Порядок реєстрації змін до установчих документів громадської організації, яка має статус юридичної особи

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Куди звернутися

Громадській організацій, яка має статус юридичної особи (далі – громадська організація), для державної реєстрації змін до установчих документів необхідно звернутись незалежно від місцезнаходження в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя до:

 • суб’єкта державної реєстрації (територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі);
 • фронт-офісу – центру надання адміністративних послуг;
 • місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Вартість

Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до установчих документів громадської організації становить 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Плата у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2019 році (З 01.01.2019).

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про громадську організацію, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами (наприклад, Податкового кодексу України щодо ознаків неприбутковості; Закону України «Про громадські об’єднання» щодо приведення у відповідність назви та статуту організації).

Перелік та зразки необхідних документів

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадську організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), у тому числі змін до установчих документів, необхідно подати такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадської організації про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру – протокол загальних зборів, конференції;
 3. реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління громадської організації;
 4. документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадської організації про внесення змін до Єдиного державного реєстру;
 5. відомості про керівні органи громадської організації формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
 6. документ про сплату адміністративного збору;
 7. установчий документ громадської організації в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
 8. довіреність (у разі якщо документи подаються не керівником, а уповноваженою особою).

Під час подання документів для державної реєстрації заявнику необхідно також пред’явити оригінал паспорта громадянина України.

Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

 1. документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 2. текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 3. документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 4. заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 5. рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству. Таке рішення викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).
 6. установчий документ юридичної особи – статут (положення) повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;
 7. установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами);
 8. внесення змін до установчого документа –статуту (положення), оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

Статут громадської організації має містити відомості про:

 1. найменування громадської організації та за наявності - скорочене найменування;
 2. мету (цілі) та напрями її діяльності;
 3. порядок набуття і припинення членства (участі) у громадської організації, права та обов'язки його членів (учасників);
 4. повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадської організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадської організації;
 5. періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадської організації, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
 6. порядок звітування керівних органів громадської організації перед його членами (учасниками);
 7. порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадської організації та розгляду скарг;
 8. джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадської організації;
 9. порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадської організації (у разі їх створення громадською організацією, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
 10. порядок внесення змін до статуту;
 11. порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадської організації, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадської організації, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Громадська організація повідомляє про внесення змін до статуту, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІЗ СТАТУСОМ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Строки розгляду документів та прийняття рішення

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Строк розгляду документів може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, може бути:

 1. подання документів або відомостей не в повному обсязі;
 2. невідповідність документів встановленим вимогам;
 3. невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 4. невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 5. невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 6. несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;
 7. подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.
Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.
У разі подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється.
У разі поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації, і проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів.

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації

Підстави для відмови у державній реєстрації:

 1. документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 2. у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
 3. не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 4. документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
 5. документи суперечать статуту громадської організації;
 6. невідповідність найменування вимогам закону;
 7. щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.

Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.