Проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 12:32, 4 липня 2022, створена Tetiana.kulishova (обговорення | внесок) (Вказано категорії)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства здійснюється у добровільному порядку (за контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

Іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу, є військовослужбовцями.

Згідно з частиною 4 статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" порядок проходження військової служби, права та обов’язки військовослужбовців визначаються цим та іншими законами, відповідними положеннями про проходження військової служби, що затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

Порядок проходження іноземцями та особами без громадянства (далі - іноземці) військової служби у Збройних Силах України визначається Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства

З іноземцями, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт про проходження іноземцями чи особами без громадянства відповідного виду військової служби у Збройних Силах України

Контракт про проходження військової служби - це письмова угода, що укладається між іноземцем і державою, від імені якої виступає Міністерство оборони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби

Щодо іноземців, які виявили бажання проходити військову службу на посадах рядового, сержантського і старшинського складу у Збройних Силах України, проводиться перевірка відомостей стосовно:

 • законності їх перебування на території України,
 • наявності документів, що засвідчують особу,
 • відомостей про відсутність судимості,
 • достовірності інших відомостей, наданих іноземцями.

Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці, про що зазначається в контракті про проходження військової служби.

Військова служба закінчується в разі:

 • звільнення військовослужбовця з військової служби,
 • загибелі (смерті),
 • визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим.

Основними умовами прийняття на військову службу за контрактом іноземця є:

 1. визнання і виконання іноземцем Конституції України та законів України;
 2. перебування іноземця на законних підставах на території України;
 3. відсутність в іноземця судимості;
 4. наявність в іноземця дійсного паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

Порядок добору та прийняття іноземців на військову службу за контрактом

Відбір іноземців на військову службу проводиться військовими комісаріатами та військовими частинами. Під час відбору іноземців на посади враховується їх попередній досвід проходження військової служби, спеціальність та освіта. У разі відсутності такого досвіду, після прийняття іноземців на військову службу вони направляються до навчальних частин (центрів) та військових частин для підготовки на спеціальних курсах для набуття відповідної військово-облікової спеціальності.

Заходи з відбору іноземців на військову службу за контрактом:

 • попереднє вивчення особистих якостей іноземців до прийняття на військову службу;
 • направлення іноземців до командирів військових частин для отримання письмової згоди (за необхідності);
 • медичне обстеження іноземців;
 • професійно-психологічний відбір іноземців;
 • перевірка відомостей, поданих іноземцями у порядку, визначеному цим Положенням;
 • оформлення особових справ іноземців;
 • направлення іноземців до військових частин для подальшого прийняття на військову службу.

Для проходження військової служби за контрактом, іноземці подають до військових комісаріатів за місцем проживання відповідну заяву, а також за встановленою формою - письмову згоду на обробку персональних даних, у разі потреби - письмову згоду на проведення перевірки поданих ними відомостей.

Медичне обстеження іноземців проводять військово-лікарські комісії відповідного військового комісаріату.

На іноземця, який успішно пройшов відбір на військову службу, оформлюється особова справа, до якої додаються:

 1. довідка військово-лікарської комісії про придатність до проходження військової служби;
 2. картка професійного відбору іноземця за формою, визначеною Міністерством оборони України;
 3. довідка про результати перевірки поданих іноземцем відомостей;
 4. копія дійсного паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. інформація про склад сім'ї або близьких осіб іноземця.

Після проведення заходів відбору іноземці, разом з їх особовими справами та приписами військових комісаріатів, направляються до військових частин відповідно до наданих письмових згод.У військових частинах (навчальних центрах) стосовно іноземців проводяться такі заходи:

 • перевірка рівня фізичної підготовки іноземців;
 • оформлення контракту про проходження іноземцями відповідного виду військової служби у Збройних Силах України

Контракт про проходження військової служби

Строки, на які укладаються контракти

Перший контракт про проходження військової служби укладається:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, - строком на 3 роки;

з військовослужбовцями у разі їх призначення на посади сержантського і старшинського складу - строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану, - до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або строком, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік.

Іноземець не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у разі:

 • наявності в іноземця судимості;
 • ненадання іноземцем під час прийняття на військову службу згоди на проведення перевірки відомостей або документів, які засвідчують особу, або встановлення факту подання іноземцем недостовірної інформації або підроблених документів - за результатами перевірки поданих іноземцем відомостей;

Порядок укладення контрактів

Контракт укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту. Підпис посадової особи скріплюється відповідною гербовою печаткою.Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця. Контракт про проходження військової служби є підставою для видання відповідного наказу по особовому складу про зарахування іноземця до списків особового складу Збройних Сил України та призначення його на відповідну посаду чи продовження військової служби.

Новий контракт про проходження військової служби укладається не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії чинного контракту.

Продовження строку контракту

Дія контракту про проходження військової служби з військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту продовжується:

 • до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;
 • на час перебування на стаціонарному лікуванні в медичному закладі чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, а також на час увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку із захворюванням.

Дія контракту з військовослужбовцями під час звільнення продовжується наказом командира військової частини по стройовій частині.

Припинення (розірвання) контракту

Контракт припиняється (розривається):

 • у день закінчення строку контракту;
 • у день набрання чинності новим контрактом - у разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;
 • у день, зазначений у наказі командира (начальника) військової частини по стройовій частині про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (у разі дострокового розірвання контракту, звільнення з військової служби);
 • у день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або дня визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
 • у день, що настає після дня завершення випробувального строку у разі непроходження військовослужбовцем 2-місячного випробувального строку.

У разі припинення (розірвання) контракту в примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою

Відпустки

Військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні:

 • до 10 років, становить 30 календарних днів;
 • від 10 до 15 років - 35 календарних днів;
 • від 15 до 20 років - 40 календарних днів;
 • понад 20 календарних років - 45 календарних днів.

Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні під час визначення тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. За бажанням військовослужбовців, щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 15 календарних днів. Військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому відрядженні за межами України, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:

 1. укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;
 2. тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу, підпункт 2 пункту 108 розділу 8 Положення

У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Порядок звільнення

Військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапортах зазначаються підстави звільнення з військової служби. Розрахунок вислуги років військовослужбовців, які звільняються з військової служби за всіма підставами, передбаченими статтею 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", здійснюється військовою частиною. Особова справа після звільнення військовослужбовця надається до галузевого державного архіву Міністерства оборони України для зберігання та обліку.

У разі звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту видання наказу про звільнення та здавання посади військовослужбовцем повинні бути здійснені не пізніше дня закінчення строку контракту, якщо інше не передбачено законодавством.

Військовослужбовцям, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.

Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби оголошуються командирами (начальниками) військових частин.

Відповідно до п.138 розділу Х Положення, особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби підстава звільнення зміні не підлягає, якщо під час звільнення не допущені порушення законодавства і не виникли нові обставини, пов'язані зі звільненням.

Під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".