Відмінності між версіями «Здобуття повної загальної середньої освіти в домашніх умовах»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативно-правова база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України «Про освіту»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 Закон України «Про освіту»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 Закон України «Про повну загальну середню освіту»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 Закон України «Про повну загальну середню освіту»]
* [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#n13 Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/1556-18 Закон України «Про вищу освіту»]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#n8 Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 вереня 2020 року 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 466 «Про затвердження положення про дистанційне навчання»]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16 Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16 Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#n13 Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684  "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів"]


== Форми здобуття освіти в домашніх умовах ==
== Загальні положення ==
На законодавчому рівні держава створила різні форми навчання, забезпечила і надала можливість отримати знання, культурні навички, професійні орієнтації, які необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. Зокрема, домашнє навчання поділяється на дві форми:
Відповідно до статті 9 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n131 Закону України «Про освіту»] освіта може бути організована за такими формами:
# індивідуальну форму навчання;
* інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
# дистанційну форму навчання.
* індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).
== Індивідуальна форма навчання ==
'''Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти''' – це одна із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.
[[Файл:Індивідуальні форми навчання 1.jpg|міні|<small>http://school22.edukit.sumy.ua/normativna_baza/individualjna_forma_navchannya/</small>]]
[[Файл:Індивідуальні форми навчання 2.jpg|міні]]
 
 
Організація індивідуальної форми навчання визначається та організовується згідно з [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16 Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8] (далі - Положення).
 
Для зарахування учня до закладу освіти батькам або іншим законним представникам учня або ним самим (якщо він є повнолітнім) необхідно подати до відповідного закладу освіти відповідну '''заяву''' [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#top встановленої форми] (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), а також:
#копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
#оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10#Text наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682];
#оригінал або копію відповідного документа про освіту ''(за наявності)'';
#оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації ''(за бажанням);''
#інші документи, необхідні для обрання відповідного виду індивідуальної форми навчання (ексретнатна або сімейна (домашня) форма, педагогічний патронаж).
'''<u>Детальніше див.:</u>''' [[Екстернатна форма навчання]] або [[Організація педагогічного патронажа для здобувачів освіти]]


== Індивідуальна форма навчання ==
Заклад освіти може організовувати здобуття освіти за індивідуальною формою <u>незалежно від місця проживання особи</u>.
Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти – це одна із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.
 
Організація індивідуальної форми навчання визначається та організовується згідно з [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16 Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8]
Зарахування до закладу освіти на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться зазвичай <u>до початку навчального року</u> та <u>на навчальний рік</u> (пункт 5 розділу I [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#n307 Положення]).
 
'''Увага!''' Переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися <u>протягом навчального року</u>, але <u>не пізніше ніж за 3 місяці</u> до проведення річного оцінювання результатів навчання здобувачів чи державної підсумкової атестації. Таке обмеження не застосовується для переведення на [[Організація педагогічного патронажа для здобувачів освіти|педагогічний патронаж]].
 
=== Сімейна (домашня) форма здобуття освіти ===
Сімейна (домашня) форма може бути організована для осіб віком '''до 18 років''', батьки, інші законні представники яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу засвоєння освітньої програми (пункт 1 розділу IІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#n307 Положення]).
 
Для запобігання порушень прав дітей та забезпечення виконання обов’язків батьків, інших законних представників заклад освіти <u>інформує відповідну службу у справах дітей</u> про зарахування (переведення) здобувачів освіти на сімейну (домашню) форму.


=== Підстави для організації індивідуальної форми навчання: ===
Для спостереження за навчальним поступом здобувачів освіти батьки, інші законні представники можуть використовувати '''портфоліо''', в якому фіксуються результати навчання.
# заява одного з батьків або їх законних представників (для повнолітніх – їх особиста заява) про зарахування на індивідуальну форму навчання;
# наказ керівника навчального закладу;
# погодження відповідного органу управління освітою.
=== Коло осіб, для яких може запроваджуватись індивідуальна форма навчання ===
# особи, які за станом здоров’я (''у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця'') не можуть відвідувати навчальний заклад;
# особи, що проживають у селах і селищах (''коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб'');
# особи, які проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру (з використанням дистанційної форми навчання) відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»];
# ті, хто мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;
# особи є іноземцями або особами без громадянства (''діти-біженці, діти, чиї батьки подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства'').


