Користувач:Mykola.ubyisobaka: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Немає опису редагування
(Сторінка очищена)
Мітка: Очищення
 
Рядок 1: Рядок 1:
= Вахтовий метод роботи, умови та оплата праці =


== Нормативна база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text Закон України "Про колективні договори"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр#Text Закон України "Про оплату праці"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0794400-87#Text Постанова Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях, Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31 грудня 1987 р. № 794/33-82 «Про затвердження Основних положень про вахтовий метод організації робіт»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0994-17#Text Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 24.07.2017  № 275 «Про затвердження Положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/490-99-п#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. № 490 «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер»]
== Поняття вахтового методу ==
'''''Вахтовий метод''''' - це особлива форма організації робіт, заснована на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місця постійного проживання.<br />
Вахтовий метод застосовується при значній відстані виробничих об'єктах (ділянках) від місця знаходження підприємства, об'єднання та організації (2), при недоцільності виконання робіт звичайними методами, а також з метою скорочення термінів будівництва об'єктів виробничого і соціального призначення в необжитих і віддалених районах і в районах з високими темпами робіт при незабезпеченості даного району відповідними  трудовими ресурсами.<br />
Робота організовується за спеціальним режимом праці, як правило, при підсумованого обліку робочого часу, а міжвахтовий відпочинок надається в місцях постійного проживання. <br />
Місцем роботи при вахтовому методі вважаються об'єкти (Ділянки), на яких здійснюється безпосередня трудова діяльність. Переміщення працівників у зв'язку зі зміною місця дислокації об'єктів (дільниць) роботи не є переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівників.
Направлення працівника на вахту не є службовим відрядженням.<br />
Часом вахти вважаються періоди виконання робіт і міжзмінного відпочинку на об'єкті (ділянці).<br />
'''Тривалість вахти не повинна перевищувати одного місяця.''' '''В виняткових випадках на окремих об'єктах (ділянках) робіт з дозволу міністерства, відомства і відповідного центрального комітету, профспілок тривалість вахти може бути збільшена до двох місяців'''.<br />
Вахтовий змінний персонал в період перебування на об'єкті (Ділянці) проживає в спеціально створюваних вахтових селищах, польових містечках, а також в інших спеціально обладнаних під житло приміщеннях.<br />
Рішення про введення вахтового методу організації робіт приймається керівником підприємства за погодженням з профспілковим комітетом з дозволу вищестоящої організації на підставі техніко-економічних розрахунків з урахуванням ефективності його застосування у порівнянні з іншими методами ведення робіт.<br />
Також при введення вахтового методу організації робіт необхідно внести зміни чи доповнення до колективного договору який встановлює взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин <u>(стаття 7 Закону України «Про колективні договори»[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text])</u>
Умови організації виробництва при вахтовому методі робіт відображаються в розробленій підприємством проектно-технологічної документації.
Витрати, пов'язані із застосуванням вахтового методу, відносяться на собівартість промислової продукції, виконаних робіт і перевезень (в межах встановленого планом рівня витрат).<br />
Доцільність застосування вахтового методу на об'єктах будівництва обґрунтовується техніко-економічними розрахунками при розробці проектів організації будівництва і інших проектно-технологічних документів.
Питання, пов'язані із застосуванням вахтового методу організації робіт і не обумовлені в цих Основних положеннях, вирішуються відповідно до чинного законодавством.<br />
== Організація роботи ==
Організація роботи вахтовим методом повинна забезпечувати ритмічність, безперервність, комплексність виконання робіт на об'єктах (ділянках). Робота повинна виконуватися, як правило, укрупненими бригадами із застосуванням підрядних принципів організації та оплати праці та забезпечувати спадкоємність вахтового персоналу, збереження матеріальних цінностей.<br />
Комплектування вахтового (змінного) персоналу забезпечується працівниками за їх згодою, що складаються в штаті підприємств, що здійснюють роботи вахтовим методом, що не мають медичних протипоказань до виконання робіт зазначеним методом і проживають в місцях знаходження цих підприємств.
До робіт, виконуваних вахтовим методом, не можуть залучатися робітники і службовці молодше 18 років, вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до півтора років.<br />
Комплектування вахтового (змінного) персоналу поза місцем знаходження підприємства здійснюється за погодженням з місцевими органами з праці та соціальних питань, яким підвідомча територія, де передбачається набір працівників.<br />
З метою організованого комплектування вахт робітниками кадрами та спеціалістами міністерства і відомства можуть переводити працівників з їх згоди з одного підвідомчого підприємства на інше для виконання робіт вахтовим методом. При цьому в наказі (Розпорядженні) про переведення обумовлюється, що керівник підприємства зобов'язаний надавати зазначеним працівникам по закінченні строку трудового договору попередню роботу (посаду), а при її відсутності - іншу рівноцінну роботу (посаду) на тому ж підприємстві. У наказі також вказується мета переводу: "Для роботи вахтовим методом ".
Підприємства, на які зазначені працівники переведені, укладають з ними строкові трудові договори.<br />
Доставка працівників на вахту здійснюється організовано від місця знаходження підприємства або від пункту збору до місця роботи і назад економічно доцільними видами транспорту на основі довгострокових договорів, що укладаються підприємствами з організаціями і підприємствами транспортних міністерств. Для доставки працівників може використовуватися транспорт, що належить підприємствам, які застосовують вахтовий метод.
Пункт збору встановлюється адміністрацією підприємства. <br />
Проїзд працівників від місця їх постійного проживання до пункту збору та місця роботи (об'єкта, ділянки) і назад оплачується підприємством.
При вахтовому методі організації робіт встановлюється, як правило, підсумований облік робочого часу за місяць, квартал або за інший більш тривалий період, але не більше, ніж за рік. <br />
Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі від місця знаходження підприємства або від пункту збору до місця роботи і назад і час відпочинку, що припадає на даний календарний відрізок часу. При цьому тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормального числа робочих годин, встановлених законодавством.<br />
На підприємствах ведеться спеціальний облік робочого часу і часу відпочинку на кожного працівника по місяцях і наростаючим підсумком за весь обліковий період.<br />
Робочий час і час відпочинку в рамках облікового періоду регламентується графіком роботи на вахті, який затверджується адміністрацією підприємства за погодженням з відповідним профспілковим комітетом, як правило, на рік і доводиться до відома працівників не пізніше ніж за один місяць до введення його в дію. У графіках також передбачаються дні, необхідні для доставки працівників на вахту і назад.<br />Дні перебування в дорозі до місця роботи і назад у норму робочого часу не включаються і можуть припадати на дні міжвахтового відпочинку.
Тривалість щоденної роботи (зміни) не повинна перевищувати 12 годин.<br />
Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку працівників з урахуванням обідніх перерв може бути зменшена до 12 годин. Недовикористані в цьому випадку години щоденного (Міжзмінного) відпочинку, а також дні щотижневого відпочинку підсумовуються і надаються у вигляді додаткових вільних від роботи днів (дні міжвахтового відпочинку) протягом облікового періоду. Число днів щотижневого відпочинку в поточному місяці повинно бути не менше числа повних тижнів цього місяця. дні щотижневого відпочинку можуть припадати на будь-які дні тижня.
