Виділення майнового паю в натурі та визнання права власності на таке майно

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Що таке майновий пай

Майновий пай – це частка майна члена підприємства у пайовому фонді, виражена у грошовій формі та у відсотках розміру пайового фонду.
До пайового фонду майна учасників колективного сільськогосподарського підприємства включається вартість основних виробничих і оборотних фондів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств та організацій, згідно частини 1 статті 9 Закону України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”.

Хто має право на майновий пай

На майновий пай мають право всі члени колективного сільськогосподарського підприємства, а також особи, за якими відповідно до законодавства зберігається право на майновий пай, зокрема:

 • пенсіонери;
 • особи, які призвані для проходження строкової військової або альтернативної служби;
 • особи, які призвані на військові збори;
 • особи, які проходять підготовку з відривом від виробництва у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та в інших подібних навчальних закладах;
 • особи, направлені підприємством для навчання у професійно-технічні та вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації;
 • особи, які підвищують рівень кваліфікації з відривом від виробництва;
 • особи, обрані на виборчі посади органів місцевого самоврядування та органи державної влади, а також профспілкових організацій;
 • жінки, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;
 • особи, які втратили працездатність внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, що не було пов’язано з виконанням трудових обов’язків на цьому підприємстві;
 • особи, які припинили трудові відносини з підприємством, але не отримали при цьому належного їм майнового паю натурою, грошима або цінними паперами;
 • спадкоємці померлих осіб, які мали право на майновий пай.

Список осіб, які мають право на майновий пай, складається комісією з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки і затверджується зборами співвласників.
За рішенням зборів співвласників до осіб, що мають право на майновий пай, можуть бути віднесені й інші категорії осіб, наприклад, такі, що відпрацювали у господарстві довгий час і вибули з поважних причин, а також особи, які мають право на пайовий фонд майна, але з різних причин не були включені до списку.

Куди звернутися

Для внесення до списку осіб, які мають право на майновий пай власнику паю необхідно звернутися з заявою у довільній формі про вихід зі складу членів спілки співвласників та виділення майна в натурі до комісії з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки. В даній заяві необхідно вказати конкретні об'єкти нерухомого майна, які необхідно виділити. Обов'язково необхідно звернути увагу на те, щоб назва кожного об'єкту нерухомого майна — кожної окремої будівлі, споруди відповідала назві цього ж об'єкту нерухомого майна, яка записана у балансі спілки власників. Факт подачі такої заяви повинен бути підтверджений відміткою про вручення.
Для того, щоб зібрати загальні збори спілки співвласників необхідно звернутися до комісії з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки, спілки співвласників та власників паїв. Скликати загальні збори спілки співвласників необхідно для проведення голосування та отримання згоди щодо виділення вказаного у заяві нерухомого майна. За результатом таких зборів приймається протокол про виділення конкретно визначеного майна розформованого колективного сільськогосподарського підприємства в натурі з конкретним зазначенням нерухомого майна, яке виділяється в натурі, а саме щоб назва кожного об'єкту нерухомого майна — кожної окремої будівлі, споруди — відповідала назві цього ж об'єкту нерухомого майна, яка записана у балансі спілки співвласників.
Список осіб, які мають право на майновий пай та перелік майна для виділення в натурі складається комісією з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки і затверджується зборами співвласників.

Право громадян на пайовий фонд майна

Згідно абзацу другого частини 1 статті 9 Закону України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” право кожного члена підприємства на пайовий фонд майна залежить від його трудового внеску.
Трудовий внесок кожної особи визначається з урахуванням розміру всіх форм оплати праці за період членства у цьому підприємстві.
Учаснику колективного сільськогосподарського підприємства щорічно нараховується частина прибутку залежно від частки в пайовому фонді, яку за його бажанням може бути виплачено або зараховано у збільшення частки в пайовому фонді. Ці відносини регулюються статутом підприємства.

Виділення майнового паю в натурі

Виділення майнового паю в натурі можливий, наприклад, якщо вилучення заявлених об'єктів не порушує цілісності структури матеріально-технічної бази колективного сільськогосподарського підприємства та балансу матеріально-технічного забезпечення паїв.

Вихід окремої особи або декількох членів, які отримують свої майнові паї в натурі. Прикладом може бути вихід окремої особи для створення фермерського господарства чи вихід кількох осіб для створення приватного підприємства (ТОВ, кооперативу або іншої юридичної форми).

Вихід більшості власників майнових паїв, які отримують майно цілісним майновим комплексом.Такі особи отримують основні та обігові засоби на загальну суму своїх майнових паїв і підписують між собою договір про спільне володіння, користування та розпорядженням майном.

Визначення індивідуальних майнових паїв

Індивідуальний майновий пай визначається на підставі: методики визначення трудового внеску; календарного періоду обчислення трудових внесків; методики обчислення розміру індивідуального майнового паю. Методику визначення трудового стажу та методику обчислення розміру індивідуального майнового паю затверджує Мінагрополітики.

