Порядок припинення громадської організації

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Способи припинення громадської організації

Згідно статті 25 Закону України «Про громадські об’єднання» припинення діяльності громадського об'єднання здійснюється двома способами:

 1. за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;
 2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

Припинення діяльності громадського об’єднання відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Якщо-ж в процесі припинення встановлено, що активів недостатньо для погашення всіх вимог, ліквідаційна комісія має звернутись в суд для порушення справи про банкрутство, і подальша процедура здійснюється вже згідно Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Також в припиненні громадського об’єднання необхідно розрізняти два етапи – припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об’єднання та припинення громадського об’єднання як юридичної особи.

Добровільний порядок (саморозпуск)

Громадське об'єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

Діяльність громадського об'єднання без статусу юридичної особи вважається припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, уповноваженої представляти це об'єднання, реєстраційною службою. На підставі зазначеного повідомлення реєстраційна служба вносить відомості про припинення діяльності зазначеного громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, для державного реєстратора подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск. Рішення про саморозпуск громадського об'єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об'єднання.

Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об'єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об'єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.

Прийняте рішення про саморозпуск громадське об'єднання подає (або надсилає) до реєстраційної служби.

Згідно з п. 9 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - відповідним державним органом, подаються такі документи:

 1. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Після закінчення процедури ліквідації, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, голова ліквідаційної комісії уповноважена ним особа або ліквідатор повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) управлінню юстиції такі документи: 1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню. (пункт1) та 2) частини 12 статті 17 закону).

При цьому до рішення обов'язково додаються:

 • оригінал свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання (або його дубліката);
 • оригінал статуту громадського об'єднання (або його дубліката);
 • реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Закон України «Про громадські об’єднання» не передбачає реорганізацію громадського об’єднання без статусу юридичної особи.

Тобто реорганізація можлива лише для:

 • громадських організацій – юридичних осіб;
 • громадських спілок – юридичних осіб.

Реорганізація громадського об'єднання, яке має статус юридичної особи, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об'єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Вступ громадської організації або громадської спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення його діяльності.

Згідно з п. 13 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;
 3. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;
 4. довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання;
 5. документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;
 6. документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення громадської організації в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення громадської організації.

Якщо за наслідком розгляду поданих документів встановлено відсутність порушень вимог Законів України "Про громадські об’єднання", " Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань " та статуту громадського об'єднання, реєстраційна служба забезпечує внесення до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У разі ж виявлення порушення вимог зазначених Законів та статуту при прийнятті рішення про саморозпуск, реєстраційна служба приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання.
Невід'ємним додатком до рішення є висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.

Відмова у визнанні рішення про саморозпуск громадського об'єднання має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.

З дня внесення до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення громадського об'єднання про саморозпуск розпочинається процедура припинення громадського об'єднання як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

З цього моменту прийняте рішення про саморозпуск вже не може бути скасоване цим громадським об'єднанням.

Слід також зауважити, що припинення діяльності громадської спілки не тягне за собою припинення статусу юридичної особи у громадських організацій – членів цієї спілки.

Заборона громадського об'єднання

Судова заборона – це другий, регламентований статтею 28 Закону України "Про громадські об’єднання", спосіб припинення громадського об’єднання.

Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей 36,37 Конституції України, статті 4 Закону України "Про громадські об’єднання". Заборона громадського об'єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Тобто, примусове припинення діяльності громадського об’єднання можлива у разі порушеня цим об’єднанням конституційних обмежень по меті і діям, а саме, посягання на незалежність України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, створення воєнізованих формувань. Також суд може припинити діяльність громадського об’єднання, як юридичної особи, з підстав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», а саме, неподання протягом року фіскальним органам податкових декларацій, документів фінансової звітності, наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням, визнання організації банкрутом.

Справа про заборону громадського об'єднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

У разі прийняття рішення про заборону громадського об'єднання майно, кошти та інші активи громадського об'єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

На виконання рішення суду про заборону громадського об'єднання реєстраційна служба вносить відповідний запис до Реєстру громадських об'єднань. Припинення діяльності громадського об'єднання, щодо якого прийнято рішення про заборону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 29 Закону "Про громадські об’єднання".

Припинення громадського об'єднання включає:

 • припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об'єднання;
 • припинення громадського об'єднання як юридичної особи.

Стаття 29 Закону "Про громадські об’єднання" дає право громадській організації, яку ліквідовано як юридичну особу з інших підстав, ніж банкрутство або порушення Конституції, продовжити свою діяльність як громадська організація без статусу юридичної особи. Для цього необхідно протягом шести місяців після дати ліквідації повідомити місцеве управління юстиції про продовження діяльності (але це право не поширюватиметься на громадські спілки).

Інші підстави для заборони діяльності громадського об’єднання не допускаються.

Припинення діяльності громадського об'єднання розпочинається:

 • з дня внесення відповідних записів до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону цього громадського об'єднання. З цього ж дня припиняється членство (участь) у громадському об'єднанні.

Припинення громадського об'єднання як юридичної особи не може бути зупинено або скасовано цим об'єднанням після дня припинення діяльності громадського об’єднання.