Порядок призначення та виплати стипендії: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України "Про вищу освіту"]
* [http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249638456 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах"]
* [http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249638784 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 "Питання стипендіального забезпечення"]


* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII]
== Хто має право на отримання стипендії? ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/165-2008-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 05 березня 2008 року № 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення»]
Особи, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах за державним (регіональним) замовленням за <u>рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету</u>, а саме:<br />
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Порядок призначення та виплати стипендій»]
# учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, крім учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань;<br />
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»]
# студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" за замовленням Нацдержслужби;<br />
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/501-92-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 року № 501 «Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»]
# курсантів денної форми навчання невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту;<br />
== Куди звернутися ==
# учнів VIII—XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);<br />
# учнів I—II курсів училищ фізичної культури, студентів I—II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;<br />
# слухачів підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів;<br />
# клінічних ординаторів;<br />
# аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва);<br />
# курсантів, слухачів та ад'юнктів вищих військових навчальних закладів (вищих начальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів — у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050.<br />


Відповідно до п.8 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF/print1481188298320386 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Порядок призначення та виплати стипендій»], для  вирішення  питань  з  призначення  та  позбавлення академічної або  соціальної  стипендії  (у  тому  числі  спірних), надання  матеріальної  допомоги учням, студентам, курсантам вищого навчального закладу, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальні заклади утворюють стипендіальні комісії.<br />
Призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України та на загальних підставах.
До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу,  представники фінансових підрозділів,  декани факультетів (завідуючі  відділеннями), представники профспілкових та самоврядних організацій учнів, студентів, курсантів вищого навчального закладу.<br />
У своїй  роботі  стипендіальна  комісія  навчального  закладу керується законами  та  іншими  нормативно-правовими  актами,  які визначають  права  і  обов'язки учнів, студентів, курсантів вищого навчального закладу, цим Порядком, статутом навчального закладу.<br />
За поданням  стипендіальної  комісії  керівник  навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.<br />
Фактично призначення академічних стипендій відбувається за результатами навчання в ПТНЗ чи ВНЗ та згідно з наказом про зарахування до закладу. Підставою для одержання соціальної стипендії є нормативно-правові акти на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян, про що детальніше йтиметься далі.
== Перелік необхідних документів ==
Розглянемо, які документи слугують підставою для виплати соціальної стипендії особам, пойменованим у пп. 1–6 п. 6 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF Порядку призначення та виплати стипендій № 882]. Зокрема, до осіб, які мають беззаперечне право на одержання соціальної стипендії, насамперед належать діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, хто в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків. За п. 13 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов‘язаної із захистом прав дитини, затвердженого [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.08 р. № 866] (далі – Порядок № 866), здійснення обліку дітей, що залишилися без батьківського піклування, покладено на службу у справах дітей за місцем проживання батьків дитини
або одного з них. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліковує служба у справах дітей за місцем походження дитини. Тож зазначені структурні підрозділи органів влади для надання дитині згаданого статусу збирають необхідні документи, а саме свідоцтво про народження дитини та інші документи, що засвідчують певні обставини (п. 21–25 Порядку № 866).<br />


Що стосується '''''дітей, позбавлених батьківського піклування,''''' то питання позбавлення їхніх батьків батьківських прав чи інші подібні обставини (батьки недієздатні, безвісно відсутні, відбувають покарання тощо) визначаються на підставі рішень суду. Отже, ще при вступі до навчального закладу зазначені особи подають, крім документів за загальними правилами, ще копію рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання їм вищезгаданого статусу. '''Особи, які у віці від 18 до 23 років залишились без батьків''', подають документи, які підтверджують їх відсутність, наприклад, свідоцтво про смерть.<br />
== Види стипендій ==
*'''академічні:'''<br />
# стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, аспірантам, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;<br />
# ординарні (звичайні) академічні стипендії;<br />
# стипендії у підвищеному розмірі:<br />
учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у навчанні;<br />
студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.<br />
*'''соціальні''' — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.


'''''Діти із малозабезпечених сімей''''' (за умови отримання ними державної допомоги) подають до навчального закладу довідку з управління праці та соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги.<br />
== Хто приймає рішення про призначення стипендії? ==
Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються ''не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру''.<br />


'''''Діти-інваліди та інваліди І–ІІІ групи''''' посвідчують свій статус довідкою медико-санітарної експертної комісії (далі – МСЕК) чи висновком, довідкою лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) або посвідченням – пенсійним чи отримувача державної соціальної допомоги із зазначенням групи інвалідності. Може бути, що посвідчення видано одному з батьків дітей-інвалідів із зазначенням у ньому прізвища, ім‘я, по батькові дитини-інваліда, року народження.<br />
Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника навчального закладу утворюються <u>стипендіальні комісії</u>. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити ''не менше ніж 50 відсотків складу'' стипендіальної комісії.


'''''Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи''''' мають пред‘явити посвідчення щодо цього статусу, зразки яких затверджено [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/501-92-%D0%BF постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.92 р.] № 501.<br />
== Підстави виплати академічної стипендії ==
Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів згідно <u>з рейтингом успішності</u>, що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового вищого навчального закладу, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).


