Відмінності між версіями «Поняття і види цінних паперів»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == # [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України] # [http://zakon2.rada.gov.ua/...)
 
Рядок 70: Рядок 70:
  
 
* '''''за формою існування''''' поділяються на '''''документарні''''' та '''''бездокументарні'''''.
 
* '''''за формою існування''''' поділяються на '''''документарні''''' та '''''бездокументарні'''''.
 +
 +
 +
[[Категорія: Господарське право]]
 +
[[Категорія: Цивільне право]]

Версія за 12:26, 31 липня 2017

Нормативна база

 1. Цивільний кодекс України
 2. Господарський кодекс України
 3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"
 4. Закон України "Про іпотечні облігації"
 5. Закон України "Про іпотеку"
 6. Закон України "Про приватизаційні папери"

Поняття

Відповідно до частини 1 статті 3 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" цінним папером - є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера(особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника, що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені ЦК України.

Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

Інвестиційний сертифікат - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

Ощадний (депозитний) сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суму вкладу та процентів у встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. Ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються на певний строк (під відсотки, передбачені умовами їх розміщення).

Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму, власнику векселя (векселедержателю).

Основні ознаки

 1. Цінний папір має документальний характер(але не завжди), тобто є документом офіційного характеру, виконаний за встановленою формою, що містить необхідний мінімум відомостей певного характеру (реквізити), за істинність яких особа - укладач документа несе встановлену законом відповідальність. Додержання встановленої форми засвідчення прав, пов'язаних з цінними паперами, передбачає дотримання всіма учасниками фондового ринку приписаних норм і правил. Якщо необхідно, має бути здійснено державну реєстрацію і ліцензування.
 2. Цінний папір засвідчує грошове або інше майнове право.
 3. Реалізація втіленого в цінному папері права можлива тільки у разі пред'явлення оригіналу документа, що означає зв'язок вираженого в папері права з самим документом.
 4. Передача втіленого в папері майнового права допускається тільки за умови його передачі.
 5. Відмова від виконання зобов'язання, вираженого цінним папером, можлива, якщо доведено недобросовісність держателя або у разі виявлення підроблення цінного папера.

Види. Класифікація цінних паперів

 • За формою випуску:

1.іменними
Іменним цінним папером визнається документ, в якому для засвідчення прав власника вказується його ім'я, тобто власник такого цінного папера отримує всі виражені в ньому права за умови, що його ім'я вказано в самому папері. Для іменних акцій необхідно ще внесення імені власника в книгу реєстрації акцій, що ведеться товариством. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено законом або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом певного індосаменту (передавальним надписом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи)
2.ордерними або на пред'явника
Ордерні цінні папери (векселі) - це документи, власник яких виступає пред'явником самого папера, або здійснюється низка передавальних надписів (індосамент). Цінним папером на пред'явника визнається документ, для засвідчення прав власника якого достатньо лише пред'явлення цінного папера. Цінні папери на пред'явника обертаються вільно і можуть бути використані для розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Спадкоємність цінних паперів передбачено згідно з цивільним законодавством України.

 • За порядком їх розміщення

1.емісійні
Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент). До емісійних цінних паперів належать: акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації України, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, казначейські зобов'язання України, сертифікати фондів операцій з нерухомістю, інвестиційні сертифікати.
2.неемісійні
Цінні папери, що належать до неемісійних цінних паперів відповідно до Закону, можуть бути визначені такими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи або види цінних паперів.

В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

 • пайові цінні папери, що посвідчують участь їх власника у статному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають йому право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема, у виді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових цінних паперів належать: акції, інвестиційні сертифікати;
 • боргові цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів належать: облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі;
 • іпотечні цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До цих цінних паперів належать: іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні, сертифікати ФОН (сертифікати фондів операцій з нерухомості);
 • приватизаційні цінні папери, що посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частини майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;
 • похідні цінні папери, механізми випуску та обігу яких пов'язаний із правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів;
 • товаророзпорядчі цінні папери, що надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, указаним у цих документах.

Класифікації цінних паперів за цільовим призначенням та способом передачі існують такі види цінних паперів, що різняться:

 • за змістом втіленого в цінних паперах права вимоги - грошові та товарні цінні папери. До грошових паперів належать облігації, векселі. До товарних, що закріплюють права власника, належать коносаменти;
 • за особою боржника - державні та приватних осіб (фізичних та юридичних осіб);
 • за можливістю та формою отримання прибутку - цінні папери з прибутком у вигляді дивідендів, належного відсотка за депозитами, дисконту (різниця між номіналом цінного папера і його біржовим курсом) і цінні папери, що не приносять прибутку;
 • за підставами видачі - абстрактні, що не містять вказівки на підставу видачі, та казуальні, що містять таку вказівку, як реквізит.

Як товар на світових РЦП розглядаються похідні цінних паперів: варанти, опціони, фінансові ф'ючерси та ін.;

 • за формою існування поділяються на документарні та бездокументарні.