Відмінності між версіями «Договір банківського рахунка»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 11 проміжних версій 7 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== '''Нормативна база''' ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* Цивільний кодекс України<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* Господарський кодекс України<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закон України "Про банки і банківську діяльність"]
* Закон України "Про банки і банківську діяльність"<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"]
* Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"]
* Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)"]
* Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р.<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 Постанова Національного банку України від 12.11.2003 № 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів"]
<br />
 
== '''Визначення договору банківського рахунка''' ==
==  Договір банківського рахунка ==
Договір банківського рахунка — це банківський договір, за яким одна сторона (банк або інша фінансова установа) зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (ст. 1066 ЦК).
За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком
Договір належить до договорів про надання фінансових послуг, це зобов'язання щодо касового обслуговування, ведення розрахунків, а також зберігання й облік грошових коштів у безготівковій формі. Договір банківського рахунка слід розглядати як самостійний вид цивільно-правового договору, оскільки він має свою предметну визначеність (безготівкові кошти), суб'єктний склад (обов'язкова участь банку як послугонадавача), зумовлене цими факторами спеціальне коло обов'язків банку (приймати і зараховувати на рахунок кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування та видачу відповідних сум та проведення інших операцій за рахунком).<br />
([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 1066 ЦКУ]).<br>
== '''Перелік необхідних документів''' ==
 
* паспорт<br />
'''Банк має право''' використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.<br>
* реєстраційний номер облікової картки платника податків України (ідентифікаційний номер)<br />
 
* заява встановленого зразка
'''Банк не має права''' визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
== '''Характеристика договору банківського рахунка''' ==
Дані положення застосовуються до інших фінансових установ при укладенні ними договору банківського рахунка відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF наданої ліцензії], а також застосовуються до кореспондентських рахунків та інших рахунків банків, якщо інше не встановлено законом.
1. Укладення договору банківського рахунка є підставою для відкриття рахунка відповідного виду його власнику або визначеній ним особі.
 
Згідно з ч. З ст. 342 ГК (ст. 6 Закону "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні") фізичні особи, а також юридичні особи та їх представництва мають право відкривати рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком України. При цьому "згода" банку на відкриття рахунка є досить умовною: банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам. Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою Йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами (ч. 2 ст. 1067 ЦК).
== Укладення договору банківського рахунка ==
Укладати договори банківського рахунка і, відповідно, відкривати такі рахунки мають право як банки, так й інші фінансові установи. На це опосередковано вказує положення ч. 4 ст. 1066 ЦК, яке поширює положення гл. 72 Кодексу на договори, що мають ознаки договорів банківського рахунка і укладаються іншими фінансовими установами відповідно до наданої ліцензії.
Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.
Як вже йшлося вище, поточні рахунки відкриваються для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій юридичними та фізичними особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності. Відповідно до п. 1.8 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах поточними рахунками також вважаються:
 
* рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;
'''Банк зобов'язаний''' укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.
* поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;
 
* поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній валюті постійним представництвам;
'''Банк не має права відмовити''' у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.
* карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками;
 
* поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів;
У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право на захист.
* інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.
 
2. Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок власника грошові кошти, що йому надходять, а також виконувати його розпорядження про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка. Статтею 1068 ЦК передбачений обов'язок банку вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків цього виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка. Він зобов'язаний зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа та видати або перерахувати з рахунка власника грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інші строки не передбачений договором банківського рахунка або  законом.<br />
=== Перелік необхідних документів для фізичних осіб===
== '''Списання грошових коштів з рахунка клієнта''' ==
'''Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:'''<br>
Банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження. Також грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом (ст. 1071 ЦК).
# фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку <u>паспорт або інший документ, що посвідчує особу.</u> Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити <u>документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;</u>
Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка клієнта у такій черговості:
# <u>фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю,</u> зобов'язана зазначити про свій статус підприємця у заяві про відкриття поточного рахунку ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 6]) у рядку "Додаткова інформація";
* у першу чергу - грошові кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, а також вимог про стягнення аліментів;
# <u>фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю</u>, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом;
* у другу чергу - грошові кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;
# фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 6]);
* у третю чергу - грошові кошти на підставі інших рішень суду;
# між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
* у четверту чергу списуються грошові кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;
 
* у п'яту чергу - грошові кошти за іншими розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.
=== Перелік необхідних документів для юридичних осіб ===
У разі відсутності (недостатності) грошових коштів на рахунку клієнта банк не веде обліку розрахункових документів, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом.
'''Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:'''
Згідно зі ст. 1074 ЦК обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду. Частина 2 ст. 1066 ЦК встановлює право банку використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, додатково гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.<br />
# заяви про відкриття поточного рахунку ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 2]). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
== '''Взаєморозрахунок''' ==
# копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на [https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ порталі електронних сервісів], установчий документ у паперовій формі не подають.<br>Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
Договір банківського рахунка є консенсуальним; стосовно ознаки оплатності. ЦК передбачає обов'язок клієнта сплатити плату за виконання банком операцій за його рахунком, якщо це встановлено договором. Крім того, ст. 1070 ЦК встановлює обов'язок банку сплачувати проценти за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, у розмірі, передбаченому договором. Сума процентів зараховується на рахунок клієнта у строки, встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені договором, - у кінці кожного кварталу.
# картки із зразками підписів ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 3]).
== '''Розірвання договору банківського рахунка''' ==
 
