Відновлення втраченого судового провадження в адміністративному процесі

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Адміністративне провадження з розгляду та вирішення індивідуальної адміністративної справи (далі — адміністративне провадження) — сукупність послідовно здійснюваних уповноваженим суб'єктом процедурних дій і пов'язаних з цим процедурних рішень з розгляду та вирішення індивідуальної адміністративної справи, що завершується прийняттям адміністративного акта і зверненням його до виконання.

Кожне провадження характеризується своєю певною кількістю стадії, серед яких можна виділити обов’язкові і факультативні стадії.
Обов’язкова стадія провадження – це стадія адміністративного провадження, проходження якої є обов’язковим для досягнення цілей і завдань, які поставлені перед провадженням.
Факультативна стадія провадження – це стадія адміністративного провадження, проходження якої не завжди є обов’язковим для досягнення загальних цілей і завдань провадження.

Спосіб відновлення втраченого судового провадження

Згідно з розділом V Кодексу адміністративного судочинства Україн відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення або в якій провадження закрите, проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.

Наявність цих двох умов є обов’язковою для прийняття судом рішення про розгляд справи щодо відновлення втраченого судового провадження. У разі, якщо, наприклад, особа звернулась щодо відновлення втраченого провадження у справі, яка не була розглянута повністю, суд залишає таку заяву без розгляду.

Можна визначити наступні дві групи підстав втрати судового провадження:

 1. об’єктивні  - стихійні лиха, сплив строку зберігання матеріалів справи, тощо;
 2. суб’єктивні – неповернення справи посадовими особами,  злочинні дії зацікавлених громадян, в тому числі крадіжка або знищення справи, недбалість посадових осіб при зберіганні справі у суді, пересиланні , тощо.

Відновлення втраченного судового провадження в адміністративній справі може бути відновлене:

 1. За заявою учасника справи
 2. За ініціативою суду.

Підсудність заяви про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Форма та зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

Згідно з ст. 387 Кодексу адміністративного судочинства України заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду в письмовій формі.

У заяві повинно бути зазначено:

 • про відновлення якого судового провадження або якої його частини просить заявник;
 • яке рішення було ухвалене за результатами розгляду справи (рішення або ухвала);
 • ким у справі виступав заявник;
 • особи, які брали участь у справі, і в якому процесуальному статусі, їх найменування ( для юридичних осіб) або ім’я ( прізвище, ім’я, та по батькові за його наявності для фізичних осіб), їх місцезнаходження для юридичних осіб) або місце проживання ( для фізичних осіб); ідентифікаційні коди юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків ( для фізичних осіб) за його наявності, або номер і серія паспорта для фізичних осіб-громадян України, якщо відповідні дані відомі заявникові;
 • номери засобів зв’язку учасників судового процесу, якщо вони відомі заявникові;
 • наявні у заявника відомості про обставини втрати судового провадження, місцезнаходження копій матеріалів провадження або даних щодо таких копій;
 • документи, відновлення яких заявник вважає необхідним і з якою метою.

У разі недодержання заявником вимог щодо змісту заяви, суд залишає її без руху та надає заявнику час на усунення недоліків, що передбачено ст. 388 КАС України.

При цьому слід звернути увагу, що мета звернення до суду має бути пов’язана із захистом законних інтересів саме заявника. У протилежному випадку суд відмовляє у відкритті провадження по справі або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрите.

Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом порядку. Заявник у цьому разі може пред'явити новий позов. В ухвалі суду про відкриття провадження в новій справі у зв'язку з втратою незакінченого провадження обов'язково має бути зазначено про цю обставину.

У разі відповідності поданої заяви про відновлення втраченого судового провадження, вказаним вимогам, суд її розглядає спираючись на ту частину провадження, що збереглась а також документи, які були видані фізичним та юридичним особам до втрати провадження. Крім того, суд в праві допитати як свідків осіб, що брали участь у справі та осіб, що входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.

Заява про відновлення втраченого судового провадження може бути подана до суду незалежно від строку зберігання судового провадження.

Заява про відновлення втраченого судового провадження для виконання судового рішення може бути подана до закінчення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Суд може поновити зазначений строк, якщо за клопотанням заявника визнає причини його пропуску поважними.

Відповідно до ст. 391 КАС України, у справі про відновлення втраченого судового провадження заявник звільняється від оплати судових витрат. У разі подання завідомо неправдивої заяви судові витрати, понесені іншими учасниками справи, відшкодовуються заявником у повному обсязі, про що суд постановляє ухвалу.

Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження

Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження регламентовано ст. 389 КАС України.

При розгляді заяви про відновлення втраченого судового провадження суд бере до уваги:

а) частину справи, яка збереглася (окремі томи, жетони, матеріали з архіву суду тощо);

б) документи, надіслані (видані) адміністративним судом учасникам судового процесу та іншим особам до втрати справи, копії таких документів;

в) матеріали виконавчого провадження, якщо воно здійснювалося за результатами розгляду справи;

г) будь-які інші документи і матеріали, подані учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для відновлення справи;

ґ) відомості Єдиного державного реєстру судових рішень;

д) дані, що містяться в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі;

е) будь-які інші відомості, документи тощо, отримані у законний спосіб з інших офіційних джерел.

Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, учасників справи (їх представників), а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення, та вчиняти інші процесуальні дії, передбачені цим Кодексом, з метою відновлення втраченого судового провадження.

Рішення суду

На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У рішенні суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих до суду і досліджених у судовому засіданні за участю всіх учасників адміністративного процесу з втраченого провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з втраченого провадження.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.

Строк зберігання судового провадження не має значення для вирішення заяви про його відновлення, крім випадків звернення з такою заявою для виконання рішення, якщо строк на пред'явлення виконавчого листа для виконання закінчився і судом не поновлений.