Оскарження дій Державного кадастрового реєстратора

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Увага! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 року № 564 "Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану"

встановлено, що в умовах воєнного стану в Україні та протягом одного місяця з дня його припинення чи скасування внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру та користування такими відомостями, зокрема шляхом доступу до Державного земельного кадастру, оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру, зокрема через Публічну кадастрову карту, що є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру, має такі особливості:

1) внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та надання відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру здійснюються виключно державними кадастровими реєстраторами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальних органів включеними до переліку державних кадастрових реєстраторів, які в умовах воєнного стану здійснюють визначені Законом України “Про Державний земельний кадастр”.Відповідні повноваження можуть здійснюватися державними кадастровими реєстраторами у межах адміністративно-територіальних одиниць, не включених до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.

Важливо:Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру, визначається з урахуванням переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану, затвердженого Міністерством юстиції, переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

2) можливі обмеження (умови) прийняття включення державними кадастровими реєстраторами рішень про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, а також відмову у внесенні або наданні відомостей. до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей, а також відмову у внесенні або наданні відомостей, здійснення інших повноважень, визначених Законом України “Про Державний земельний кадастр". Відповідні повноваження можуть здійснюватися лише державними кадастровими реєстраторами у межах адміністративно-територіальних одиниць, не включених до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.

Порядок оскарження дій Державного кадастрового реєстратора

Механізм оскарження дій Державного кадастрового реєстратора закріплений в розділі «Оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №1051(далі - Порядок). Так, відповідно до пунктів 222, 223, 224 Порядку рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до Держгеокадастру, його територіальних органів або до суду.

Держгеокадастр розглядає скарги:

1) на рішення Державного кадастрового реєстратора про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову у здійсненні такої дії (крім випадків, коли щодо земельної ділянки наявний судовий спір);

2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Держгеокадастру.

Територіальні органи Держгеокадастру розглядають скарги:

1) на рішення про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру;

2) щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення;

3) на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора (крім рішення про державну реєстрацію земельної ділянки );

4) щодо надання відомостей Державного земельного кадастру.

Що стосується оскарження дій Державного кадастрового реєстратора до суду, то дане питання регулюється відповідно до статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме кожна особа має право в порядку, встановленому законодавством, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом:

1) визнання протиправним та не чинним нормативно-правового акта чи окремих його положень;

2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень;

3) визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;

4) визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії;

5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень;

6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1-4 цієї частини та стягнення з відповідача - суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

Оскарження рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора до Держгеокадастру та його територіальних органів

Відповідно до пункту 225 Порядку рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до Держгеокадастру та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня доведення до відома особи рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Строк розгляду та вирішення скарги Держгеокадастром та його територіальними органами становить 30 календарних днів з дня її надходження в письмовій формі з обґрунтуванням продовження строків не пізніше ніж за три робочих дні до останнього дня строку, визначеного в абзаці третьому цього пункту.

У разі коли розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності Державного кадастрового реєстратора, а також залучення скаржника чи інших осіб, Держгеокадастр та його територіальні органи можуть продовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржнику. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів з дня її надходження.

Днем надходження скарги вважається день її отримання Держгеокадастром або його територіальним органом з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, електронною поштою або під час особистого звернення скаржника (його представника), а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

У разі коли останній день строку для подання скарги припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора або територіального органу Держгеокадастру подається особою, яка вважає, що її права порушено (її представником), у паперовій формі під час особистого звернення чи шляхом надсилання поштового відправлення або в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг чи шляхом надсилання на адресу офіційної електронної пошти Держгеокадастру та повинна містити:

1) найменування органу, до якого подається скарга;

2) повне найменування/ прізвище, ім’я та по батькові скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування/прізвище, ім’я та по батькові представника скаржника, якщо скарга подається представником;

3) реквізити рішення, яке оскаржується, зміст оскаржуваної дії чи бездіяльності;

4) зміст вимог скаржника та їх обґрунтування;

5) у разі потреби до скарги додаються документи, необхідні для їх розгляду, або їх копії;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги - у разі подання скарги у паперовій формі, або кваліфікований електронний підпис - у разі подання скарги в електронній формі.

