про захист прав споживачів при виконанні робіт (наданні послуг), сторонам необхідно представити наступні докази:

 • документ, що підтверджує виконання зазначеної роботи (зробленої послуги) виконавцем (наприклад, договір про надання послуг, виконання роботи; квитанція; транспортна накладна);
 • належно оформлений акт про обсяг виконаної роботи із зазначеною в договорі датою закінчення виконання роботи (надання послуги). Цей акт необхідний при доведенні порушення виконавцем термінів виконання роботи. Для встановлення дати початку і закінчення виконання роботи подається акт про початок роботи й акт про завершення виконання роботи;
 • висновок експертизи про недоліки виконаної роботи;
 • претензія до виконавця роботи;
 • відповідь на претензію виконавця;
 • докази, що підтверджують збитки споживача внаслідок порушення терміну виконання роботи або недоліку виконаної роботи.

При розгляді справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) у першу чергу використовуються письмові докази. Так, частина одинадцята статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачено, що вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Даний Закон висуває вимоги до продавця, зобов'язуючи його до безумовної видачі документа, що засвідчує факт покупки в нього споживачем товару.

Як зазначено у постанові Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року № 5 "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів" до заяви повинні бути додані необхідні документи - залежно від заявлених вимог (наприклад, договір, квитанція-замовлення, квитанція-зобов'язання, транспортна чи інша накладна, чек, касовий ордер).

Див. також