Процедура відновлення платоспроможності боржника у випадку банкрутства (санація)

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Основні положення

Відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства санація боржника може мати місце як до відкриття провадження у справі про банкрутство, так і після відкриття такого провадження.

Відповідно до наведеного вище розрізняють:

 1. санацію боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство - систему заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі про банкрутство;
 2. санацію - систему заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Особливості санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

Боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

План санації

Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство.

У плані санації визначаються:

 • розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації;
 • заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації;
 • обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення).

Планом санації може бути передбачено:

 • поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;
 • різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій;
 • заходи з отримання позик чи кредитів;
 • заходи, передбачені частиною другою статті 51 Кодексу України з процедур банкрутства.

До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватися фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.

Особливості санації після відкриття провадження у справі про банкрутство

Господарський суд затверджує схвалений план санації боржника і постановляє ухвалу про введення процедури санації.

Керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства, з числа арбітражних керуючих.

Ухвала господарського суду про введення процедури санації та призначення керуючого санацією набирає законної сили з дня її постановлення.

З моменту постановлення ухвали про введення процедури санації:

 • члени виконавчого органу (керівник) боржника звільняються з посади у порядку, визначеному законодавством;
 • управління боржником переходить до керуючого санацією;
 • зупиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, крім повноважень, передбачених планом санації.

Органи управління боржника протягом 15 днів з дня прийняття рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією зобов’язані здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.
Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, за умови що вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку.
Господарський суд за заявою керуючого санацією знімає арешт з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном, якщо такі арешт чи обмеження перешкоджають виконанню плану санації, господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.
Офіційне оприлюднення повідомлення про введення процедури санації здійснюється на офіційному веб-порталі судової влади України.

Права та обов'язки керуючого санацією

Керуючий санацією має право:

 1. звертатися до господарського суду в передбачених Кодексом України з процедур банкрутства та Господарським процесуальним кодексом України випадках;
 2. розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;
 3. укладати від імені боржника цивільно-правові, трудові та інші правочини (договори);
 4. подавати заяви про визнання правочинів (договорів), укладених боржником, недійсними.

Керуючий санацією зобов’язаний:

 1. прийняти в господарське відання майно боржника;
 2. відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами;
 3. забезпечити ведення боржником бухгалтерського обліку і статистичного звіту та фінансової звітності;
 4. здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості, а також стягнення заборгованості з осіб, які відповідно до закону або договору несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність;
 5. розглядати вимоги конкурсних кредиторів;
 6. заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог конкурсних кредиторів;
 7. повідомляти у десятиденний строк з дня постановлення господарським судом відповідної ухвали орган, уповноважений управляти державним майном, про своє призначення, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов’язків;
 8. повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про реалізацію плану санації щодо боржника - державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка державної власності становить 50 і більше відсотків;
 9. надавати господарському суду на його вимогу інформацію про виконання плану санації;
 10. на період санації виступати представником сторони (власника) у колективному договорі;
 11. щокварталу звітувати перед комітетом кредиторів та судом про виконання плану санації;
 12. здійснювати інші передбачені законодавством повноваження.