Припинення громадянства України

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Припинення громадянства України

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:

 • внаслідок виходу з громадянства України;
 • внаслідок втрати громадянства України;
 • за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Вихід з громадянства України (репатріація) допускається за таких обставин:

Особа набула громадянства іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те , що громадянин України набуде її громадянства, якщо вийде з громадянства України. Громадянин України, який постійно проживає на території України або за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Крім того, за клопотанням одного з батьків разом із батьками з громадянства може вийти і дитина. Якщо дитина усиновлена, то за клопотанням одного з усиновителів дитини може вийти з громадянства України.

Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.

Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою (стаття 16 Закону України «Про громадянство України»).

Вихід із громадянства України не допускається, якщо особі, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню.

Куди звертатися з клопотанням та скільки чекати рішення

Загальний строк розгляду клопотання про вихід з громадянства України не повинен перевищувати 1 рік. Зазначені строки не враховують термін, необхідний для надсилання матеріалів дипломатичною або командирською поштою.
Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України (стаття 18 Закону України «Про громадянство України»).
Після отримання повідомлення про припинення громадянства України закордонна дипломатична установа у тижневий строк повідомляє заявника про прийняте рішення Президента України, вилучає проїзні документи громадянина України та видає довідку про припинення громадянства України.

Строк виконання рішень Президента України з питань громадянства не повинен перевищувати 1 місяць. У разі неотримання особою, громадянство якої було припинено, відповідної довідки та неповернення до установи проїзних документів громадянина України протягом визначеного терміну, закордонна дипломатична установа вживає заходів щодо визнання паспортного документа недійсним.

Втрата громадянства

Підстави втрати громадянства України зазначенні в статті 19 Закону України «Про громадянство України»:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:

 • одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;
 • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями;
 • автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
 • автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;
3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою.

Документи, що подаються для виходу з громадянства України

Для виходу з громадянства України громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, подає такі документи:

 1. заяву про вихід з громадянства України (у двох примірниках);
 2. дві фотокартки (розміром 35 x 45 мм);
 3. копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з відміткою про виписку з території України. У разі якщо у заявника відсутній один із документів, що зазначені у цьому підпункті, або інший з документів, перелічених у статті 5 Закону, на підтвердження факту перебування у громадянстві України та факту постійного проживання за кордоном подаються відповідні довідки, що видані територіальним органом Державної міграційної служби України або дипломатичним представництвом чи консульською установою України;
 4. один із наступних документів:
 • документ, який свідчить, що заявник набув громадянство іншої держави (держав);
 • документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що громадянин України набуде громадянство іншої держави, якщо вийде з громадянства України.

Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених статтею 18 Закону, є дата видання відповідного указу Президента України.

Документи, що подаються для виходу з громадянства України дитини

Для виходу з громадянства України дитини, яка виїхала разом із батьками на постійне проживання за кордон та разом із батьками виходить із громадянства України, один із її батьків порушує у заяві про свій вихід із громадянства України клопотання про вихід дитини з громадянства України, а також подає:

 1. копію свідоцтва про народження дитини;
 2. копію документа, що підтверджує перебування дитини в громадянстві України;
 3. один із наступних документів:
 • документ, який свідчить, що дитина набула громадянство іншої держави (держав);
 • документ, виданий уповноваженим органом іншої держави про те, що дитина набуває громадянство іншої держави, якщо вийде з громадянства України. Такий документ не вимагають, якщо законодавство держави, громадянство якого набуває дитина, передбачає набуття громадянства цієї держави дитиною внаслідок набуття громадянства його батьками або одним із них;
 1. заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України;
 2. документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон (якщо потрібно);
 3. документ, який підтверджує, що батьки дитини вийшли із громадянства України (якщо потрібно);
 4. копію рішення суду або дипломатичного представництва або консульської установи України про усиновлення дитини або рішення органу держави, на території якої проживає дитина, про усиновлення дитини, яке визнають дійсним в Україні (якщо потрібно).

Відповідно до цієї статті датою припинення громадянства України є, дата видання відповідного Указу Президента України. Особи, позбавленні громадянства України, підлягають експатріації- видворення з держави.

Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України.