Повноваження органів і підрозділів, які здійснюють контррозвідувальну діяльність

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Закон України "Про контррозвідувальну діяльність"
 2. Закон України "Про оперативно - розшукову діяльність"
 3. Закон України "Про Службу безпеки України"
 4. Закон України "Про розвідувальні органи України"
 5. Закон України "Про Державну прикордонну службу України"
 6. Закон України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"

Поняття, мета і завдання контррозвідувальної діяльності, органи та підрозділи, які здійснюють контррозвідувальну діяльність

Контррозвідувальна діяльність

Спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-правових заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України. (стаття 1 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність")

Мета контррозвідувальної діяльності

Попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення.

Завдання контррозвідувальної діяльності

 • Добування, аналітична обробка та використання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;
 • Служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України;
 • Розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян.

стаття 2 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність"

Право на здійснення контррозвідувальної діяльності

Повноваження органів і підрозділів, які здійснюють контррозвідувальну діяльність

Функції органів, підрозділів та співробітників Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, визначаються Законом України "Про Службу безпеки України".

Права підрозділів та співробітників, які провадять контррозвідувальну діяльність

Для виконання визначених законом завдань та за наявності підстав, передбачених статтею 6 цього Закону, в ході контррозвідувальної діяльності органи, підрозділи та співробітники Служби безпеки України мають право:

Проводити особистий огляд вказаних осіб та огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, які можуть бути речовими доказами або є небезпечними для життя і здоров’я людей;

 1. Здійснювати контррозвідувальний пошук, оперативно-розшукові заходи з використанням оперативних та оперативно-технічних сил і засобів, опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;
 2. Виявляти, фіксувати і документувати гласно і негласно розвідувальні, терористичні та інші посягання на державну безпеку України, вести їх оперативний облік, здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;
 3. Проводити контррозвідувальні операції та відповідні оперативні і оперативно-технічні заходи з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувально-підривної, терористичної та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України;
 4. Мати гласних і негласних штатних і позаштатних працівників, створювати з метою конспірації підприємства, установи та організації, використовувати документи, що зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів органів та підрозділів, що здійснюють контррозвідувальну діяльність;
 5. Витребовувати, збирати і вивчати, за наявності визначених законом підстав, документи та відомості, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, джерела і розміри їх доходів для попередження і припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України;
 6. Виключно з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки здійснювати на підставі відповідної контррозвідувальної справи заходи, визначені частиною третьою статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;
 7. Затримувати і тримати у спеціально відведених для цього місцях: Осіб, підозрюваних у підготовці чи проведенні розвідувально-підривної, терористичної діяльності та вчиненні інших злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції органів Служби безпеки України; Осіб, які проникли на об’єкти та у місця, що охороняються органами і підрозділами Служби безпеки України.
 8. Виключно для припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України, а також при переслідуванні осіб, підозрюваних у проведенні такої діяльності, у будь-який час безперешкодно заходити і перебувати на території та в приміщеннях органів державної влади та їх структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, а на військові об’єкти, що охороняються;
 9. Перебувати у порядку, погодженому з керівниками органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, для вжиття контррозвідувальних заходів у межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон і територіальному морі України;
 10. У невідкладних випадках при здійсненні контррозвідувальних заходів безперешкодно користуватися засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв’язку, що належать громадянам, - за їх згодою, з наступним відшкодуванням витрат за їх вимогою;
 11. В інтересах забезпечення державної безпеки та виконання завдань контррозвідувальної діяльності організовувати, координувати і проводити наукові та науково-технічні дослідження, створювати у порядку, визначеному законодавством України, відповідні наукові установи та міжвідомчі координаційно-дорадчі органи;
 12. Зберігати, носити, застосовувати, використовувати зброю, спеціальні засоби, вживати заходів фізичного впливу відповідно до законів України та інших актів законодавства України, провозити зброю та спеціальні засоби в усіх видах транспорту;
 13. Користуватися правами, визначеними законами України «Про Службу безпеки України», «Про державну таємницю» та іншими законами України.

