Відмінності між версіями «Порядок призначення та виплати стипендії»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показано 22 проміжні версії 6 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України "Про вищу освіту"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-15 Постанова Верховної Ради України від від 24 жовтня 2002 року № 218-IV "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 "Питання стипендіального забезпечення"]
== Хто має право на отримання стипендії? ==
Особи, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах за державним (регіональним) замовленням за <u>рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету</u>, а саме:
# учні денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, крім учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань;
# студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" за замовленням Нацдержслужби;
# курсанти денної форми навчання невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту;
# учні VIII—XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);
# учнів наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів;
# учні I—II курсів училищ фізичної культури, студентів I—II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;
# учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання;
# клінічні ординатори;
# аспіранти і докторанти, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва);
# курсанти, слухачі та ад'юнкти вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів — у частині призначення академічних стипендій, зазначених у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF підпункті 1 пункту 12 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 (далі - Порядок)].
Призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України та на загальних підставах.
== Види стипендій ==
*'''академічні:'''
# стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, аспірантам, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
# ординарні (звичайні) академічні стипендії;
# стипендії у підвищеному розмірі:
учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у навчанні;<br />студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.
*'''соціальні''' — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян (пункт 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF/ed20190604 Порядку]).
== Хто приймає рішення про призначення стипендії? ==
Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються ''не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру''.
Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника навчального закладу утворюються <u>стипендіальні комісії</u>. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити ''не менше ніж 50 відсотків складу'' стипендіальної комісії (пункт 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-п#Text Порядку]).
== Підстави виплати академічної стипендії ==
Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів згідно <u>з рейтингом успішності</u>, що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового вищого навчального закладу, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) (пункт 13 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-п#Text Порядку]).
== Підстави та порядок виплати соціальної стипендії ==
Соціальна стипендія в обов'язковому порядку виплачується студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру <u>не мають</u> академічної заборгованості<sup>*</sup>, незадовільних результатів навчання, <u>включені до рейтингу</u> та <u>належать до однієї з таких категорій</u>:
* діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
* особи, які згідно із [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12 Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"] мають пільги під час призначення стипендії;
* особи, які відповідно до статті 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"] мають право на призначення соціальних стипендій;
* особи, яким [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-19 Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"] гарантується призначення соціальної стипендії.
<sup>___________________</sup><br>
<sup>* протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання;<br>
під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.</sup>
{| class="wikitable"
|+
|'''Увага!''' Студентам, крім тих, що навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" за замовленням [https://nads.gov.ua/ Національного агентства з питань державної службиУкраїни] та курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16 соціальна стипендія] призначається відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045].
|}
Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне ''письмове звернення'' із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами (наприклад, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; посвідчення дитини з інвалідністю тощо).<br />Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається ''тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії''.<br /> Натомість діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, а також студенти (курсанти), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, можуть отримувати одночасно соціальну стипендію та академічну стипендію, у разі якщо особа, за свої високі навчальні досягнення увійшла до рейтингу та пройшла на академічну стипендію.
Стипендіальна комісія <u>протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення</u> приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується <u>з дати звернення</u>.
== Термін та розміри виплати стипендій ==
Стипендії виплачуються '''один раз на місяць'''.
Розмір ''академічних стипендій'' визначається виходячи з установленого [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF постановою Кабінетом Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047] розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії та з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.
У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.


* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII]
Розмір ''соціальної стипендії'' для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти):
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/165-2008-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 05 березня 2008 року № 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення»]
* для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Порядок призначення та виплати стипендій»]
* для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF постанова Кабінеу Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047]).
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»]
Для студентів (курсантів), які навчаються за <u>гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями)</u> (у галузях знань освіта, математичні, природничі, технічні науки), встановлюється підвищений розмір академічної стипендії.
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/501-92-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 року № 501 «Про Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»]
== Куди звернутися ==


Відповідно до п.8 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF/print1481188298320386 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Порядок призначення та виплати стипендій»], для  вирішення  питань  з  призначення  та  позбавлення академічної або  соціальної  стипендії  (у  тому  числі  спірних), надання  матеріальної  допомоги учням, студентам, курсантам вищого навчального закладу, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальні заклади утворюють стипендіальні комісії.<br />
== 15 липня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Деякі питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» №796, що затверджує Порядок призначення і виплати соціальних стипендій ВРУ здобувачам фахової передвищої та вищої освіти. ==
Розмір соціальних стипендій підвищено для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей, а також дітей із малозабезпечених сімей.
До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу,  представники фінансових підрозділів,  декани факультетів (завідуючі  відділеннями), представники профспілкових та самоврядних організацій учнів, студентів, курсантів вищого навчального закладу.<br />
У своїй  роботі  стипендіальна  комісія  навчального  закладу керується законами  та  іншими  нормативно-правовими  актами,  які визначають  права  і  обов'язки учнів, студентів, курсантів вищого навчального закладу, цим Порядком, статутом навчального закладу.<br />
За поданням  стипендіальної  комісії  керівник  навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.<br />
Фактично призначення академічних стипендій відбувається за результатами навчання в ПТНЗ чи ВНЗ та згідно з наказом про зарахування до закладу. Підставою для одержання соціальної стипендії є нормативно-правові акти на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян, про що детальніше йтиметься далі.
== Перелік необхідних документів ==
Розглянемо, які документи слугують підставою для виплати соціальної стипендії особам, пойменованим у пп. 1–6 п. 6 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF Порядку призначення та виплати стипендій № 882]. Зокрема, до осіб, які мають беззаперечне право на одержання соціальної стипендії, насамперед належать діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, хто в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків. За п. 13 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов‘язаної із захистом прав дитини, затвердженого [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.08 р. № 866] (далі – Порядок № 866), здійснення обліку дітей, що залишилися без батьківського піклування, покладено на службу у справах дітей за місцем проживання батьків дитини
або одного з них. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліковує служба у справах дітей за місцем походження дитини. Тож зазначені структурні підрозділи органів влади для надання дитині згаданого статусу збирають необхідні документи, а саме свідоцтво про народження дитини та інші документи, що засвідчують певні обставини (п. 21–25 Порядку № 866).<br />


