Видача Торгово-промисловою палатою сертифікатів щодо форс-мажорних обставин

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Oleksandr.starchak.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (Force Majeure) - це надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків за законодавчими і іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу.

Дія таких обставин може бути викликана:

 • винятковими погодними умовами і стихійним лихом (Acts of God) (епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);
 • непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання заявника (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго), дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);
 • умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних органів влади, закриттям морських проток, ембарго, забороною (обмеження) експорту/імпорту тощо.

Вищезазначений перелік обставин не є вичерпним.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються Торгово-промисловою палатою України (далі – ТПП України) за зверненням суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

До компетенції регіональних ТПП відноситься засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з усіх питань, що належать до компетенції ТПП України, крім тих, що стосуються зобов'язань за:

 • умовами зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України;
 • умовами зовнішньоекономічних договорів, контрактів, типових договорів, угод, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України;
 • умовами договорів, контрактів, типових договорів, угод між резидентами України, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

Порядок звернення до ТПП, щодо визначення форс-мажорних обставин

У зв'язку з введенням в дію з 15.10.2014 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та відповідно з внесеними змінами та доповненнями до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», рішенням Президії ТПП України від 21.10.2014 № 42(3) регіональні ТПП уповноважені за зверненнями суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб засвідчувати та видавати сертифікат про такі обставини.

Заява підлягає розгляду залежно від складності та обсягу документів:

 • протягом семи робочих днів із дня звернення суб`єкта господарської діяльності;
 • протягом двадцяти одного робочого дня – з дня звернення фізичної особи.

Уповноважені особи ТПП України/регіональної ТПП має право:

 • вимагати від заявника подання оригіналів документів для огляду, додаткових даних, документів, пояснень, доказів настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) і т.ін.;
 • відкласти розгляд заяви на два календарні тижні для надання заявником додаткових документів, пояснень тощо, повідомивши його про це письмово;
 • подовжити за клопотанням заявника встановлений термін для надання додаткових пояснень, документів, доказів;
 • залишити без розгляду заяву, у разі невиконання вимог про надання додаткових пояснень, документів, доказів у встановлений термін, з повідомленням про це заявника письмово.

Перелік необхідних документів:

Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється на підставі наступних заяв суб'єктів господарювання/фізичних осіб:

 • заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов'язаннями (Додаток № 1 до Регламенту);
 • заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями (Додаток № 2 до Регламенту) для: продовження граничних строків (ст. 102 Податкового кодексу України) для подання: податкової декларації; заяв про перегляд рішень контролюючих органів; заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань; відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу (ст. 100 Податкового кодексу України);
 • заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями для списання безнадійного податкового боргу (Додаток № 3 до Регламенту);
 • заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які унеможливили виконання обов'язків (зобов'язань) для суб'єктів господарювання/ фізичних осіб за законодавчими та іншими нормативними актами України (Додаток № 4 до Регламенту).

Разом із заповненою заявою встановленої форми подаються також документи, передбачені відповідним додатком до Регламенту.Заява за встановленою формою про засвідчення форс-мажорних обставин подається до ТПП України або до регіональної ТПП за підписом керівника підприємства, організації та з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням - довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням - довіреною особою.

Порядок видачі сертифікату про форс-мажорні обставини

Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), після його внесення до Реєстру сертифікатів і підготовки тексту, роздруковується на бланку ТПП України/регіональної ТПП, що проводить засвідчення форс-мажорних обставин, підписується уповноваженою особою ТПП України/регіональної ТПП, засвідчується печаткою та видається заявнику.

Сертифікат може видаватись українською або російською мовою, за бажанням заявника, з зазначенням про це в заяві. Відповідно до звернення заявника сертифікат може бути видано додатково іноземною мовою (мовою договору, контракту, угоди), з зазначенням про це в заяві. У такому випадку уповноважена особа складає сертифікат українською мовою, а також іноземною мовою, визначеною Заявником. Текст сертифікату іноземною мовою роздруковується на зворотній стороні складеного українською мовою сертифікату. Обидва тексти мають однакову юридичну силу.

Тарифи на надання послуг із засвідчення форс-мажорних обставин

Тарифи на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин є єдиними для застосування в системі ТПП України, затверджуються Президією ТПП України і передбачають звичайний, терміновий порядок розгляду заяви і видачі сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та/або видачу сертифіката додатково іноземною мовою, за бажанням заявника, при цьому:

 • при терміновому порядку розгляду заяви і видачі сертифіката вартість послуги визначається з урахуванням коефіцієнта «2»;
 • при видачі сертифіката іноземною мовою застосовується коефіцієнт «3»;
 • при терміновому порядку розгляду заяви і видачі сертифіката додатково іноземною мовою вартість послуги визначається з урахуванням коефіцієнта «5».

Контроль за дотриманням і правильністю застосування тарифів на надання послуг із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в системі ТПП України здійснює фінансово-економічний департамент ТПП України.

Відмова в засвідченні форс-мажорних обставин

Куди звернутися

У разі, якщо за результатом розгляду заяви і наданих документів вбачається, що форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) відсутні, відсутні підстави/умови для засвідчення передбачені п. 6.9 Регламенту) і т.п., ТПП України / регіональна ТПП надсилає заявникові відповідь про відмову в засвідченні форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за встановленою формою (Додаток № 6 до Регламенту). У разі залишення заяви без розгляду в порядку, передбаченому ст. ст. 6.5, 6.8 Регламенту, заявник вправі повторно звернутись до ТПП України/регіональної ТПП після виправлення тих недоліків, які були вказані у відповіді про залишення заяви без розгляду.

Судовий порядок

Рішення ТПП може бути оскаржене до суду шляхом подання господарського позову. Відповідачем у даній справі буде відповідна ТПП. Господарські справи з приводу оскарження рішення ТПП, подаються та розглядаються судом відповідно до параграфу 3 глави другої розділу першого Господарського процесуального кодексу України (територіальна підсудність).

Судовий збір

Сплата судового збору здійснюється відповідно до пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір»

Військова агресія рф проти України як форс-мажорна обставина

Торгово-промислова палата України оприлюднила лист від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1, яким засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), тобто військову агресію рф проти України, підтвердивши, що дані обставини з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об‘єктивними для суб‘єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб. Проте, як зазначено вище, ці обставини не звільняють від відповідальності за порушення договору чи інших норм законодавства.

Див. додатково