Відмінності між версіями «Право інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення походження товару»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 10 проміжних версій ще одного користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативно-правова база ==
1. [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]<br>
2. [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]<br>
3. [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14 Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»]<br>
4. [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закон України «Про захист прав споживачів»]<br>
5. [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»]<br>
6. [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0772-01 Наказ Міністерства науки і освіти України від 17.08.2001 р. № 598 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару»]<br>
7. [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-01 Наказ Міністерства науки і освіти України від 13.12.2001 р. № 798 «Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів»]<br>


2.Поняття та мета кваліфікованого зазначення походження товару
== Нормативна база ==
Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни, як  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
1) назва місця походження товару  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
2) географічне зазначення походження товару;
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14 Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»]
Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Закон України «Про захист прав споживачів»]
Географічне зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора;
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»]
Використання кваліфікованого зазначення походження товару має на меті позначити зв’язок та обумовленість унікальних властивостей товару від географічного середовища його походження, виробництва та переробки
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0772-01 Наказ Міністерства науки і освіти України від 17.08.2001 № 598 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-01 Наказ Міністерства науки і освіти України від 13.12.2001 № 798 «Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів»]
 
== Загальна інформація ==
Відповідно до Закону України [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14 «Про охорону прав на зазначення походження товарів]» кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни, як:<br>
1) назва місця походження товару <br>
2) географічне зазначення походження товару;<br>
'''Назва місця походження товару''' – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;<br>
'''Географічне зазначення походження товару''' - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора;<br>
 
'''''Використання кваліфікованого зазначення походження товару має на меті позначити зв’язок та обумовленість унікальних властивостей товару від географічного середовища його походження, виробництва та переробки.'''''
 
== Суб’єкти права інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення ==
До '''суб’єктів''' права інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення належать:<br>
1) особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; <br>
2) асоціації споживачів; <br>
3) установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць;<br>
4) інші особи, визначені законом.<br>
Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.
== Права, що належать суб’єктам ==
Правами інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення є:
 
- право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;<br>
- право на використання географічного зазначення;<br>
'''Використанням''' географічного зазначення суб'єктом господарювання вважається: застосування його на товарах, для яких зареєстровано це географічне зазначення, а також на упаковці; застосування в рекламі, проспектах, рахунках, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках тощо. ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Ч.2 стаття 160 Господарського кодексу України])<br>
- право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, зокрема й забороняти таке використання.<br>
'''Неправомірним''' відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»] є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.<br>
  При реалізації продукції, коли будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення; його права захищаються відповідно до законодавства про захист прав споживачів.
- право вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.
 
== Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення ==
 
Порядок подачі заявки стосовно реєстрації кваліфікованого зазначення здійснюється відповідно до Правил, затверджених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0772-01 Наказом Міністерства науки і освіти України від 17.08.2001 р. № 598 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару»]<br>
Для '''реєстрації''' кваліфікованого зазначення походження товару до Департаменту інтелектуальної власності подається заявка, складена українською мовою, яка має стосуватися лише одного зазначення походження товару. Разом із заявкою подаються:<br>
- документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження;<br>
- висновок спеціального уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та (або) людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;<br>
- висновок спеціального уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості певні якості або інші характеристики товару.<br>
- довіреність, якщо заявка подається через представника<br>
 
Реєстрації передує '''науково-технічна експертиза''' заявки. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару або заявнику не може бути надане право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то заявникові повідомляється про відмову.<br>
У разі прийняття рішення, що заявка відповідає вимогам щодо правової охорони, відомості про заявку публікуються в Офіційному бюлетені "Промислова власність".<br>
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-01 наказу Міністерства науки і освіти України від 13.12.2001 р. № 798 «Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів»]<br>
'''''Реєстр містить такі відомості про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару:'''''<br>
*дата реєстрації права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
*очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва;
*номер свідоцтва;
*дата прийняття рішення про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
*дата публікації  відомостей  про  реєстрацію  права  на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, номер бюлетеня;
*номер заявки, дата подання заявки на реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
*умови використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару;
*ім'я фізичної особи або повне найменування юридичної особи, якій надається право на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару  (власник  свідоцтва),  його  місце  проживання  або місцезнаходження  та  двобуквений  код держави відповідно до стандарту ВОІВ ST. 3;
*адреса для листування;
*ім'я  та  реєстраційний  номер  представника  в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи (за наявності);
 
== Строк чинності свідоцтва, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару ==
Свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, діє '''протягом 10 років''' від дати подання заявки.<br>
Строк дії свідоцтва продовжується Установою на '''наступні 10 років''' на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом останнього року дії свідоцтва, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. За продовження строку дії свідоцтва сплачується збір.<br>
'''Заява''' власника свідоцтва '''щодо продовження строку''' його дії може бути подана '''протягом шести місяців''' після закінчення строку дії свідоцтва, за умови сплати за цей строк збору, збільшеного на 50 відсотків.
 
[[Категорія:Право інтелектуальної власності]]

Поточна версія на 09:14, 1 вересня 2020

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни, як:
1) назва місця походження товару
2) географічне зазначення походження товару;
Назва місця походження товару – назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором;
Географічне зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора;

Використання кваліфікованого зазначення походження товару має на меті позначити зв’язок та обумовленість унікальних властивостей товару від географічного середовища його походження, виробництва та переробки.

Суб’єкти права інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення

До суб’єктів права інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення належать:
1) особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;
2) асоціації споживачів;
3) установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць;
4) інші особи, визначені законом.
Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

Права, що належать суб’єктам

Правами інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення є:

- право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;
- право на використання географічного зазначення;
Використанням географічного зазначення суб'єктом господарювання вважається: застосування його на товарах, для яких зареєстровано це географічне зазначення, а також на упаковці; застосування в рекламі, проспектах, рахунках, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках тощо. (Ч.2 стаття 160 Господарського кодексу України)
- право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, зокрема й забороняти таке використання.
Неправомірним відповідно до ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

 При реалізації продукції, коли будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення; його права захищаються відповідно до законодавства про захист прав споживачів.

- право вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом порядку.

Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення

Порядок подачі заявки стосовно реєстрації кваліфікованого зазначення здійснюється відповідно до Правил, затверджених Наказом Міністерства науки і освіти України від 17.08.2001 р. № 598 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару»
Для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару до Департаменту інтелектуальної власності подається заявка, складена українською мовою, яка має стосуватися лише одного зазначення походження товару. Разом із заявкою подаються:
- документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати назву місця його походження;
- висновок спеціального уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та (або) людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;
- висновок спеціального уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості певні якості або інші характеристики товару.
- довіреність, якщо заявка подається через представника

Реєстрації передує науково-технічна експертиза заявки. Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони назви місця походження товару чи географічного зазначення походження товару або заявнику не може бути надане право на використання раніше зареєстрованої назви місця походження товару чи раніше зареєстрованого географічного зазначення походження товару, то заявникові повідомляється про відмову.
У разі прийняття рішення, що заявка відповідає вимогам щодо правової охорони, відомості про заявку публікуються в Офіційному бюлетені "Промислова власність".
Відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України від 13.12.2001 р. № 798 «Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів»
Реєстр містить такі відомості про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару:

  • дата реєстрації права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
  • очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва;
  • номер свідоцтва;
  • дата прийняття рішення про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
  • дата публікації відомостей про реєстрацію права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, номер бюлетеня;
  • номер заявки, дата подання заявки на реєстрацію права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
  • умови використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару;
  • ім'я фізичної особи або повне найменування юридичної особи, якій надається право на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (власник свідоцтва), його місце проживання або місцезнаходження та двобуквений код держави відповідно до стандарту ВОІВ ST. 3;
  • адреса для листування;
  • ім'я та реєстраційний номер представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи (за наявності);

Строк чинності свідоцтва, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару

Свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дати подання заявки.
Строк дії свідоцтва продовжується Установою на наступні 10 років на підставі заяви, поданої власником свідоцтва, протягом останнього року дії свідоцтва, за умови надання підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. За продовження строку дії свідоцтва сплачується збір.
Заява власника свідоцтва щодо продовження строку його дії може бути подана протягом шести місяців після закінчення строку дії свідоцтва, за умови сплати за цей строк збору, збільшеного на 50 відсотків.