Відмінності між версіями «Експерт у кримінальному провадженні: права, обов'язки, відповідальність»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
 
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальний процесуальний кодекс України]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закон України “Про судову експертизу”]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закон України “Про судову експертизу”]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/paran25#n25 Наказ Мін'юсту "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" від 08.10.1998 № 53/5]
 
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/stru#Stru Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III]
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) від 07.12.1984 № 8073-X]
== Статус експерта у кримінальному провадженні ==
== Статус експерта у кримінальному провадженні ==
Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Закону України "Про судову експертизу"] на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.<br />
=== Особи, які можуть бути судовими експертами===
 
Судовими експертами можуть бути особи, які  мають  необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.
Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від сторін кримінального провадження або потерпілого.
Судовими  експертами державних спеціалізованих установ можуть бути    фахівці,   які    мають    відповідну    вищу    освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень  не  нижче  спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.
 
=== Особи, які не можуть бути судовими експертами ===
Не  може  залучатися  до  проведення  судової  експертизи  та виконання  обов’язків  судового  експерта  особа,  визнана  в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту  або  не  погашену судимість, або на яку протягом останнього
року    накладалося    адміністративне  стягнення  за  вчинення корупційного  правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта.
== Права експерта у кримінальному провадженні ==
== Права експерта у кримінальному провадженні ==
'''Експерт має право:'''<br />
* ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;
* відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи;
* у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), щодо уточнення поставлених експертові питань;
* з дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), бути присутнім під час проведення процесуальних, виконавчих дій та ставити питання учасникам процесу, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи, та проводити окремі дослідження у їх присутності;
* указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення;
* у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок;
* викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань;
* оскаржувати в установленому законодавством порядку дії та рішення органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), що порушують права експерта або порядок проведення експертизи;
* на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
* одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов'язаних із викликом для надання роз’яснень чи показань, у разі якщо це не є його службовим обов'язком.
* користуватися іншими правами, передбаченими [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Законом України "Про судову експертизу"] та [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/stru#Stru ст. 69 КПК] .<br />


Експерт має право:
Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову повинно бути вмотивованим.
# знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження;
# заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням експертизи;
# бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об’єктів дослідження;
# викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання;
# ставити запитання, що стосуються предмета та об’єктів дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному провадженні;
# одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов’язком особи, яка залучена як експерт;
# заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;
# користуватися іншими правами, передбаченими [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 Законом України "Про судову експертизу"].<br />
 
Експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи. Експерт може відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов’язків. Заява про відмову має бути вмотивованою.


== Обов’язки експерта у кримінальному провадженні ==
== Обов’язки експерта у кримінальному провадженні ==
'''Експерт зобов’язаний:'''<br />
* заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальним процесуальним кодексом України];
* прийняти до виконання доручену йому експертизу;
* особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені питання, а в разі необхідності роз’яснити його;
* повідомити в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані;
* з'явитися на виклик  прибути до слідчого, прокурора, суду, для надання роз'яснень, показань чи доповнень з приводу проведеної експертизи або причин повідомлення про неможливість її проведення;
* забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта);
* не розголошувати без дозволу без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати.<br />


Експерт зобов’язаний:
Інші обов'язки судового експерта передбачаються [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/stru#Stru ст. 69 КПК].  
# особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності - роз’яснити його;
# прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запитання під час допиту;
# забезпечити збереження об’єкта експертизи. Якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта;
# не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати;
# заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Кримінальним процесуальним кодексом України].<br />
 
Експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.<br />
 
У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб.


== Відповідальність експерта ==
== Відповідальність експерта ==
=== Кримінальна відповідальність ===
За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/stru#Stru стаття 385 ККУ]).
=== Адміністративна відповідальність ===
За злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування або суду експерт несе адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Стаття 185-4 КУпАП]).
=== Дисциплінарна відповідальность ===
За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.
=== Деліктна відповідальність ===
У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.


За завідомо неправдивий висновок під час провадження досудового розслідування або в суді, відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків у суді або під час провадження досудового розслідування експерт несе кримінальну відповідальність. <br />
За злісне ухилення від явки в суд, до органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування експерт несе адміністративну відповідальність.


[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]
[[Категорія:Кримінальне процесуальне право]]
[[Категорія: Кримінальне право]]
[[Категорія: Слідчі дії]]

Версія за 17:31, 22 червня 2018

Нормативна база

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України
 2. Закон України “Про судову експертизу”
 3. Наказ Мін'юсту "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" від 08.10.1998 № 53/5
 4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) від 07.12.1984 № 8073-X

Статус експерта у кримінальному провадженні

Особи, які можуть бути судовими експертами

Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Особи, які не можуть бути судовими експертами

Не може залучатися до проведення судової експертизи та виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта.

Права експерта у кримінальному провадженні

Експерт має право:

 • ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи;
 • відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи;
 • у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявляти клопотання органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), щодо уточнення поставлених експертові питань;
 • з дозволу органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), бути присутнім під час проведення процесуальних, виконавчих дій та ставити питання учасникам процесу, що стосуються предмета чи об'єкта експертизи, та проводити окремі дослідження у їх присутності;
 • указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення;
 • у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок;
 • викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час надання роз'яснень чи показань;
 • оскаржувати в установленому законодавством порядку дії та рішення органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), що порушують права експерта або порядок проведення експертизи;
 • на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав;
 • одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та витрат, пов'язаних із викликом для надання роз’яснень чи показань, у разі якщо це не є його службовим обов'язком.
 • користуватися іншими правами, передбаченими Законом України "Про судову експертизу" та ст. 69 КПК .

Експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо наданих йому матеріалів недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків, а витребувані додаткові матеріали не надані, або якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань. Повідомлення про відмову повинно бути вмотивованим.

Обов’язки експерта у кримінальному провадженні

Експерт зобов’язаний:

 • заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;
 • прийняти до виконання доручену йому експертизу;
 • особисто провести повне дослідження, дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені питання, а в разі необхідності роз’яснити його;
 • повідомити в письмовій формі органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), про неможливість її проведення та повернути надані матеріали справи та інші документи, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були надані;
 • з'явитися на виклик прибути до слідчого, прокурора, суду, для надання роз'яснень, показань чи доповнень з приводу проведеної експертизи або причин повідомлення про неможливість її проведення;
 • забезпечити збереження об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта);
 • не розголошувати без дозволу без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати.

Інші обов'язки судового експерта передбачаються ст. 69 КПК.

Відповідальність експерта

Кримінальна відповідальність

За надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи, експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством (стаття 385 ККУ).

Адміністративна відповідальність

За злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування або суду експерт несе адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством (Стаття 185-4 КУпАП).

Дисциплінарна відповідальность

За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Деліктна відповідальність

У разі завдання своїми діями майнової шкоди під час проведення експертизи експерт несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.