Звернення до господарського суду

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 12:00, 8 серпня 2017, створена Valentyna.nykonchuk (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України] * [http://zakon3.rada....)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Хто має право звернутись з позовною заявою

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським процесуальним кодексом України (далі – ГПК України) заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.
Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною.

Куди звернутись

Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам.

Підсудність справ господарському суду

Вид підсудності Предмет позову Який суд розглядає
1 територіальна підсудність справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо
справи у спорах про визнання договорів недійсними
справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав за місцезнаходженням відповідача
справи про визнання недійсними актів
справи у спорах за участю кількох відповідачів за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача
справи у спорах за участю боржника і стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса за місцезнаходженням відповідача або за місцем виконання виконавчого напису нотаріуса за вибором позивача
спір, в якому юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ підсудність визначається з урахуванням частин першої - третьої статті 15 ГПК України залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу
спір, в якому однією з сторін є апеляційний господарський суд, господарський суд Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва та Севастополя місце розгляду справи визначає Вищий господарський суд
справи про банкрутство за місцезнаходженням боржника
2 виключна підсудність справи у спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є орган транспорту за місцезнаходженням цього органу
справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна
справи у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення перешкод у користуванні майном за місцезнаходженням майна
справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності за місцем вчинення порушення
справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні

адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю

Господарський суд міста Києва
справи у спорах, що виникають:
 • з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, крім трудових спорів;
 • між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю)
за місцезнаходженням юридичної особи
справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери за місцезнаходженням емітента
справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів за місцезнаходженням об'єктів земельних відносин або основної їх частини (за винятком справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, крім трудових спорів)
справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство

Підсудність справ за участю іноземних суб'єктів господарювання визначається ГПК України, законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Строк звернення до суду

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки з дня, коли вона довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (стаття 257, частина перша статті 261 Цивільного кодексу України).
Спеціальна позовна давність підлягає застосуванню лише у випадках, прямо передбачених законом. Наприклад: частиною восьмою статті 269 Господарського кодексу України передбачено шестимісячний строк пред'явлення позовів, що випливають з поставки товарів неналежної якості.

Форма і зміст позовної заяви

Позовна заява подається в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.
Позовна заява повинна містити:

 • найменування господарського суду, до якого подається заява;
 • найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків за його наявності;
 • документи, що підтверджують за громадянином статус фізичної особи - підприємця;
 • зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);
 • зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
 • виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;
 • відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися;
 • відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V-1 ГПК України;
 • перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:

 1. вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених статтею 5 ГПК України з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні чи розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);
 2. відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;
 3. сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі;
 4. обставини, на яких грунтуються позовні вимоги.

До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.
До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Вартість

За подання позову до господарського суду особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому Законом України «Про судовий збір».

Автоматичний розрахунок судового збору на офіційному веб-порталі "Судова влада України"

Строки розгляду справи судом

Господарський спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути вирішено господарським судом у строк не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви.
У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Порядок оскарження

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого господарського суду - протягом п'яти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом. Рішення суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційній інстанції протягом двадцяти днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили.

Розгляд господарських спорів третейським судом

Підвідомчий господарським судам спір може бути передано сторонами на вирішення третейського суду, крім:

 • спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;
 • спорів, що виникають з корпоративних відносин між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, крім трудових спорів;
 • інших спорів, передбачених законом;

Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому ГПК України.