'''''Особи, які навчаються за гірничими спеціальностями,''''' батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах, подають до навчального закладу:
== Підстави та порядок виплати соціальної стипендії ==
• посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого шахтаря і його право на пільги, із вкладкою із зазначенням прав та соціальних гарантій;
Соціальна стипендія в обов'язковому порядку виплачується студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру <u>не мають</u> академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, <u>включені до рейтингу</u> та <u>належать до однієї з таких категорій</u>:<br />
• пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги із зазначенням групи та причини інвалідності;
* діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;<br />
• довідку ЛКК із зазначенням причинного зв’язку інвалідності з трудовим каліцтвом.<br />
* особи, які згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" мають пільги під час призначення стипендії;<br />
* особи, які відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" мають право на призначення соціальних стипендій;<br />
* особи, яким Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" гарантується призначення соціальної стипендії.<br />


'''''Особи, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у ВНЗ на стаціонарі''''', також документально підтверджують указані обставини. Так, подається копія свідоцтва про народження дитини, а також довідка, підписана та скріплена печаткою закладу, де навчається один із батьків (чи обидва).<br />
Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне ''письмове звернення'' із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами (наприклад, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; посвідчення дитини-інваліда тощо).<br />
Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається ''тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії''.<br />


'''Зауважимо: усі довідки (висновки) МСЕК чи ЛКК мають бути підписані головами цих комісій, а підпис – розшифрований та скріплений печаткою.'''
Стипендіальна комісія <u>протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення</u> приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується <u>з дати звернення</u>.
== Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій в окремих випадках ==
У випадку, коли термін закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з університету до закінчення терміну навчання, йому виплачується стипендія за останній місяць навчання у повному обсязі.<br />


За період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
== Термін та розміри виплати стипендій ==
Якщо студент має право на призначення декількох академічних стипендій, йому виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.<br />
Стипендії виплачуються '''один раз на місяць'''.<br />


Студентам, які навчалися за державним замовленням та перебувають в академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу ректора, у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 % мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії за умови, що вони отримували стипендію до початку академічної відпустки.
Розмір ''академічних стипендій'' визначається виходячи з установленого [http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249638456 постановою Кабінетом Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047] розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії та з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.<br />
Студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.<br />


Студентам, які поновили навчання після академічної відпустки відповідно до наказу ректора, академічна стипендія призначається у розмірі, який був встановлений їм за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю. У разі, коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу ректора університету.<br />
У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.<br />


Студентам, які навчалися за кошти юридичних або фізичних осіб і в установленому порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до затверджених правил, за підсумками попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою їх зарахування на навчання за державним замовленням відповідно до наказу ректора.
Розмір ''соціальної стипендії'' в 2017 році для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:
== Строки розгляду питання ==
для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1000 гривень на місяць;
для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ — 2000 гривень на місяць.


Відповідно до [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF/print1481188298320386 п.18 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Порядок призначення та виплати стипендій»] Стипендіальна комісія протягом '''трьох робочих днів''' приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.
Для студентів (курсантів), які навчаються за <u>гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями)</u> (у галузях знань освіта, математичні, природничі, технічні науки), встановлюється підвищений розмір академічної стипендії.
== Підстави для відмови ==
 
Стипендіальна комісія вправі відмовити у призначенні соціальної стипендії тільки в тому разі, якщо особа не підтвердить свою належність до жодної з категорій осіб, визначених у пп. 1–6 п. 6 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882] «Порядок призначення та виплати стипендій».


[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]

Версія за 14:37, 10 січня 2017

Нормативна база

Хто має право на отримання стипендії?

Особи, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, а саме:

 1. учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, крім учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань;
 2. студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" за замовленням Нацдержслужби;
 3. курсантів денної форми навчання невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту;
 4. учнів VIII—XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);
 5. учнів I—II курсів училищ фізичної культури, студентів I—II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;
 6. слухачів підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів;
 7. клінічних ординаторів;
 8. аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва);
 9. курсантів, слухачів та ад'юнктів вищих військових навчальних закладів (вищих начальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів — у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050.

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України та на загальних підставах.

Види стипендій

 • академічні:
 1. стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, аспірантам, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
 2. ординарні (звичайні) академічні стипендії;
 3. стипендії у підвищеному розмірі:

учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у навчанні;
студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.

 • соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

Хто приймає рішення про призначення стипендії?

Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника навчального закладу утворюються стипендіальні комісії. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

Підстави виплати академічної стипендії

Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового вищого навчального закладу, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Підстави та порядок виплати соціальної стипендії

Соціальна стипендія в обов'язковому порядку виплачується студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу та належать до однієї з таких категорій:

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 • особи, які згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" мають пільги під час призначення стипендії;
 • особи, які відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" мають право на призначення соціальних стипендій;
 • особи, яким Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" гарантується призначення соціальної стипендії.

Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами (наприклад, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; посвідчення дитини-інваліда тощо).
Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

Термін та розміри виплати стипендій

Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого постановою Кабінетом Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії та з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

Розмір соціальної стипендії в 2017 році для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків: для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1000 гривень на місяць; для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ — 2000 гривень на місяць.

Для студентів (курсантів), які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями) (у галузях знань освіта, математичні, природничі, технічні науки), встановлюється підвищений розмір академічної стипендії.