Аграрні розписки

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Olha.hlechyk.

Нормативна база

Аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах (стаття 1 Закону України «Про аграрні розписки» (далі - Закон).

Аграрні розписки використовуються в операціях з сільськогосподарською продукцією та можуть видаватися особами, які мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції.

Права на земельну ділянку підтверджуються документами, оформленими відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Якщо право власності на земельну ділянку належить двом і більше співвласникам або право користування належить двом і більше користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно. Особи, які спільно видали аграрну розписку, несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.

Сторони за аграрною розпискою:

- боржник за аграрною розпискою - особа, яка видає аграрну розписку для оформлення свого зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах;

- кредитор за аграрною розпискою - фізична чи юридична особа, яка надає грошові кошти, послуги, поставляє товари, виконує роботи як зустрічне зобов’язання за договором, за яким боржник за аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, наділяючи правом вимагати від нього належного виконання зобов’язань, а також фізична чи юридична особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора за аграрною розпискою у спосіб, не заборонений законом.

- реєстр аграрних розписок - єдина інформаційна система, що містить відомості про обов’язкові реквізити виданих та погашених аграрних розписок.

- експертна установа - фізична чи юридична особа, діяльність якої полягає у проведенні за плату товарознавчих досліджень у галузі сільського господарства, яка самостійно або фахівці якої підтвердили свою кваліфікацію у порядку, встановленому законом для судових експертів;

- моніторинг предмета застави за аграрними розписками - діяльність кредиторів за аграрними розписками та залучених кредиторами за аграрними розписками інших зацікавлених осіб із здійснення спостереження за майбутнім врожаєм, що є предметом застави за аграрними розписками, збору інформації про предмет застави та боржників за аграрними розписками, її систематизації в бази даних та користування такими базами даних у порядку, передбаченому законом;

- сільськогосподарська продукція - продукція, перелік якої визначений у групах 01-14 розділів I та II Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України "Про Митний тариф України".

Сама аграрна розписка не є договором за суттю, а лише може свідчити про укладення усного чи письмового забезпечуваного договору.

Особливості аграрних розписок

Зобов’язання за аграрною розпискою забезпечується заставою майбутнього врожаю. Тобто, якщо сільгосптоваровиробник не виконає свого обов’язку погасити заборгованість за АР, кредитор може стягнути належну йому суму за рахунок урожаю.

Видавати аграрні розписки можуть тільки сільгосптоваровиробники (як юридичні особи, так і ФОП), які мають право власності на земельну ділянку сільгосппризначення або право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільгосппродукції. Всі такі земельні ділянки (їх кадастрові номери тощо) зазначаються в аграрній розписці.

Аграрні розписки використовують в операціях з сільгосппродукцією, перелік якої визначений у групах 01-14 розділів І та ІІ УКТ ЗЕД. Під час видачі аграрної розписки нотаріально посвідчують, а дані про аграрну розписку нотаріус вносить до реєстру аграрних розписок, а предмет застави до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Кредитор має право передати аграрну розписку іншій особі. Передання прав за аграрноюї розпискою підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації в реєстрі аграрних розписок в такому самому порядку, як і видача аграрної розписки. Тоді ці інші особи набувають прав і обов’язків кредитора за аграрною розпискою.

Кредитор за аграрною розпискою має право здійснювати моніторинг застави майбутнього врожаю. Моніторинг – це спостереження кредитора та інших залучених ним осіб за майбутнім врожаєм, за дотриманням боржником технологічних процесів вирощування, спостереження за зберіганням зібраного урожаю. Виявивши порушення кредитор може скласти акт про порушення і вимагати від боржника усунути порушення. У разі невиконання боржником вимог кредитора останній має право самостійно або із залученням третіх осіб доростити майбутній врожай з дотриманням відповідних технологічних процесів і вимагати від боржника відшкодування додаткових витрат.

Увесь рух аграрної розписки від боржника до кредитора і назад доречно оформляти актами приймання-передачі.

Отримавши погашену аграрну розписку, божник має право звернутися до нотаріуса для внесення запису про виконання аграрної розписки до відповідних реєстрів.

Види аграрних розписок

Аграрних розписок є два види це товарна аграрна розписка та фінансова аграрна розписка:

 • товарна аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною розпискою;
 • фінансова аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості.

Форми аграрних розписок

Товарні аграрні розписки складаються в письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), якщо інше не передбачено Законом.

Товарна аграрна розписка має містити такі обов’язкові реквізити:

 1. назва - "Товарна аграрна розписка";
 2. строк поставки сільськогосподарської продукції;
 3. реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою;
 4. предмет - зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції, визначення її кількості та якості. Формули перерахунку кількості сільськогосподарської продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції іншої якості;
 5. умови та місце поставки сільськогосподарської продукції;
 6. опис предмета застави, у тому числі інформація щодо кількості заставленого рухомого майна, кадастрового номера, місця розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції;
 7. дата та місце видачі;
 8. ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис - для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи та печатка - для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.