=== Документи, необхідні для зарахування на індивідуальну форму навчання ===
Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою проходять підсумкове (семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію.
# заява одного з батьків (законних представників) або особиста заява (''для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми'');
# документ про наявний рівень освіти (''копію свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання'');
# висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини про переведення на індивідуальну форму навчання за станом здоров’я (''для осіб, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, а також осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров’я більше одного місяця'');
# копія документа, що підтверджує законність перебування в Україні (''для іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах'');
# витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (''для осіб з особливими освітніми потребами (за наявності)'').


== Дистанційна форма навчання ==
== Дистанційна форма навчання ==
'''Дистанційна форма навчання''' – форма організації навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ), вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень.
'''Дистанційна форма навчання''' – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
[[Файл:Дистанційна форма навчання.png|міні]]
 
 
Дистанційне навчання організовується для учнів, які <u>не мають медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою</u> (пункт 9 розділу І [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#n8 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вереня 2020 року № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання"] (далі - Положення № 1115).


Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання визначаються [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13/paran18#n18 Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466.]
Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням індивідуальної програми розвитку та забезпечується <u>за участі асистента вчителя та/або асистента учня</u>.


'''Метою дистанційного навчання''' є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.
Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі, свідоцтвах досягнень). За рішенням педагогічної ради закладу освіти для організації дистанційного навчання може використовуватися електронний розклад занять, електронний класний журнал/щоденники (пункт 11 розділу І [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#n8 Положення № 1115]).


'''Завданням дистанційного навчання''' є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.
У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі '''протягом 10 робочих днів''' підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це <u>відповідну службу у справах дітей</u>.


'''Дистанційне навчання реалізовується шляхом:'''
=== Хто може здобувати освіту за дистанційною формою ===
* застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
[[Файл:Дистанційна форма навчання 2.png|міні]]
* використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.
Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ за ліцензованими, акредитованими (атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).


'''Строк навчання студентів, слухачів, учнів за дистанційною формою''' встановлюється ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями.


Веб-ресурси, що використовуються у ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у даному ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ. Перевірка веб-ресурсів здійснюється цим навчальним закладом.
<u>Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти) може здійснюватися для осіб, які:</u>


=== Підстави для організації дистанційної форми навчання ===
* не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти (у зв’язку зі станом здоров’я, відбуванням покарання, збройним конфліктом, проживанням (перебуванням) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на території населених пунктів на лінії зіткнення тощо);
# Письмова заява повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) або законного представника неповнолітньої особи;
* потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (у зв’язку з визначенням особливих освітніх потреб дитини, індивідуалізацією навчання обдарованих дітей, систематичним заняттям учнем певним видом (видами) спорту та участю у спортивних змаганнях тощо).
# Рішення педагогічної ради щодо навчання учня (вихованця) за дистанційною формою;
# Оформлення такого рішення наказом керівника навчального закладу.  


== Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання ==
=== Куди звернутися ===
Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється <u>виключно</u> за бажанням учнів, їх батьків та на підставі '''рішення''' педагогічної ради закладу освіти.


'''Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах:'''
Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за '''наказом''' керівника закладу освіти на підставі особистої '''заяви''' повнолітньої особи або одного з батьків (пункт 4 розділу ІІ [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#n8 Положення № 1115]).
* самостійна робота;
* навчальні заняття;
* практична підготовка (у ВНЗ);
* професійно-практична підготовка (у ПТНЗ);
* контрольні заходи.
Практична підготовка студентів (учнів, слухачів), які навчаються за дистанційною формою навчання, проводиться за окремо затвердженою навчальним закладом програмою.


=== Коло осіб, для яких може запроваджуватись дистанційна форма навчання ===
За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, може бути подано скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо). У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, персонального комп’ютера можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку).
# особи, які з будь-яких причин (''стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності до загальноосвітніх навчальних закладів, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо'') не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітніх навчальних закладах;
# особи, які за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні.
'''Навчання осіб із особливими потребами''' (у тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, психічними розладами) передбачає залучення додаткових технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки, включаючи професійно-практичну, з урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців).