Що стосується '''''дітей, позбавлених батьківського піклування,''''' то питання позбавлення їхніх батьків батьківських прав чи інші подібні обставини (батьки недієздатні, безвісно відсутні, відбувають покарання тощо) визначаються на підставі рішень суду. Отже, ще при вступі до навчального закладу зазначені особи подають, крім документів за загальними правилами, ще копію рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання їм вищезгаданого статусу. '''Особи, які у віці від 18 до 23 років залишились без батьків''', подають документи, які підтверджують їх відсутність, наприклад, свідоцтво про смерть.<br />
Відповідно до ухваленого рішення, право на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України мають студенти (курсанти) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за державним замовленням за денною формою здобуття освіти, з числа:


'''''Діти із малозабезпечених сімей''''' (за умови отримання ними державної допомоги) подають до навчального закладу довідку з управління праці та соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги.<br />
·      дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей;


'''''Діти-інваліди та інваліди І–ІІІ групи''''' посвідчують свій статус довідкою медико-санітарної експертної комісії (далі – МСЕК) чи висновком, довідкою лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) або посвідченням – пенсійним чи отримувача державної соціальної допомоги із зазначенням групи інвалідності. Може бути, що посвідчення видано одному з батьків дітей-інвалідів із зазначенням у ньому прізвища, ім‘я, по батькові дитини-інваліда, року народження.<br />
·      осіб, які в період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків (батьки яких померли, оголошені померлими, загинули або зникли безвісти);


'''''Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи''''' мають пред‘явити посвідчення щодо цього статусу, зразки яких затверджено [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/501-92-%D0%BF постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.92 р.] № 501.<br />
·      студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».


'''''Особи, які навчаються за гірничими спеціальностями,''''' батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах, подають до навчального закладу:
'''Розмір соціальних стипендій Верховної Ради України'''
• посвідчення, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого шахтаря і його право на пільги, із вкладкою із зазначенням прав та соціальних гарантій;
• пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги із зазначенням групи та причини інвалідності;
• довідку ЛКК із зазначенням причинного зв’язку інвалідності з трудовим каліцтвом.<br />


'''''Особи, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у ВНЗ на стаціонарі''''', також документально підтверджують указані обставини. Так, подається копія свідоцтва про народження дитини, а також довідка, підписана та скріплена печаткою закладу, де навчається один із батьків (чи обидва).<br />
Для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування дітей, які навчаються в закладах фахової передвищої та вищої освіти:


'''Зауважимо: усі довідки (висновки) МСЕК чи ЛКК мають бути підписані головами цих комісій, а підпис – розшифрований та скріплений печаткою.'''
·      віком до 18 років ‒ 150 % розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;
== Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій в окремих випадках ==
У випадку, коли термін закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з університету до закінчення терміну навчання, йому виплачується стипендія за останній місяць навчання у повному обсязі.<br />


За період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
·      віком 18-23 років – 150 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.
Якщо студент має право на призначення декількох академічних стипендій, йому виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.<br />


Студентам, які навчалися за державним замовленням та перебувають в академічній відпустці за медичними показниками відповідно до наказу ректора, у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 % мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії за умови, що вони отримували стипендію до початку академічної відпустки.
Студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти з сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
Студентам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.<br />


Студентам, які поновили навчання після академічної відпустки відповідно до наказу ректора, академічна стипендія призначається у розмірі, який був встановлений їм за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю. У разі, коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу ректора університету.<br />
·      які навчаються у закладах фахової передвищої освіти – 1 335 грн;


Студентам, які навчалися за кошти юридичних або фізичних осіб і в установленому порядку переведені на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до затверджених правил, за підсумками попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою їх зарахування на навчання за державним замовленням відповідно до наказу ректора.
·      які навчаються у закладах вищої освіти ‒ 1 770 грн.
== Строки розгляду питання ==


Відповідно до [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF/print1481188298320386 п.18 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 «Порядок призначення та виплати стипендій»] Стипендіальна комісія протягом '''трьох робочих днів''' приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.
Соціальні стипендії Верховної Ради України можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.
== Підстави для відмови ==


Стипендіальна комісія вправі відмовити у призначенні соціальної стипендії тільки в тому разі, якщо особа не підтвердить свою належність до жодної з категорій осіб, визначених у пп. 1–6 п. 6 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882] «Порядок призначення та виплати стипендій».
Зазначені стипендії призначаються та виплачуються додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юридичними особами (зокрема й академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.