Згідно з пунктами 228, 229 Порядку за результатами розгляду скарги Держгеокадастр та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

1) відмову у задоволенні скарги;

2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

  • скасування рішення про державну реєстрацію земельної ділянки або про відмову в державній реєстрації земельної ділянки, прийнятого з порушенням вимог законодавства та проведення державної реєстрації;
  • внесення відомостей (змін до них) про об’єкт Державного земельного кадастру та виправлення технічної помилки, допущеної державним кадастровим реєстратором;
  • скасування рішення про відмову у внесенні відомостей(змін до них) до Державного земельного кадастру, прийнятого з порушенням вимог законодавства;
  • надання відомостей Державного земельного кадастру;
  • тимчасове блокування доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;
  • анулювання доступу Державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру;
  • притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Держгеокадастру;

3) залишення скарги без розгляду.

Рішення, передбачені абзацами восьмим і дев'ятим цього пункту , приймаються виключно Держгеокадастром.

У рішенні Держгеокадастру чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися кілька шляхів задоволення скарги.

Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Рішення,передбачені абзацами четвертим- сьомим пункту 228 цього Порядку виконуються у строки, передбачені законодавством,починаючи з наступного робочого дня після прийняття такого рішення.Для виконання таких рішень повторне подання документів для проведеннядержавної реєстрації земельної ділянки,виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру. надання відомостей з Державного земельного кадастру та сплата адміністративного збору не вимагається. Адміністратор Державного земельного кадастру у день надходження рішень,передбачених абзацами восьмим і дев'ятим пункту 228 цього Порядку, забезпечує їх негайне виконання.

Також законодавством передбачений вичерпний перелік підстав для відмови у задоволенні скарги та залишення скарги без розгляду та повертають її заявнику. Так, відповідно до пунктів 230, 231 Порядку Держгеокадастр та його територіальні органи залишають скаргу без розгляду та повертають її заявнику, якщо:

1) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

2) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених пунктом 227 Порядку;

3) є рішення цього органу з того самого питання;

4) в органі розглядається скарга з цього питання від того самого скаржника;

5) закінчився встановлений пунктом 225 Порядку строк подання скарги.

Держгеокадастр та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:

1) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того самого предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;

2) наявна інформація про судове провадження у зв’язку із спором між тими самими сторонами, з того самого предмета і підстав;

3) розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції органу.

Оскарження рішення Державного кадастрового реєстратора про відмову у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки

Державна реєстрація земельної ділянки – це внесення до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера, який є обов’язковою ідентифікуючою ознакою земельної ділянки.

Законодавством передбачено вичерпний перелік підстав для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки, а саме частиною 6 статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», зазначено, що підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:

розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

Таким чином, у випадку відмови у здійсненні реєстрації земельної ділянки заявнику необхідно переконатися у тому, що йому відмовлено з підстав встановлених законодавством. У разі відмови Державного кадастрового реєстратора у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки з підстав не зазначених законодавством, заявник має право оскаржити таке рішення Державного кадастрового реєстратора до Держгеокадастру або до суду, протягом 30 календарних днів з моменту, коли заявнику стало відомо про прийняте рішення або з моменту отримання такого рішення від Державного кадастрового реєстратора.

Виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру

Так, згідно з частиною 1 статті 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр» внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей здійснюються Державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Пунктом 138 Порядку зазначено, що помилками у Державному земельному кадастрі є:

1) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

2) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);

3) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (в тому числі виявлена під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);

4) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;

5) технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

6) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

7) помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа письмово повідомляє про це територіальному органові Держгеокадастру у районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки.

У повідомленні викладається суть виявлених помилок.

До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

У відповідності до пунктів 142, 143, 144 Порядку розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки та виконання за результатами його розгляду дій здійснюються Державним кадастровим реєстратором у день надходження такого повідомлення.

Державний кадастровий реєстратор під час розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки перевіряє відповідність відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей.

Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки;

2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);

3) письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);

4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.

Відповідно до Наказ Держгеокадастру від 17.07.2020 № 279 “Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру” затверджено: 1) інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру; 2) технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру; 3) інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через центр надання адміністративних послуг; 4) технологічні картки адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру через центр надання адміністративних послуг. Файл:Заява про виправлення технічних помилок.docx Файл:Повідомлення про необхідність виправлення технічних помилок.docx Файл:Повідомленя про виявлення технічної помилки ф або юр ос.docx