Уточнення розмірів паїв членів підприємства

Уточнення розмірів паїв членів підприємства здійснюється у разі: повернення до пайового фонду майна підприємства, яке перебувало в податковій заставі і призначалося, але не було використано, для погашення заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку із списанням цієї заборгованості відповідно до законодавства; зміни вартості пайового фонду майна з урахуванням цін на дату його встановлення; виділення майна в натурі окремим співвласникам за період, що минув після реорганізації підприємства.

Строки передачі

Не пізніше 10 днів з дня затвердження переліку осіб, які мають право на майновий пай комісія з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки передає спілці співвласників список співвласників і перелік майна, призначеного для виділення, а копії цих документів — до відповідної ради.

Документ, що посвідчує право власника на майновий пай

Майновий пай підтверджується свідоцтвом про право власності на майновий пай, яке видається сільською, селищною або міською радою згідно із списком осіб, які мають право на майновий пай підприємства. До цього списку додаються такі документи: акт розрахунку уточненого пайового фонду; уточнена структура пайового фонду; уточнений перелік майна пайового фонду.
Для отримання нового свідоцтва у разі набуття у власність майнового паю (його частини) на підставі угоди міни, дарування, інших цивільно-правових угод, а також спадкування до сільської, селищної або міської ради подаються посвідчені в установленому порядку копія цивільно-правової угоди або копія свідоцтва про право на спадщину, попереднє свідоцтво про право власності на майновий пай члена підприємства. Після отримання зазначених документів сільська, селищна або міська рада вносить відповідні зміни до списку осіб, які мають право на майновий пай підприємства, та анулює попереднє свідоцтво, про що робиться запис у книзі обліку свідоцтв про право власності на майновий пай члена підприємства. При цьому всі подані документи формуються в окрему справу щодо кожного підприємства.
Факт оформлення свідоцтва засвідчується гербовою печаткою та підписом голови відповідної ради. Оформлені свідоцтва реєструються у книзі обліку свідоцтв про право власності.

При виділенні майна в натурі конкретному власнику колективне сільськогосподарське підприємство робить відмітку про виділення майна в натурі у Свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, що засвідчується підписом керівника підприємства та печаткою.

Документи для державної реєстрації права власності у зв'язку із виділенням нерухомого майна в натурі

Згідно з пунктом 51 Постанови Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015р. "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" для державної реєстрації права власності у зв"язку із виділенням нерухомого майна в натурі власниками майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств подаються:

 1. свідоцтво про право власності на майновий пай члена колекивного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства про виділення майна в натурі, засвідченого підписом керівника такого підприємства та печаткою;
 2. акт приймання-передачі нерухомого майна.

Вартість

Видача свідоцтва громадянину проводиться безоплатно.
У випадку втрати чи пошкодження свідоцтва громадянину видається дублікат, про що робиться відповідний запис на бланку свідоцтва.

Передача майна

Передача майна оформляється актом приймання-передачі, який складається у двох примірниках. Перший примірник передається в бухгалтерію колективного сільськогосподарського підприємства і є підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій з виділення громадянам майна в рахунок їх паїв. Другий примірник передається новим власникам майна разом з інвентарними картками або інвентарними описами основних засобів та накладними внутрішньогосподарського призначення на оборотні засоби.
Після підписання акта приймання-передачі майна право власності на майно переходить до колективу співвласників або до окремої особи, яка отримала свій майновий май індивідуально.

Судовий порядок

Згідно з пунктом 2 статті 9 Закону України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” пай є власністю учасника колективного сільськогосподарського підприємства. Право розпоряджатися ним за власним розсудом такий громадянин набуває після припинення членства в колективному сільськогосподарському підприємстві. Пай може успадковуватися відповідно до цивільного законодавства України та статуту підприємства.
У разі не включення члена колективного сільськогосподарського підприємства до списку осіб, які мають право на майновий пай та виділення йому майнового паю в натурі; невиконання рішення загальних зборів або збори взагалі не вирішили по суті питання щодо виділення йому в натурі майнового паю; невидачі свідоцтва про право власності на майновий пай подальший захист прав власника вирішується в судовому порядку.
Процесуальною формою вираження позову є саме позовна заява, яка має містити всі елементи позову та інші необхідні для провадження у справі дані передбачені Цивільним процесуальним кодексом України.
Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом незалежно від закінчення строку позовної давності. Але якщо при розгляді спору буде встановлено, що зазначений строк закінчився до пред'явлення позову, це даватиме підставу для відмови в його задоволенні.
Позовна заява за захистом своїх порушених прав подається до суду за місцем знаходження майнового паю.
За подання до суду позовної заяви про виділення майнового паю в натурі, яка подається особою сума судового збору встановлюється у розмірі 1 відсотку від ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати, згідно Закону України "Про судовий збір".