Зарахування (переведення) учнів на дистанційну форму здійснюється, як правило, до початку навчального року або семестру (триместру) навчання.
{| class="wikitable"
|+
|'''Увага!''' Під час організації освітнього процесу може застосовуватися дистанційна форма навчання або технології дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).
|}
[[Категорія: Право на освіту]]
[[Категорія: Право на освіту]]
[[Категорія: Особи з інвалідністю]]
[[Категорія: Особи з інвалідністю]]
Рядок 79: Рядок 81:
[[Категорія: Іноземці/особи без громадянства]]
[[Категорія: Іноземці/особи без громадянства]]
[[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія: Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія: Пільги у сфері освіти]]

Версія за 14:19, 23 червня 2022

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» освіта може бути організована за такими формами:

  • інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
  • індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Індивідуальна форма навчання

Індивідуальна форма навчання в системі загальної середньої освіти – це одна із форм організації навчально-виховного процесу для забезпечення права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах.

Індивідуальні форми навчання 2.jpg


Організація індивідуальної форми навчання визначається та організовується згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (далі - Положення).

Для зарахування учня до закладу освіти батькам або іншим законним представникам учня або ним самим (якщо він є повнолітнім) необхідно подати до відповідного закладу освіти відповідну заяву встановленої форми (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), а також:

  1. копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  2. оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682;
  3. оригінал або копію відповідного документа про освіту (за наявності);
  4. оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (за бажанням);
  5. інші документи, необхідні для обрання відповідного виду індивідуальної форми навчання (ексретнатна або сімейна (домашня) форма, педагогічний патронаж).

Детальніше див.: Екстернатна форма навчання або Організація педагогічного патронажа для здобувачів освіти

Заклад освіти може організовувати здобуття освіти за індивідуальною формою незалежно від місця проживання особи.

Зарахування до закладу освіти на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться зазвичай до початку навчального року та на навчальний рік (пункт 5 розділу I Положення).

Увага! Переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання результатів навчання здобувачів чи державної підсумкової атестації. Таке обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж.

Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

Сімейна (домашня) форма може бути організована для осіб віком до 18 років, батьки, інші законні представники яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу засвоєння освітньої програми (пункт 1 розділу IІІ Положення).

Для запобігання порушень прав дітей та забезпечення виконання обов’язків батьків, інших законних представників заклад освіти інформує відповідну службу у справах дітей про зарахування (переведення) здобувачів освіти на сімейну (домашню) форму.

Для спостереження за навчальним поступом здобувачів освіти батьки, інші законні представники можуть використовувати портфоліо, в якому фіксуються результати навчання.

Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою проходять підсумкове (семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію.

Дистанційна форма навчання

Дистанційна форма навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційна форма навчання.png


Дистанційне навчання організовується для учнів, які не мають медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою (пункт 9 розділу І Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вереня 2020 року № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання" (далі - Положення № 1115).

Дистанційне навчання осіб із особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням індивідуальної програми розвитку та забезпечується за участі асистента вчителя та/або асистента учня.

Облік навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства (у класному журналі, свідоцтвах досягнень). За рішенням педагогічної ради закладу освіти для організації дистанційного навчання може використовуватися електронний розклад занять, електронний класний журнал/щоденники (пункт 11 розділу І Положення № 1115).

У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Хто може здобувати освіту за дистанційною формою

Дистанційна форма навчання 2.png


Організація здобуття освіти за дистанційною формою (як окремою формою здобуття освіти) може здійснюватися для осіб, які:

  • не можуть відвідувати навчальні заняття в закладах освіти (у зв’язку зі станом здоров’я, відбуванням покарання, збройним конфліктом, проживанням (перебуванням) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на території населених пунктів на лінії зіткнення тощо);
  • потребують реалізації індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду (у зв’язку з визначенням особливих освітніх потреб дитини, індивідуалізацією навчання обдарованих дітей, систематичним заняттям учнем певним видом (видами) спорту та участю у спортивних змаганнях тощо).

Куди звернутися

Організація здобуття освіти за дистанційною формою здійснюється виключно за бажанням учнів, їх батьків та на підставі рішення педагогічної ради закладу освіти.

Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків (пункт 4 розділу ІІ Положення № 1115).

За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, може бути подано скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо). У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку).

Зарахування (переведення) учнів на дистанційну форму здійснюється, як правило, до початку навчального року або семестру (триместру) навчання.

Увага! Під час організації освітнього процесу може застосовуватися дистанційна форма навчання або технології дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).