(стаття 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність")

Обставини, на які вважається за доцільне звертати увагу при наданні безоплатної вторинної правової допомоги

Контррозвідувальна діяльність і оперативно-розшукова діяльність

Контррозвідувальна діяльність є складовою оперативно-розшукової діяльності. Так, оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів (стаття 2 Закону України "Про оперативно - розшукову діяльність".
Результати контррозвідувальної діяльності самі по собі не можуть бути приводом та підставами для початку досудового розслідування. Так, контррозвідувальна справа повинна бути закрита у разі:

 • Заведення за матеріалами контррозвідувальної діяльності оперативно-розшукової справи;
 • Притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі і за кордоном, за дії, що були підставами для заведення контррозвідувальної справи.

(пункти 5 і 6 частини 10 статті 8 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність").
Матеріали контррозвідувальної справи, отримані у встановленому Законом порядку, що містять фактичні дані, які можуть бути використані, як приводи і підстави для початку досудового розслідування та/або доказами у кримінальному процесі, мають бути, у встановленому порядку, переведені в результати оперативно-розшукової діяльності, оскільки лише матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:

 • Як приводи та підстави для початку досудового розслідування;
 • Для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні;
 • Для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісти зникли;
 • Для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей (пункти 1-4 статті 8 Закону України "Про оперативно - розшукову діяльність").

Виключно з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки здійснювати на підставі відповідної контррозвідувальної справи заходи, визначені частиною третьою статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», - лише за ухвалою слідчого судді, постановленою за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженим прокурором. Нагляд за додержанням законів під час проведення контррозвідувальної діяльності здійснюється Генеральним прокурором, виконувачем його обов’язків або уповноваженими наказом Генерального прокурора заступниками Генерального прокурора (пункт 6 частини 2 статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність").
Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором. Ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо (частина 3 статті 8 Закону України "Про оперативно - розшукову діяльність").

Органи, підрозділи та співробітники Служби безпеки України мають право

 1. Затримувати і тримати у спеціально відведених для цього місцях: осіб, підозрюваних у підготовці чи проведенні розвідувально-підривної, терористичної діяльності та вчиненні інших злочинів, розслідування яких віднесено до компетенції органів Служби безпеки України, - на строки і в порядку, що передбачені законами України; осіб, які проникли на об’єкти та у місця, що охороняються органами і підрозділами Служби безпеки України, - на строк до трьох годин, а у разі нагальної необхідності запобігання злочинові чи його припинення та з метою встановлення особи - до сімдесяти двох годин з повідомленням про це суду протягом 24 годин з моменту затримання для перевірки обгрунтованості цього запобіжного заходу. Проводити особистий огляд вказаних осіб та огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, які можуть бути речовими доказами або є небезпечними для життя і здоров’я людей (пункт 7 частини 2 статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність").
 2. Виключно для припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України, а також при переслідуванні осіб, підозрюваних у проведенні такої діяльності, у будь-який час безперешкодно заходити і перебувати на території та в приміщеннях органів державної влади та їх структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, а на військові об’єкти, що охороняються, - в установленому порядку (пункт 8 частини 2 статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність").
 3. Перебувати у порядку, погодженому з керівниками органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, для вжиття контррозвідувальних заходів у межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон і територіальному морі України (пункт 9 частини 2 статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність").
 4. Лише у невідкладних випадках при здійсненні контррозвідувальних заходів безперешкодно користуватися засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв’язку, що належать громадянам, - за їх згодою, з наступним відшкодуванням витрат за їх вимогою (пункт 10 частини 2 статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність").
 5. Зберігати, носити, застосовувати, використовувати зброю, спеціальні засоби, вживати заходів фізичного впливу відповідно до законів України та інших актів законодавства України, провозити зброю та спеціальні засоби в усіх видах транспорту (пункт 12 частини 2 статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність").
 6. Надані права співробітники органів та підрозділів, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, не можуть використовувати у протиправних цілях. У разі невиконання цих вимог вони несуть відповідальність, встановлену законом (частина 3 статті 7 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність").