Відмінності між версіями «Відстрочка та звільнення від призову на строкову військову службу»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Хто призивається на строкову військову службу)
(Підстави звільнення від проходження військової служби)
Рядок 111: Рядок 111:
 
* які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 
* які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 
* які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 
* які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
* батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
+
* батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 
* які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 
* які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 
* які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 
* які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 
* яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.
 
* яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.
 
  
 
[[Категорія: Ветерани війни та учасники АТО]]  
 
[[Категорія: Ветерани війни та учасники АТО]]  
 
[[Категорія: Трудове право]]  
 
[[Категорія: Трудове право]]  
 
[[Категорія: Військова служба]]
 
[[Категорія: Військова служба]]

Версія за 09:18, 24 липня 2020

Зміст

Нормативна база

Хто призивається на строкову військову службу

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Важливо! Відповідно до роз'яснювального листа Міністерства оборони України від 04.02.2020 р. до усіх обласних державних адміністрацій з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році, головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18- та 19-річним юнакам. Так, зазначено, що призов у 2020 році 18- та 19-річних хлопців буде лише за їхньої письмової згоди.

На кого не поширюється обов’язок військової служби

Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

Чи можуть іноземці призиватися на військову службу

Проходження військової служби здійснюється іноземцями та особами без громадянства - у добровільному порядку (за контрактом) на посадах, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.

Підстави відстрочки від проходження військової служби

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії:

 1. за сімейними обставинами,
 2. за станом здоров'я,
 3. для здобуття освіти;
 4. продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

 1. непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;
 2. неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 3. одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
 4. дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
 5. двох і більше дітей;
 6. дитину з інвалідністю;
 7. дружину з інвалідністю;
 8. вагітну дружину.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров`я

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які:

 • навчаються у школах та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • навчаються у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
 • навчаються у ВНЗ з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
 • навчаються у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
 • навчаються в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва;
 • проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.
Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки
 • в навчальних закладах інших держав в рамках міжнародних договорів України.
Підстави втрати відстрочки для здобуття освіти

Відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти можна втратити:

 • якщо особу було відраховано з навчального закладу за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • порушення умов контракту або недисциплінованість.
Незалежно від поновлення чи повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу відстрочка втрачається

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

 1. педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
 2. медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
 3. священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
 4. сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
 5. особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 6. резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
 7. поліцейським - на весь період їх служби.

Порядок отримання відстрочки від призову на строкову військову службу

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності (ст.17 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу")

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
Крім того, відповідно ч. 15 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», у випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Які дії, для отримання відстрочки від призову на строкову військову службу?

У разі отримання повістки про призов на строкову військову службу та прибуття на призовну дільницю (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом»), необхідно скласти заяву на ім’я голови районної (міської) призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу, з описом підстав для надання відстрочки, а також додати всі наявні письмові докази, що підтверджують дані підстави. Заяву необхідно складати у 2-х екземплярах, один з яких, із позначкою про реєстрацію, набрати собі. Дана заява буде розглядатись на зібранні членів районної (міської призовної комісії), за результатами чого, районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до облікової картки призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

У разі внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу, рішення про надання/не надання відстрочки приймається на засіданні призовної комісії вищого рівня (обласна комісія).

Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної комісії вищого рівня або до суду.

Зразок заяви голові районної призовної комісії про надання відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами

Файл:Заява у військовий комісаріат про надання відстрочки від призиву на строкову військову службу.docx

Підстави звільнення від проходження військової служби

У якиї випадках можна не відбувати військову службу?

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

 • які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.