Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто має право на звернення для отримання статусу

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (пункт 1 Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 685).

Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни в подальшому надасть можливість, отримати певні соціальні пільги, в тому числі і одноразову грошову допомогу. Одноразова грошова допомога виплачується відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військово-службовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві".

Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є дата, що зазначена у довідці медико-соціальної експертної комісії у разі встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Куди звертатись та перелік необхідних документів

Для встановлення статусу інваліда війни або учасника бойових дій з частковою втратою непрацездатності у разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцт-ва), відповідно до п.11-13, ст. 7 ЗУ « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 8 вересня 2015 р. № 685, необхідно отримати, окрім інших, певний пакет документів:

 • довідку командира військової частини про причини та обставини поранення (конту-зії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;
 • довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комі-сіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);
 • довідку ВЛК, свідоцтво про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
 • витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби — копія військового квитка (для звільнених із служби).

Після отриманого поранення, контузії чи каліцтва командир військової частини зо-бов’язаний підготовити довідку про обставини травми, яку завірити власним підписом і від-повідною печаткою та надати військовослужбовцю або надіслати до відповідного госпіталю. В вищевказаній довідці зазначаються наступні дані:

 • військове звання, прізвище ім’я, по-батькові, рік народження військовослужбовця;
 • дата отримання, вид, характер і локалізація поранення, травми, контузії, каліцтва;
 • обставини отримання травми; чи отримана під час виконання робіт; на службі чи у відпустці; у стані алкогольного сп’яніння чи ні; інше;
 • дата та номер наказу командира військової частини про призначення розслідуван-ня;
 • вказати до якого органу буде представлена дана довідка.

Наявність довідки впливає на формулювання висновку ВЛК, що в свою чергу впли-ває на розмір виплати одноразової грошової допомоги та можливість оформлення статусу інваліда війни. Тому якщо така довідка не була підготовлена, військовослужбовець повинен написати рапорт на командира військової частини з проханням видати таку довідку.

В рапорті зазначається:

 • назву військової частини та прізвище, ініціали командира;
 • власне ПІП;
 • текст наступного змісту: - «прошу Вас видати наказ про призначення розслідування та видати мені довідку про обставини травми (поранення або контузії) отриманої мною під час виконання обов’язків військової служби» та вказати дату та приблизний час поранення;
 • вказати під час яких обставин отримано поранення та в районі якого населеного пункту (місце) сталися події, які призвели до поранення;
 • також необхідно вказати текст наступного змісту: - « згідно з Додатком 5 до Поло-ження про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердже-ного наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 р. № 402».

До вищевказаного рапорту додається копія виписного епікризу з медичного закладу, копія висновку ВЛК; пояснення про обставини отримання поранення (оформлюється в дові-льній формі, з зазначенням всіх детальних обставин отримання травми). Довідково:

 • в поясненні замість «сепаратисти» бажано вживати термін «невідомі озброєні особи»;
 • не вживати точних назв озброєнь, які на Вашу думку, проти Вас застосовувались (наприклад, замість «Град» писати, що «стріляли з механізованих артилерійських установок»)
 • за можливості вказувати свідків та подавати їх пояснення;
 • за можливості додайте також пояснення свідків (інших військовослужбовців, які були з Вами в момент отримання поранення).

Всі документи слід направити рекомендованим листом з повідомленням на адресу військової частини. Якщо рапорт та пояснення подаються особисто, зробіть копії всіх документів, та вимагайте особу, яка приймає документи поставити підпис, дату та печатку військової частини на Вашій копії документів.

По закінченню лікування в госпіталі військовослужбовцю видається виписний епікриз та направлення на військову лікарську комісію (ВЛК).

ВЛК діють при військово-медичних лікувальних закладах (госпіталях). Військово-лікарська комісія встановлює придатність до військової служби та видає постанову ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва) та свідоцтво про хворобу. Дана постанова необхідна для встановлення зв’язку між пораненням та участю у бойових діях.

Відповідно до ст. 21.5 Наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» 14.08.2008 № 402 формулювання висновків ВЛК залежить від наявності довідки про обставини травми чи ін-ших документів, які підтверджують зв'язок поранення з участю в бойових діях. В резулятивній частина висновку може міститися наступне:

 • якщо наявна довідка про обставини травми та посвідчення учасника бойових дій:
 • поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК (НІ), пов’язане із захистом Батьківщини;
 • якщо наявна довідка про обставини травми без посвідчення УБД:
 • поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК (НІ) пов’язане з виконанням обов’язків військової служби;
 • за відсутності довідки про обставини справи та посвідчення УБД:
 • захворювання (поранення, контузія, травма, каліцтво), ТАК (НІ) пов’язане з проходженням військової служби.

За відсутності довідки про обставини травми подавайте довідку про безпосередню участь в АТО, витяг з наказу по стройовій частині, копію військового квитка та будь-які інші документи, які засвідчують участь в АТО у період отримання поранення. Комісія ВЛК може встановити зв'язок на підставі таких документів. У разі відмови звертайтеся до Центральної ВЛК.