== Див.також ==
* [[Порядок надання соціальних стипендій студентам (курсантам)]]
* [[Права та обов'язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Пільги у сфері освіти]]
[[Категорія:Пільги у сфері освіти]]
[[Категорія:Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи]]
[[Категорія:Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи]]
[[Категорія:Діти, позбавлені батьківського піклування‎]]  
[[Категорія:Діти, позбавлені батьківського піклування‎]]
[[Категорія:Діти-сироти‎]]  
[[Категорія:Діти-сироти‎]]
[[Категорія:Інваліди‎]]
[[Категорія:Особи з інвалідністю‎]]

Поточна версія на 15:55, 9 листопада 2022

Нормативна база

Хто має право на отримання стипендії?

Особи, які навчаються у навчальних закладах або наукових установах за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету, а саме:

 1. учні денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, крім учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань;
 2. студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації (наукових установ), крім осіб, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" за замовленням Нацдержслужби;
 3. курсанти денної форми навчання невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту;
 4. учні VIII—XII класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів);
 5. учнів наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів;
 6. учні I—II курсів училищ фізичної культури, студентів I—II курсів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного;
 7. учнів (студентів) закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання;
 8. клінічні ординатори;
 9. аспіранти і докторанти, які навчаються за денною формою навчання (з відривом від виробництва);
 10. курсанти, слухачі та ад'юнкти вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів — у частині призначення академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050 (далі - Порядок).

Призначення і виплата академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України та на загальних підставах.

Види стипендій

 • академічні:
 1. стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, аспірантам, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;
 2. ординарні (звичайні) академічні стипендії;
 3. стипендії у підвищеному розмірі:

учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у навчанні;
студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.

 • соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян (пункт 4 Порядку).

Хто приймає рішення про призначення стипендії?

Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі затверджуються його вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, асистентам-стажистам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника навчального закладу утворюються стипендіальні комісії. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії (пункт 5 Порядку).

Підстави виплати академічної стипендії

Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі об'єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового вищого навчального закладу, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки) (пункт 13 Порядку).

Підстави та порядок виплати соціальної стипендії

Соціальна стипендія в обов'язковому порядку виплачується студентам і курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості*, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу та належать до однієї з таких категорій:

___________________
* протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання;
під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання.

Увага! Студентам, крім тих, що навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" за замовленням Національного агентства з питань державної службиУкраїни та курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту соціальна стипендія призначається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045.

Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають до стипендіальної комісії у встановленому порядку відповідне письмове звернення із зазначенням дати та документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами (наприклад, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; посвідчення дитини з інвалідністю тощо).
Якщо стипендіальна комісія вперше розглядає питання про призначення особі соціальної стипендії і при цьому заявник має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, за вільним вибором особи у письмовому зверненні зазначається тільки одна підстава для призначення тільки однієї соціальної стипендії.
Натомість діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, а також студенти (курсанти), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, можуть отримувати одночасно соціальну стипендію та академічну стипендію, у разі якщо особа, за свої високі навчальні досягнення увійшла до рейтингу та пройшла на академічну стипендію.

Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення приймає рішення щодо наявності в особи права на отримання стипендії. У разі прийняття стипендіальною комісією позитивного рішення відповідна соціальна стипендія виплачується з дати звернення.

Термін та розміри виплати стипендій

Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого постановою Кабінетом Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047 розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії та з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

Розмір соціальної стипендії для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти):

 • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;
 • для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (постанова Кабінеу Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047).

Для студентів (курсантів), які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями) (у галузях знань освіта, математичні, природничі, технічні науки), встановлюється підвищений розмір академічної стипендії.

15 липня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Деякі питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти» №796, що затверджує Порядок призначення і виплати соціальних стипендій ВРУ здобувачам фахової передвищої та вищої освіти.

Розмір соціальних стипендій підвищено для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей, а також дітей із малозабезпечених сімей.

Відповідно до ухваленого рішення, право на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України мають студенти (курсанти) закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за державним замовленням за денною формою здобуття освіти, з числа:

·      дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей;

·      осіб, які в період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків (батьки яких померли, оголошені померлими, загинули або зникли безвісти);

·      студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Розмір соціальних стипендій Верховної Ради України

Для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування дітей, які навчаються в закладах фахової передвищої та вищої освіти:

·      віком до 18 років ‒ 150 % розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;

·      віком 18-23 років – 150 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.

Студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти з сімей, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:

·      які навчаються у закладах фахової передвищої освіти – 1 335 грн;

·      які навчаються у закладах вищої освіти ‒ 1 770 грн.

Соціальні стипендії Верховної Ради України можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Зазначені стипендії призначаються та виплачуються додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юридичними особами (зокрема й академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти), державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.

Див.також