Організація педагогічного патронажу для здобувачів освіти

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

 • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
 • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми (частина восьма статті 9 Закону України «Про освіту»).

Педагогічний патронаж передбачає:

 1. надання освітніх послуг відповідно до потреб дитини та у формі, яка найбільш відповідає стану дитини та її індивідуальним можливостям;
 2. можливість здобувача освіти періодично долучатися до учнівського колективу з метою соціалізації (у межах загальношкільних освітніх заходів);
 3. взаємодію педагогічних працівників із закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту дітей, інклюзивно-ресурсними центрами;
 4. контроль керівника закладу освіти за виконанням освітньої програми, яку опановує здобувач освіти (пункт 3 розділу IV Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвредженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (далі - Положення).

Хто має право на організацію педагогічного патронажу

Педагогічний патронаж може бути організований для осіб, які:

1) здобувають початкову, базову середню освіту та проживають у селах і селищах (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

2) осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я або яким надається реабілітаційна допомога у стаціонарних умовах (якщо такі особи не можуть відвідувати навчальні заняття у класах, створених безпосередньо за місцем лікування або надання реабілітаційної допомоги);

3) осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати повну загальну середню освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України);

4) осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких організовується здобуття освіти відповідно до законодавства (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

5) дітей-біженців, дітей, чиї батьки, інші законні представники звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (пункт 1 розділу IV Положення).

Педагогічний патронаж організовується для осіб віком до 18 років (за винятком випадків, коли тривалість здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами було подовжено відповідно до законодавства).

Організація педагогічного патронажу

Зарахування до закладу освіти на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться зазвичай до початку навчального року і може здійснюватися незалежно від наявності вільних місць у класі (пункт 5 розділу I Положення).

Зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти здійснюється зазвичай на навчальний рік.

Для зарахування до закладу освіти учня батькам або іншим законним представникам учня або ним самим (якщо він є повнолітнім) необхідно подати до відповідного закладу освіти відповідну заяву встановленої форми (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), а також:

 1. копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 2. оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682;
 3. оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності);
 4. оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (за бажанням);
 5. документ, що підтверджує обставини, за яких особі можу бути організований педагогічний патронаж (наприклад, стан здоров’я, знаходження під вартою або засудження, статус біженця);
 6. копію документа, що підтверджує законність перебування в Україні (для іноземців та осіб без громадянства).

За бажанням здобувача освіти та одного з батьків, інших законних представників (з відповідним зазначенням в індивідуальному навчальному плані) навчальні заняття, консультації, оцінювання можуть проводитися:

→ за місцем проживання здобувача освіти або в закладі освіти;

→ індивідуально або для групи здобувачів освіти (пункт 6 розділу IV Положення).

Педагогічний патронаж для здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти і перебувають у закладі охорони здоров’я, організовується при найближчому за розташуванням до місця лікування закладі освіти, визначеному відповідним органом управління у сфері освіти. За наявності у такому закладі освіти групи здобувачів освіти, які проходять лікування або реабілітацію, у складі 5 і більше осіб навчання може здійснюватися у групі (за потреби - протягом навчального року).

Здобувачі освіти проходять формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію відповідно до законодавства (пункт 8 розділу IV Положення).

Корисні посилання

Див. також