Висновок ВЛК підлягає перегляду після надання довідки про обставини травми, незалежно від часу надання. Висновок ВЛК підлягає перегляду вищою ВЛК.

Для перегляду та уточнення будь-яких рішень ВЛК звертайтесь до Центральної ВЛК (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок № 16).

Наступним етапом підготовки необхідних документів є проходження обстеження лікарями медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Направлення на обстеження медико-соціальної експертної комісії видається в медичній роті військової частини. У направленні має бути вказаний строк служби. Для звільнених з військової служби направлення на МСЕК видає районний військкомат.

Комісія МСЕК встановлює:

 1. І, ІІ,ІІІ групу інвалідності;
 2. визначає відсоток втрати непрацездатності;
 3. визначає потребу в протезуванні.

Довідка медико-соціальної експертної комісії є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг. Орієнтовний перелік документів, який подають на МСЕК:

 1. копія медичної книжки;
 2. копія паспорта;
 3. копія ідентифікаційного коду;
 4. копія свідоцтва про хворобу від ВЛК, довідка ВЛК;
 5. копія трудової книжки (за наявності);
 6. копія витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини (звільнення з військової служби);
 7. копія військового квитка (військовослужбовця);
 8. фотокартка.

При проходженні МСЕК потрібно мати з собою оригінали вищезазначених документів.

По закінченні обстеження голова МСЕК видає довідку про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності або вказує відсоток непрацездатності. Дана довідка видається в трьох екземплярах: 1-для пенсійного фонду; 2-для особистого зберігання; 3-для архіву МСЕК.

Довідково:для поранених, які перебувають на лікуванні та не можуть пересувати:

 • як тільки стан стабілізується, звертайтеся до завідувача відділення, в якому проходите лікування, з проханням скласти МСЕК;
 • документи на МСЕК подає медичний заклад;
 • для оформлення інвалідності скликається «виїзна» МСЕК.

В разі, якщо інвалідність все таки встановлена, отримати статус інваліда війни ви можете в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затверджене постановою КМУ від 12.05.1994 р. № 302, на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Для надання статусу інваліда війни особою або її представником подаються письмова заява та довідка МСЕК про групу та причину інвалідності.

Інвалідам війни видаються посвідчення інваліда війни з написом «Посвідчення інваліда війни – інвалід» та нагрудний знак «Ветеран війни – інвалід» відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302. Даний статус надає пільги, окрім інших, на одноразову грошову допомогу при поданні відповідного пакету документів.

Для отримання одноразової грошової допомоги при частковій втраті непрацездатності військовослужбовець чи інвалід війни повинен подати до місцевого військового комісаріату або органу місцевої влади наступні документи:

 • заява про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності;
 • копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу;
 • копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині (в разі отримання травми);
 • витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби — копія військового квитка (для звільнених із служби);
 • копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
 • копія ідентифікаційного коду отримувача.

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

Особам, звільненим з військової служби, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється органом державної влади, який здійснював розрахунок під час звільнення з військової служби.

Вартість

Зважаючи на те що, військово-лікарська комісія та медико-соціальна експертна ко-місії, створені та функціонують при державних лікувальних закладах обстеження військово-службовців проводяться безкоштовно.

Призначення та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцю проводиться безкоштовно.

Строки розгляду питання


Рішення про надання статусу інваліда війни приймається органами соціального захисту населення, за місцем проживання, у місячний строк з дня подання документів.

Підстави для позбавлення статусу


Орган соціального захисту населення позбавляє особу статусу інваліда війни у разі:

 1. наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення осо-бою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину під час участі в антитерори-стичній операції, забезпеченні її проведення;
 2. виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;
 3. подання особою заяви про позбавлення її статусу інваліда війни.

== Порядок оскарження (позасудовий та судовий) ==

Якщо військовослужбовцю було відмовлено у задоволенні рапорту по видачі довідки про обставини травми, в 15-ти денний термін з моменту отримання такого рапорту то він має право звернутися до штабу оперативного командування, якому підпорядковується війсь-кова частина, з оскарженням бездіяльності.

Окрім того, відмова у видачі довідки також може бути оскаржена шляхом поданням рапорту до штабу оперативного командування.

Оскарження незаконних дій військового керівництва здійснюється до військової прокуратури відповідного гарнізону.

Незаконні дії працівників органів місцевого самоврядування (в тому числі працівників управління праці та соціального захисту населення) можуть бути оскаржені до посадової особи вищого рівня згідно ЗУ «Про звернення громадян».

Відповідно до ч. 1 статті 4 ЗУ «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року до рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод.

Скарга на рішення, що оскаржувалось, згідно ст. 17 ЗУ «Про звернення громадян», може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати. В разі, якщо у позасудовому порядку поновлення прав та законних інтересів відновлено не було, то кожна особа, відповідно до ч.1 ст. 4 Цивільно-процесуального кодексу, має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків; учасники бойових дій, Герої України - у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях (підпункти 12-13 пункту 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір»).