Порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 року № 2782-ХІІ
 2. Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 року №12/5
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»

Загальні положення

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» під друкованими засобами масової інформації (далі – ЗМІ) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.
Додатки до друкованих ЗМІ у вигляді видань газетного та журнального типу є окремими періодичними і такими, що продовжуються, друкованими виданнями і підлягають реєстрації на загальних підставах.
Друкований ЗМІ вважається виданим, якщо він підписаний до виходу в світ і видрукований будь-яким тиражем.

Державній реєстрації згідно з ч. 2 статті 2 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» підлягають всі друковані ЗМІ, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення.
Забороняється державна реєстрація друкованого ЗМІ, назва якого містить символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Державній реєстрації не підлягають:

 1. законодавчі, офіційні нормативні та інші акти, бюлетені судової практики, що видаються органами законодавчої, судової та виконавчої влади;
 2. інформаційні матеріали та документація, що видаються підприємствами, організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою використання їх у своїй діяльності;
 3. видана за допомогою технічних засобів друкована продукція, не призначена для публічного розповсюдження, або машинописна, розмножувана на правах рукопису.

Державна реєстрація (перереєстрація) друкованих ЗМІ залежно від сфери розповсюдження здійснюється такими реєструючими органами:

 • загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерством юстиції України;
 • місцевої сфери розповсюдження - головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

Право на заснування друкованого ЗМІ

Відповідно до статті 8 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» право на заснування друкованого ЗМІ належить:

 • громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
 • юридичним особам України та інших держав;
 • трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих ЗМІ.

Заява про державну реєстрацію друкованих ЗМІ

Заява про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, додатків до них у вигляді видань газетного та журнального типу подається до реєструючого органу засновником (співзасновниками) на кожне видання окремо в друкованому вигляді державною мовою. Про державну реєстрацію друкованого видання, випуск якого передбачено кількома мовами одночасно (паралельними випусками), подається одна заява.
Відповідно до статті 12 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та пункту 2.2 глави 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 року № 12/5 у заяві про державну реєстрацію друкованого ЗМІ мають бути вказані: 1)засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа - зазначаються прізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;
пов’язана особа (особи):

 • якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;
 • якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв'язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

2) вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо);
3) назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ):

 • назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою;
 • якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг;
 • якщо друкований ЗМІ є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання;

4) мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску);
5) сфера розповсюдження (місцева - у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна - дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна - у межах України; зарубіжна - за межами України);
6) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.), а також категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо);
7) передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання;
8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб - у разі наявності);
9) місцезнаходження редакції.
У заяві також указуються відомості, які вносяться до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
1) статус виданняКурсивний текст (вітчизняне - друкований ЗМІ, у якого засновником виступають українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ особа/и/; спільне - друкований ЗМІ, створений за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/ особи/осіб/);
2) вид видання за цільовим призначеннямКурсивний текст (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

Перелік документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію друкованого ЗМІ

для юридичної особи:
1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;
2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;
3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);
4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).
для фізичної особи - копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).
Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих ЗМІ разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Строк розгляду заяви

Заява про державну реєстрацію друкованого ЗМІ розглядається реєструючим органом у місячний строк з дня її одержання. Реєстраційний збір за державну реєстрацію друкованого ЗМІ У разі прийняття рішення про державну реєстрацію друкованого ЗМІ реєструючий орган письмово повідомляє про це засновнику (співзасновників) та указує йому (їм) на необхідність сплати реєстраційного збору, зазначає суму реєстраційного збору та банківські реквізити.

Реєструючий орган надсилає лист на юридичну адресу засновника (співзасновників) або на іншу адресу, указану в заяві. Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання листа.

Реєстраційний збір справляється у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів», а саме, за видачу:

 • свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн.);
 • свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (408 грн.);
 • свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (238 грн.);
 • свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.);
 • свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 грн.).

При цьому:

 • розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків;
 • звільняються від сплати реєстраційного збору друковані ЗМІ, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.

У разі перереєстрації друкованого ЗМІ за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.

Видача свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ видається засновнику (співзасновникам) або його (їх) уповноваженому(им) представнику(ам) після надання оригіналу відповідного платіжного документа, який залишається у реєструючого органу, за винятком друкованих ЗМІ, які засновуються з благодійною метою для безоплатного розповсюдження і звільняються від сплати реєстраційного збору.
Друкований ЗМІ вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.
Засновник (співзасновники) зберігає право розпочати випуск друкованого ЗМІ протягом одного року з дня одержання свідоцтва. В разі пропуску цього строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність.
У разі неподання засновником (засновниками) протягом трьох місяців з дня підписання наказу платіжного документа про сплату реєстраційного збору приймається рішення про вилучення з Державного реєстру друкованих ЗМІ відомостей про це друковане ЗМІ та визнається свідоцтво про державну реєстрацію цього друкованого ЗМІ таким, що не підлягає видачі.

Підстави відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ

Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, установлених статтею 15 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», а саме:

 1. якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 цього Закону;
 2. якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому ЗМІ з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
 3. якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ;
 4. якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 цього Закону;
 5. якщо засновниками (співзасновниками) друкованого ЗМІ виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування.

Порядок оскарження

Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ або порушення порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ може бути оскаржене засновником (співзасновниками) у суді