Відмінності між версіями «Створення безпечних і нешкідливих умов праці. Державний нагляд за охороною праці»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (Natalia.zaitseva перейменував сторінку з Створення безпечних і нешкідливих умов праці. Державний нагляд за охороною праці. на [[Створення безп...)
Рядок 3: Рядок 3:
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 ЗУ “ Про охорону праці” Закон від 14.10.1992 № 2694-XII.]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 ЗУ “ Про охорону праці” Закон від 14.10.1992 № 2694-XII.]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/229-15 Постанова про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" від 21.11.2002 № 229-IV.]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/229-15 Постанова про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" від 21.11.2002 № 229-IV.]
== Створення безпечних і нешкідливих умов праці ==
== Створення безпечних і нешкідливих умов праці ==  
Згідно статті 153 КЗпП на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці.
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 статті 153 КЗпП] на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці.
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.<br />
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці '''покладається на власника або уповноважений ним орган'''.<br />
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.<br />
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови '''повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці'''.<br />
Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.<br />
Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.<br />
Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.<br />
Власник або уповноважений ним орган '''не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя''', а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник '''має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища'''.<br />
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.
На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони.
На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони.
Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.
Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.
== Права на охорону праці під час укладання трудового договору==
Умови трудового  договору  не  можуть  містити  положень,  що суперечать законам та іншим нормативно-правовим  актам  з  охорони праці. <br>
Під час  укладання  трудового  договору  роботодавець '''повинен''' '''''проінформувати працівника під розписку  про  умови  праці  та  про наявність  на  його  робочому  місці  небезпечних  і  шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на  здоров'я  та  про  права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства  і  колективного договору'''''.<br>
Працівнику не  може  пропонуватися  робота,  яка  за медичним висновком протипоказана йому  за  станом  здоров'я.  До  виконання робіт  підвищеної  небезпеки  та  тих,  що потребують професійного добору,    допускаються    особи    за    наявності    висновку психофізіологічної експертизи.
'''Усі працівники      згідно      із    законом    підлягають загальнообов'язковому  державному  соціальному  страхуванню  від нещасного випадку на виробництві''' та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
== Права працівників на охорону праці під час роботи ==
Умови праці  на  робочому  місці,  безпека  технологічних процесів,  машин,  механізмів,  устаткування  та  інших  засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником,  а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.<br>
Працівник має право відмовитися від  дорученої  роботи,  якщо створилася  виробнича  ситуація,  небезпечна  для  його  життя  чи здоров'я або для людей,  які його оточують,  або  для  виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця.  Факт  наявності  такої ситуації  за  необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки,  членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася),  а також страхового експерта з охорони праці.<br>
За період простою з причин, передбачених частиною другою  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 статті 7 ЗУ "Про охорону праці"],  які виникли не з вини  працівника,  '''за  ним  зберігається середній заробіток'''.<br>
Працівник має  право  розірвати  трудовий  договір за власним бажанням,  якщо роботодавець не виконує законодавства про  охорону праці, не  додержується  умов  колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому  колективним  договором,  '''але  не менше тримісячного заробітк'''у.<br>
Працівника, який за станом здоров'я відповідно  до  медичного висновку  потребує  надання  легшої  роботи,  роботодавець повинен перевести  за  згодою  працівника  на  таку  роботу  на  термін, зазначений  у  медичному  висновку,  і  у  разі потреби встановити скорочений  робочий  день  та  організувати  проведення  навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.<br>
На час зупинення експлуатації підприємства,  цеху,  дільниці, окремого виробництва або устаткування органом  державного  нагляду за  охороною  праці  чи  службою  охорони  праці  за  працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.
== Управління охороною праці. Обов'язки роботодавця та працівника ==
Роботодавець зобов'язаний  створити  на  робочому  місці  в кожному  структурному  підрозділі  умови  праці  відповідно  до нормативно-правових  актів,  а  також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.<br>
З цією метою роботодавець забезпечує  функціонування  системи управління охороною праці, а саме:
* створює відповідні  служби  і  призначає посадових осіб,  які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції  про  їх  обов'язки,  права  та  відповідальність  за виконання  покладених  на  них  функцій,  а  також  контролює  їх додержання; 
* розробляє за  участю  сторін колективного договору і реалізує комплексні  заходи  для  досягнення  встановлених  нормативів  та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання    необхідних  профілактичних  заходів відповідно до обставин, що змінюються; 
* впроваджує прогресивні  технології,  досягнення  науки  і техніки,  засоби механізації та автоматизації виробництва,  вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; 
* забезпечує належне утримання будівель і  споруд,  виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 
* забезпечує усунення  причин,  що  призводять  до  нещасних випадків,  професійних захворювань,  та здійснення  профілактичних заходів,  визначених  комісіями  за  підсумками  розслідування цих причин; 
* організовує проведення  аудиту  охорони  праці,  лабораторних досліджень  умов  праці,  оцінку  технічного  стану  виробничого обладнання  та  устаткування,  атестацій  робочих  місць  на відповідність  нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки,  що визначаються законодавством,  та  за  їх  підсумками вживає  заходів  до  усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; 
* розробляє і затверджує положення,  інструкції,  інші  акти  з охорони  праці,  що  діють  у  межах  підприємства  (далі  -  акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників  на території підприємства,  у виробничих приміщеннях, на  будівельних  майданчиках,  робочих  місцях  відповідно  до нормативно-правових актів  з охорони праці,  забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами  підприємства  з охорони праці; 
* здійснює контроль  за  додержанням  працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; 
* організовує пропаганду    безпечних    методів    праці    та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
* вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності  професійні  аварійно-рятувальні  формування  у  разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за  порушення зазначених вимог.
==== Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці ====
'''Працівник зобов'язаний:'''
* дбати про особисту безпеку і здоров'я,  а також про безпеку і здоров'я  оточуючих  людей  в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
* знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,  правила поводження з машинами,  механізмами, устаткуванням та  іншими  засобами  виробництва,    користуватися    засобами колективного та індивідуального захисту;
* проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
'''Працівник несе  безпосередню  відповідальність  за  порушення зазначених вимог.
'''
== Куди звернутися ==
== Куди звернутися ==
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.

Версія за 14:34, 20 серпня 2019

Нормативна база

Створення безпечних і нешкідливих умов праці

Згідно статті 153 КЗпП на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.
Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.
Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони. Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору

Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.
Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Права працівників на охорону праці під час роботи

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці.
За період простою з причин, передбачених частиною другою статті 7 ЗУ "Про охорону праці", які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.
Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.
Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.
На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.

Управління охороною праці. Обов'язки роботодавця та працівника

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

 • створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;
 • розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
 • впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
 • забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
 • забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
 • організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
 • розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;
 • здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
 • організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
 • вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці

Працівник зобов'язаний:

 • дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Куди звернутися

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.

Державний нагляд за охороною праці

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють:

 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Державний комітет промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду — Держпромгірнагляд);
 • спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки (Головна державна інспекція з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою Міністерства екології та природних ресурсів України);
 • спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки (Державний департамент пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи);
 • спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці (Санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров'я України).

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється Законом України "Про охорону праці", законами України "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи, що затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Якими органами здійснюється нагляд і контроль з охорони праці?

Державний нагляд за дотриманням законодавства, правил і норм з охорони праці здійснюють спеціально створені комітети, інспекції та інші органи. Цю структуру утворюють:

 1. Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду (Держгірпромнагляд);
 2. Державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ;
 3. Комітет ядерного регулювання Міністерства охорони навколишнього природного середовища;
 4. Державний пожежний нагляд Міністерства надзвичайних ситуацій.