Згідно зі ст. 1075 ЦК договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Банк, у свою чергу, має право вимагати розірвання договору банківського рахунка:
== Операції за рахунком, що виконуються банком==
* якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, є меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це:
'''Банк зобов'язаний:'''<br>
* у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором;
* вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка.
* в інших випадках, встановлених договором або законом. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.
* зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, '''в день надходження''' до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунка або законом.
Банк також може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта в разі відсутності операцій за рахунком клієнта протягом 3 років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку.
* за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.
Згідно з п. 20 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах поточні рахунки клієнтів банків закриваються, а відповідний договір банківського рахунка розривається також:
 
* на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;
'''Клієнт зобов'язаний''' сплатити плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором.
* на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію суб'єкта господарювання;
== Кредитування рахунка==
* у разі смерті власника рахунка - фізичної особи (за зверненням до банку спадкоємців);
Якщо відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), '''банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу.'''
* на інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.
 
[[Категорія:Банківське право]]
Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 параграфи 1 і 2 глави 71 ЦКУ]), якщо інше не встановлено договором або законом.
 
<u>Розмір плати за використання клієнтом коштів банку, яке не встановлене договором, не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України.</u>
== Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку==
За користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка або законом.
 
Сума процентів зараховується на рахунок клієнта у строки, встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені договором, - '''зі спливом кожного кварталу.'''
 
Проценти, сплачуються банком у розмірі, встановленому договором, а якщо відповідні умови не встановлені договором, - у розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.
== Підстави списання грошових коштів з рахунка==
Банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження.
 
Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 встановлених законом], договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
 
== Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта==
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 1073 ЦКУ], у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка '''банк повинен негайно''' після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.
== Розірвання договору банківського рахунка ==
'''Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час'''.  
 
Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/sp:head#Text Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"]. Клієнт не має права без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачено умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є нікчемними.<u>.</u>
 
Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та/або містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
 
'''Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунка:'''
# якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена '''протягом місяця''' від дня попередження банком про це;
# у разі відсутності операцій за цим рахунком '''протягом року''', якщо інше не встановлено договором;
# у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
# в інших випадках, встановлених договором або законом.
 
Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою чи в порядку, встановленому законом, перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.
 
Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі:
* відсутності операцій за рахунком клієнта '''протягом трьох років підряд''' та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку;
* наявності підстав, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/sp:head Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"]. Залишок грошових коштів на рахунку клієнта повертається клієнту.
 
== Банківська таємниця==
Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.
 
Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n983 Законом України "Про банки і банківську діяльність".]
 
'''Банківською таємницею, зокрема, є:'''
# відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
# операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
# фінансово-економічний стан клієнтів;
# системи охорони банку та клієнтів;
# інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
# відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
# інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
# коди, що використовуються банками для захисту інформації;
# інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
 
У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та [[Відшкодування моральної шкоди|моральної шкоди]].
 
{| class="wikitable"
|-
| <span style="color:#008B45">Див. додатково </span> [[Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб]]
|}
[[Категорія: Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія: Банківське право]]
[[Категорія: Інші питання цивільного права]]
[[Категорія: Фінансове право]]
[[Категорія: Суди]]

Поточна версія на 13:59, 5 січня 2021

Нормативна база

Договір банківського рахунка

За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (ч. 1 ст. 1066 ЦКУ).

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Дані положення застосовуються до інших фінансових установ при укладенні ними договору банківського рахунка відповідно до наданої ліцензії, а також застосовуються до кореспондентських рахунків та інших рахунків банків, якщо інше не встановлено законом.

Укладення договору банківського рахунка

Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.

Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право на захист.

Перелік необхідних документів для фізичних осіб

Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

 1. фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 2. фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана зазначити про свій статус підприємця у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 6) у рядку "Додаткова інформація";
 3. фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом;
 4. фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 6);
 5. між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Перелік необхідних документів для юридичних осіб

Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
 2. копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають.
  Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
 3. картки із зразками підписів (додаток 3).

Операції за рахунком, що виконуються банком

Банк зобов'язаний:

 • вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка.
 • зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунка або законом.
 • за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.

Клієнт зобов'язаний сплатити плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором.

Кредитування рахунка

Якщо відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу.

Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 ЦКУ), якщо інше не встановлено договором або законом.

Розмір плати за використання клієнтом коштів банку, яке не встановлене договором, не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України.

Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку

За користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка або законом.

Сума процентів зараховується на рахунок клієнта у строки, встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені договором, - зі спливом кожного кварталу.

Проценти, сплачуються банком у розмірі, встановленому договором, а якщо відповідні умови не встановлені договором, - у розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.

Підстави списання грошових коштів з рахунка

Банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження.

Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта

Відповідно до ст. 1073 ЦКУ, у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.

Розірвання договору банківського рахунка

Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час.

Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Клієнт не має права без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачено умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є нікчемними..

Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та/або містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунка:

 1. якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;
 2. у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором;
 3. у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 4. в інших випадках, встановлених договором або законом.

Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою чи в порядку, встановленому законом, перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі:

Банківська таємниця

Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Банківською таємницею, зокрема, є:

 1. відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
 2. операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
 3. фінансово-економічний стан клієнтів;
 4. системи охорони банку та клієнтів;
 5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
 6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
 7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
 8. коди, що використовуються банками для захисту інформації;
 9. інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди.

Див. додатково Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб