Правова позиція адвоката

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальна інформація

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" Міністерство юстиції України затверджує стандарти якості надання безоплатної правової допомоги. На виконання вказаної норми Міністерством юстиції України 25 лютого 2014 року наказом № 386/5 затверджено Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі (далі - Стандарти якості у кримінальному процесі) та 21 грудня 2017 року наказом № 4125/5 Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі (далі - Стандарти якості у ЦАС).

Порядок узгодження правової позиції адвоката з клієнтом у кримінальному процесі

Пунктом 1 Стандартів якості у кримінальному процесі визначено, що вказані стандарти є комплексом основних характеристик моделі гарантованого державою захисту, передбачених міжнародними правовими актами, законодавством України, у межах яких та з урахуванням узгодженої правової позиції сторони захисту захисник є незалежним в обранні стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні для здійснення активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів клієнта всіма не забороненими законом засобами.

Після отримання доручення центру захисник у визначений законодавством або розумний строк ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження, проводить конфіденційне побачення з клієнтом, під час якого роз’яснює йому його права із врученням відповідної пам’ятки (буклета), наданої(го) центром, з’ясовує обставини кримінального правопорушення у викладенні клієнта, отримує від нього інформацію, що має правове значення, узгоджує правову позицію з клієнтом (позиція 1 розділу 1"Загальний стандарт надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі" Стандартів якості у кримінальному процесі).

Отже, для узгодження правової позиції захисту у кримінальному процесі адвокату необхідно:

 • ознайомитись з матеріалами кримінального провадження;
 • провести конфіденційне побачення з клієнтом;
 • з’ясувати обставини кримінального правопорушення у викладенні клієнта;
 • отримати від нього інформацію, що має правове значення.

Окремим стандартом надання безоплатної вторинної правової допомоги при проведенні окремої процесуальної дії визначено, що захисник перед проведенням окремої процесуальної дії узгоджує правову позицію з раніше залученим захисником (захисниками).

Слід звернути увагу, що відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокату забороняється:

 1. використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта;
 2. без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
 3. займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта;
 4. відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом.

Згідно з вимогами, установлених статтею 28 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов'язаний відмовитися від виконання договору, у разі, якщо:

 1. доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов'язків адвоката;
 2. результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики;
 3. адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;
 4. виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;
 5. адвокат є членом сім'ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;
 6. виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім'ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об'єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов'язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
 7. адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.

Порядок узгодження правової позиції адвоката з клієнтом у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі

Стандарти якості у ЦАС є комплексом основних характеристик моделі гарантованого державою захисту, передбачених міжнародними правовими актами, законодавством України, у межах яких та з урахуванням узгодженої правової позиції із суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу (далі - клієнт) адвокат є незалежним в обранні правової позиції для здійснення активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів всіма не забороненими законом способами.

Позиціями 3, 4, 5 Розділу І "Загального стандарту якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі" Стандартів якості у ЦАС визначено, що для узгодження правової позиції у справі адвокату необхідно:

 • провести конфіденційне побачення з клієнтом;
 • з’ясувати обставини справи;
 • отримати від Клієнта інформацію, що має правове значення;
 • ознайомитись з наявними у клієнта документами;
 • з’ясувати бажаний для клієнта результат.

Після вивчення обставин справи адвокат переконується у наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення та доводить їх до клієнта. Адвокат повідомляє клієнту, який час і обсяг роботи вимагатимуться для виконання цього доручення та які правові наслідки досягнення результату, що бажає клієнт. При цьому адвокат не гарантує клієнтові досягнення певного результату виконання доручення та не сприяє прямо або опосередковано формуванню у нього необґрунтованих сподівань, а також уявлення, що адвокат може вплинути на результат іншими засобами, крім сумлінного виконання своїх професійних обов’язків. За результатами обговорення адвокат з клієнтом узгоджує правову позицію у справі.

У разі якщо адвокат дійде висновку про відсутність фактичних та правових підстав для виконання доручення, він невідкладно та з урахуванням процесуальних строків складає письмовий правовий висновок у трьох примірниках, перший з яких залишається у адвоката, другий надається (надсилається, передається) клієнту, третій -центру. Адвокат ознайомлює клієнта з правовим висновком, роз’яснює його суть та правові наслідки. У разі неможливості або відмови клієнта від ознайомлення з правовим висновком адвокат зазначає про це у правовому висновку.

Для узгодження правової позиції, ії зміни, додатком 1 до Стандартів якості у ЦАС передбачено форму Протоколу узгодження правових питань щодо представництва за дорученням (далі - протокол).

Вказаний протокол оформлюється адвокатом за участі клієнта і підписується ними і містить основні домовленості, які відображають:

 • суть порушеного клієнтом правового питання;
 • правову інформацію, яку вважає за потрібне повідомити клієнт;
 • очікуваний результат;
 • список копій документів, необхідних для виконання доручення.