Працівникам, які звільнилися до закінчення облікового періоду, дата звільнення за їх згодою може вказуватися з урахуванням належних днів міжвахтового відпочинку.<br />
Керівникам підприємств за погодженням з профспілковим комітетом надається право вводити для майстрів, виконробів, начальників ділянок (зміни) та іншого лінійного (цехового) персоналу, який безпосередньо здійснює керівництво на об'єкті (Ділянці), режим праці та відпочинку, встановлений для основного персоналу робітників.<br />
Для інших керівників, фахівців і службовців, також працюючих на вахті, підсумований облік робочого часу не вводиться.<br />Нормальна кількість годин, яку працівник повинен відпрацьовувати в обліковому періоді, визначається виходячи з шестиденному робочому тижні і тривалості робочої зміни 7 годин і шестигодинний робочої зміни в передвихідні і передсвяткові дні (при 41-годинному робочому тижні). При цьому на роботах з шкідливими умовами праці норма робочого часу обчислюється виходячи з встановленого законодавством скороченого робочого часу.<br />
== Форми та система оплати ==
Оплата праці працівників при вахтовому методі організації робіт проводиться:
* робітників-відрядників - за обсяг виконаних робіт по укрупненим, комплексним і іншим чинним нормам і розцінками;<br />
* почасових робітників - за весь фактично відпрацьований час у годинах з розрахунку встановлених тарифних ставок привласнених розрядів;<br />
* майстрів, виконробів, начальників дільниць (змін) та іншого лінійного (цехового) персоналу, який безпосередньо здійснює керівництво на об'єкті (ділянці), - за весь фактично відпрацьований за графіком час (в годинах) з розрахунку встановлених місячних посадових окладів. <br />
* Годинна ставка працівників в цих випадках визначається шляхом ділення місячного посадового окладу на кількість робочих годин за календарем розрахункового місяця;<br />
* Інших керівників, фахівців і службовців, також працюючих на вахті, - за фактично відпрацьований час (у днях) з розрахунку встановлених місячних посадових окладів.<br />
Оплата праці за роботу в надурочний час при підсумованому обліку робочого часу провадиться (згідно зі статтею 106  [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/322-08 Кодекс законів про працю України]).<br />
Преміювання працівників здійснюється відповідно до діючими на підприємстві положеннями про преміювання. При цьому премія нараховується на заробітну плату без урахування оплати днів міжвахтового відпочинку.
Підприємство може матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих, культурно-освітніх і спортивних установ і організацій, організацій громадського харчування і інших організацій, що обслуговують трудовий колектив, що виконує роботи вахтовим методом, і не входять до складу підприємства.
До заробітної плати всіх працівників, які виконують роботи вахтовим методом (включаючи працівників підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування, зв'язку, транспорту, установ охорони здоров'я та інших, на які покладено обслуговування колективів, які працюють вахтовим методом), застосовуються коефіцієнти (районні, за високогірні, пустельність і безводного) в розмірах, встановлених для працівників основної діяльності в місцях виконання робіт, незалежно від місця знаходження підприємств, в обліковому складі яких вони складаються.
Дні відпочинку (відгули) у зв’язку із роботою у надурочний час в обліковому періоді в межах графіка роботи на вахті оплачуються в розмірі тарифної ставки, окладу, одержуваних працівниками до дня настання відпочинку (відгулу), з розрахунку за повний робочий день.
Особам, які працюють вахтовим методом, за кожний день перебування на вахті, крім виплати основної заробітної плати, виплачується надбавка за вахтовий метод роботи у порядку та розмірі, визначених колективним договором, але не менше розміру добових, встановленого працівникам при службових відрядженнях по Україні.
Витрати, пов’язані з виплатою надбавки за вахтовий метод роботи й оплатою за час перебування і затримки в дорозі, здійснюються в межах кошторисів і витрат на провадження робіт і послуг.
== Соціально-побутове забезпечення ==
Проживають у вахтових селищах забезпечуються транспортним, торгово-побутовим обслуговуванням, а також щоденним триразовим гарячим громадським харчуванням.
Для здешевлення вартості харчування в їдальнях (буфетах) вахтового селища при необхідності використовуються кошти фонду соціального розвитку підприємства.
Профспілковий комітет та адміністрація підприємства, об'єднання, організації, установи можуть за згодою трудового колективу вирішувати питання про першочергове надання путівок на санаторно-курортне лікування, відпочинок і туризм працівникам,  працюють вахтовим методом. Для зазначених осіб можуть виділятися цільовим призначенням фонди на товари підвищеного попиту, включаючи товари довготривалого користування.
На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.(стаття 8 Закон України «Про охорону праці»)

Поточна версія на 06:39, 25 вересня 2020