Аграрна розписка виписується тільки на один вид культури, яка йде в якості застави. Якщо врожай на ділянці різнокультурний, під кожен вид потрібно складати окремий документ.

Фінансові аграрні розписки також складаються у письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).

Фінансова аграрна розписка має містити такі обов’язкові реквізити:

 1. назва - "Фінансова аграрна розписка";
 2. строк сплати коштів;
 3. реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою;
 4. предмет - безумовне зобов’язання сплатити грошові кошти, визначення формули розрахунку розміру грошового зобов’язання боржника, кількості та родових ознак сільськогосподарської продукції, що є невід’ємною частиною такої формули;
 5. умови та місце сплати грошових коштів;
 6. опис предмета застави, у тому числі інформація щодо кадастрового номера, місця розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції;
 7. дата та місце видачі;
 8. ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорта у разі, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідні органи доходів і зборів) та підпис - для фізичних осіб. Найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис уповноваженої особи та печатка - для юридичних осіб. У разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.

Боржник та кредитор можуть домовитися про включення до тексту товарної або фінансової аграрної розписки додаткових умов, що не суперечать положенням Закону.

Аграрні розписки складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у справах особи, яка вчиняє нотаріальні дії з їх посвідчення та реєстрації, а другий примірник передається кредитору за аграрною розпискою. За бажанням боржника за аграрною розпискою йому може бути надана посвідчена копія виданої ним аграрної розписки.

Порядок видачі аграрних розписок

Аграрна розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Товарна аграрна розписка може видаватися на кожен погоджений боржником та кредитором обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції.

Під час видачі аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України "Про нотаріат" для правочинів, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Відомості про аграрну розписку в момент її посвідчення вносяться до Реєстру аграрних розписок особою, яка вчиняє нотаріальні дії. Відомості про предмет застави за аграрною розпискою вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна особою, яка вчиняє нотаріальні дії, в момент нотаріального посвідчення аграрної розписки. У разі наявності додаткового забезпечення аграрної розписки інформація про таке забезпечення може вноситися до відповідних реєстрів згідно із законодавством.

Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації в Реєстрі аграрних розписок.

Застава майбутнього врожаю

Аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції.

Розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов’язання за аграрною розпискою. На день видачі аграрної розписки майбутній врожай сільськогосподарської продукції не може перебувати в інших заставах, ніж за аграрними розписками.

На день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції. Обов’язок доведення походження зібраної сільськогосподарської продукції покладається на боржника за аграрною розпискою (стаття 7 Закону).

Виконання зобов'язань за аграрними розписками

Аграрні розписки діють до повного їх виконання. За згодою кредитора дата виконання зобов’язань за аграрною розпискою може бути перенесена на наступний маркетинговий рік.

Виконання аграрних розписок щодо кожного виду сільськогосподарської продукції здійснюється в черговості їх видачі.

Товарні аграрні розписки виконуються шляхом здійснення поставки вказаної в аграрній розписці сільськогосподарської продукції від боржника за аграрною розпискою до кредитора за аграрною розпискою на погоджених ними умовах поставки.

Поставка сільськогосподарської продукції іншої якості, ніж визначено в аграрній розписці або в погоджених формулах перерахунку, є невиконанням аграрної розписки, якщо інше не погоджено сторонами аграрної розписки.

Фінансові аграрні розписки виконуються шляхом перерахування боржником за аграрною розпискою грошових коштів на вказаний кредитором за аграрною розпискою банківський рахунок.

Кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці напис "Виконано", що скріплюється підписом кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистої передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, а в разі неможливості - шляхом направлення цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, вказану в аграрній розписці (стаття 12 Закону).

За згодою кредитора за аграрною розпискою і боржника за аграрною розпискою допускається часткове виконання зобов’язань за аграрною розпискою. Для цього в товарній аграрній розписці погоджується розмір мінімальної партії сільськогосподарської продукції, яка може бути поставлена на її часткове виконання. У фінансовій аграрній розписці - мінімальний обсяг грошових коштів, який може бути сплачений на часткове виконання фінансової аграрної розписки.

У разі отримання часткового виконання за аграрною розпискою на ній робиться напис, в якому фіксуються виконана частина зобов’язання та розмір зобов’язання, що зберігається. Такий напис скріплюється підписами боржника за аграрною розпискою та кредитора за аграрною розпискою.

У разі невиконання боржником за аграрною розпискою зобов’язань за аграрною розпискою у вказаний у ній строк кредитор за аграрною розпискою має право звернутися до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії, за вчиненням виконавчого напису, який підлягає негайному виконанню і на підставі якого орган або особа, що здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів протягом семи днів забезпечує передачу кредитору за аграрною розпискою предмета застави аграрної розписки.

Передання прав кредитора за аграрною розпискою

Передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невід’ємному додатку передавального напису "Відступлено" із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом попереднього кредитора за аграрною розпискою та підлягає нотаріальному посвіденню.

Судова практика

Див. також