В зазначеному протоколі міститься застереження про те, що клієнт стверджує, що вся надана ним інформація, викладена в цьому протоколі, відповідає дійсності і те, що ним надано адвокату повну та достовірну інформацію щодо справи під час конфіденційних побачень (зазначаються дати, час та місце).

В протоколі адвокат, для належного виконання доручення, пропонує клієнту ряд правових заходів і дій, необхідних для досягнення бажаного для клієнта результату.

Клієнт та адвокат в протоколі викладають сформовану позицію представництва клієнта в межах виконання доручення.

Додатково, в протоколі клієнт та адвокат зазначають про необхідність взаємного інформування про перебіг виконання доручення, обставини справи тощо за необхідності, але не рідше одного разу на тиждень та час, місце і спосіб отримання такої інформації телефоном або під час конфіденційних побачень, узгоджених заздалегідь.

При оформленні протоколу адвокат роз’яснює клієнту наслідки подальшої зміни клієнтом правової позиції без узгодження з адвокатом.

Порядок оскарження якості правової допомоги/дій адвоката у разі незгоди клієнта

Пунктами 4 Стандартів якості у кримінальному процесі та Стандартів якості у ЦАС передбачено, що оцінювання якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги здійснюють відповідно до цих Стандартів комісії, утворені для цієї мети радами адвокатів регіонів, за поданням відповідних центрів у встановленому порядку.

Згідно з пунктом 2 Порядку звернення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 09 липня 2021 року № 131 (далі - Порядок), центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) звертається до комісії щодо оцінювання якості, своєчасності та повноти щодо:

 • захисту у кримінальному процесі - стосовно завершених адвокатом справ за виконаними дорученнями;
 • представництва у цивільному, адміністративному та кримінальному процесах - на будь-якій стадії процесу під час виконання доручення або коли доручення виконано;
 • складення документів процесуального характеру - під час виконання доручення або коли доручення виконано.

До подання центру додаються всі наявні в центрі документи, зокрема копія доручення, за наявності скарга клієнта, копія акта надання безоплатної вторинної правової допомоги, інші документи, що підтверджують дії адвоката.

При цьому документи не повинні містити відомості про особу, якій надавалася безоплатна вторинна правова допомога.

Відповідно до пункту 3 Порядку центр звертається до відповідної комісії з якості:

 • у разі отримання скарги на дії адвоката, в якій особа зазначає недоліки захисту (неякісна, неповна або несвоєчасна допомога, надана адвокатом за дорученням центру) і яка не може бути розглянута в межах повноважень центру;
 • за наявності можливих випадків неякісного, неповного або несвоєчасного надання правової допомоги адвокатом за дорученням (дорученнями) центру та/або інших обгрунтованих підстав, у тому числі за результатами моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • за дорученням Координаційного центру з надання правової допомоги.

Розгляд звернення центру відбувається комісією з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги (далі - Комісія), яка створюється радою адвокатів регіону і діє у відповідності до Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 15 грудня 2017 року № 281.

Завданням Комісії є здійснення оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги за зверненням органів місцевого самоврядування та безоплатної вторинної правової допомоги – за зверненням центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в межах конкретного доручення та з урахуванням погодженої позиції з клієнтом відповідно до Стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, та за зверненням органів адвокатського самоврядування (пункт 4 Положення).

Згідно з підпунктом 12.1.5 пункту 12 Положення за результатами оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатом безоплатної правової допомоги, у разі прийняття рішення про невідповідність дій/бездіяльності адвоката Стандартам якості надання безоплатної правової допомоги, комісія має право:

 • надавати рекомендації адвокату, діяльність якого оцінюється Комісією, щодо підвищення якості, забезпечення повноти та своєчасності надання ним безоплатної правової допомоги;
 • вносити пропозиції органу місцевого самоврядування щодо розірвання договору з адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням про надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • вносити пропозиції центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо розірвання контракту (договору) з адвокатом та/або виключення його з реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 • звертатися із заявою (скаргою) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо поведінки адвоката, діяльність якого оцінювалася Комісією, яка може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Комісія може відмовити в розгляді звернення, якщо його розгляд не входить до її компетенції.

Підстави заміни адвоката

Згідно зі статтею 24 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено у випадках та порядку, визначених законом.

Адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено на адвоката або працівника центру за рішенням центру у разі:

 1. хвороби, повної або часткової втрати працездатності, смерті адвоката;
 2. неналежного виконання адвокатом своїх зобов’язань за умовами договору;
 3. відмови адвоката від виконання доручення/наказу центру з підстав, передбачених законом;
 4. зміни підсудності провадження або справи чи підслідності кримінального правопорушення;
 5. припинення дії договору про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 6. зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю;
 7. виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 8. наявності інших підстав, передбачених законом.

Під час заміни адвоката іншим адвокатом або працівником центру забезпечується безперервність надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Див. також